Statsbidrag för yrkesförarutbildning

Statsbidraget ska gå till att ge vuxna elever möjlighet att gå yrkesförarutbildningar inom gymnasial vuxenutbildning.

Lastbil

AKTUELLT

2 juni | Ansökan 2 är stängd. Logga in för att följa ditt ärende. 
15 mars | Beslut om ansökan våren 2017
15 mars | Förändringar av villkoren om fördelning av årsstudieplatser

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala huvudmän för kommunal vuxenutbildning.

Minst tre kommuner ska ingå i en ansökan eftersom bidraget kräver att kommuner samverkar om planering och genomförande av utbildningen. En kommun ska vara ansvarig för att skicka in ansökan i Mina sidor. De övriga kommunerna kan få tillgång till ansökan genom att den ansvarige kommunen bjuder in användare till Mina sidor med behörigheten Uppgiftssamordnare.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska gå till att finansiera yrkesförarutbildning inom gymnasial vuxenutbildning.

Syftet är att det ska bli fler utbildningsplatser och tillgodose behoven på arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna.

Kommunerna får bidrag utifrån antal beviljade utbildningsplatser. Bidraget kan användas för utbildning som genomförs under både halvår ett och halvår två.

För yrkesförare kan statsbidrag lämnas för tre olika sammanhållna utbildningar.

 • Yrkesförare persontransport som omfattar 500 verksamhetspoäng
 • Yrkesförare godstransport 1 som omfattar 600 verksamhetspoäng
 • Yrkesförare godstransport 2 som omfattar 800 verksamhetspoäng

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Minst tre kommuner ska samverka om planering och genomförande av utbildningen. En kommun ansvarar för att skicka in en gemensam ansökan och en gemensam redovisning och rekvisition. Kommunerna har tillsammans ansvar för att alla villkor för statsbidraget uppfylls. 

Villkor om planering inför utbildningarna

Kommunerna ska:

 • Planera utbildningen efter samråd med företrädare för arbetsgivare, organisationer eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de branscher som finns företrädda i de samverkande kommunerna.
 • Planera utbudet av utbildningsplatser efter samråd med Arbetsförmedlingen och den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet eller länen.
 • Visa att det finns ett behov av utbildningen på arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna
 • Ha ett eller flera yrkesråd för samråd mellan kommunerna och företrädare för utbildningen och arbetslivet.

Villkor om fördelning av årsstudieplatser

Beviljade medel kan nyttjas för utbildningsplatser under både halvår ett och halvår två.

Villkor om utbildningarna

Utbildningarna ska:

 • Genomföras som en sammanhållning yrkesutbildning och utföras under 2017.
 • Styras av nationella kursplaner och föreskrifter från Skolverket och Transportstyrelsen.
 • Bestå av arbetsplatsförlagt lärande om minst 15 procent.

Inom ramen för utbildningarna ska det finnas:

 • En möjlighet till validering om det finns elever som behöver det (och så länge som Transportstyrelsens kriterier om förarprövare uppfylls)
 •  Studie- och yrkesvägledning. När kommunerna planerar och genomför utbildningen ska de också ta vara på de kunskaper och kompetenser som eleverna redan harvillkor att eleverna måste ha B-körkort för att få delta i utbildningen.

Hur stort är statsbidraget?

Skolverket har totalt 65 531 000 kr att fördela för bidragsomgången 2017.

Statsbidrag kan lämnas för tre sammanhållna utbildningar:

 • Yrkesförare persontransport som omfattar 500 verksamhetspoäng ger 60 000 kronor per plats.
 • Yrkesförare godstransport 1 som omfattar 600 verksamhetspoäng ger 69 000 kronor per plats.
 • Yrkesförare godstransport 2 som omfattar 800 verksamhetspoäng ger 95 000 kronor per plats.

Bidragsomgången 2017

Ansökan 1 i februari

Den 15 mars fattade Skolverket beslut om statsbidrag för yrkesförarutbildningen: 

 • Totalt har vi beviljat 52 484 000 kronor för statsbidrag till yrkesförarutbildning.
 • 30 ansökningar har beviljats vilket omfattar sammanlagt 232 samverkande kommuner. Antal utbildningsplatser som beviljats är 709. Av dessa är 366 platser för persontransport (500 vp), 61 platser för godstransport (600 vp) och 277 platser för godstransport (800 vp).

Logga in för att se beslutet

Det är den kommun som skickade in ansökan som har fått beslutet i Mina sidor

 • Läs mer om Mina sidor och logga in
 • Persontransport 500 vp: sammanställning över tilldelade platser Godstransport 600vp: sammanställning över tilldelade platser (185 kB)
 • Godstransport 800vp: sammanställning över tilldelade platser (210 kB)

Ansökan 2 i maj

Ansökan 2 var öppen i Mina sidor 1 maj – 1 juni 2017. Nu handlägger vi alla ärenden. 

Den kommun som ansvarade för att skicka in ansökan 1 ansvarar också för att skicka in ansökan 2. De övriga kommunerna kan få tillgång till ansökan genom att den ansvarige kommunen bjuder in användare till Mina sidor med behörigheten Uppgiftssamordnare.

Omfördelning i september

I september sker en omfördelning av medel. Kommuner har då möjlighet att inkomma med uppgifter om de vill lämna tillbaka beviljade platser som de inte kommer genomföra under året. Kommuner kan även uppge om de har ett behov att fler platser än de som de sammanlagt beviljats i ansökan 1 och 2. Omfördelningen sker i den mån kommuner lämnar tillbaka eller begär ut fler platser.

Redovisning och rekvisition i november

Kommunerna ska redovisa personnummer på de elever som helt eller delvis finansierats med statsbidrag, samt uppgifter om de kurser som eleverna har läst inom ramen för statsbidragen.

 • Läs mer om redovisning och uppföljning

Rekvisition av bidraget för ansökan 2 sker i kombination med redovisningen Mer information kommer att finnas här inför att rekvisitionen öppnar.

Kontakt

statsbidragvux@skolverket.se

Senast granskad: 2017-06-02
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten