Statsbidrag för yrkesförarutbildning

Statsbidraget ska gå till att ge vuxna elever möjlighet att gå yrkesförarutbildningar inom gymnasial vuxenutbildning.

Lastbil

AKTUELLT

1 dec| Ansökan för 2018 är öppen 1 dec–2 jan. 

1 nov | Redovisa bidragsomgången 2017 1 nov–1 dec. 

31 okt | Beslut om omfördelning. Läs om beslutet längre ner på den här sidan under Bidragsomgången 2017 > Omfördelning. 

Ansökan för 2018 är öppen 1 december–2 januari

För att logga in i e-tjänsten och göra ansökan behöver du vara en användare med behörighet till bidraget. 

Lägg till och se vilka som har behörighet till bidraget

Du som är ombud, representant och du som redan har behörighet till bidraget kan logga in och klicka på: Administrera användare -> Lägg till och ta bort behörigheter.

Redovisa mellan 1 november–1 december

Redovisningen gäller för bidragsomgången 2017.

Varje grupp samverkande kommuner skickar in en gemensam Excel-blankett för yrkesförarutbildning.

Skicka in blanketten via e-tjänsten mina sidor

Blankett för redovisning: Yrkesförarutbildning 2017 (368 kB)

För att logga in i e-tjänsten och göra redovisningen krävs det att du är en användare med behörighet till bidraget. För att se vilka som har behörighet till bidraget i din organisation kan du logga in och klicka på Administrera användare -> Lägg till och ta bort behörigheter.


Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala huvudmän för kommunal vuxenutbildning.

Minst tre kommuner ska ingå i en ansökan eftersom bidraget kräver att kommuner samverkar om planering och genomförande av utbildningen. En kommun ska vara ansvarig för att skicka in ansökan i Mina sidor. De övriga kommunerna kan få tillgång till ansökan genom att den ansvarige kommunen bjuder in användare till Mina sidor med behörigheten Uppgiftssamordnare.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska gå till att finansiera yrkesförarutbildning inom gymnasial vuxenutbildning.

Syftet är att det ska bli fler utbildningsplatser och tillgodose behoven på arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna.

Kommunerna får bidrag utifrån antal beviljade utbildningsplatser. Bidraget kan användas för utbildning som genomförs under både halvår ett och halvår två.

För yrkesförare kan statsbidrag lämnas för tre olika sammanhållna utbildningar.

 • Yrkesförare persontransport som omfattar 500 verksamhetspoäng
 • Yrkesförare godstransport 1 som omfattar 600 verksamhetspoäng
 • Yrkesförare godstransport 2 som omfattar 800 verksamhetspoäng

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Minst tre kommuner ska samverka om planering och genomförande av utbildningen. En kommun ansvarar för att skicka in en gemensam ansökan och en gemensam redovisning och rekvisition. Kommunerna har tillsammans ansvar för att alla villkor för statsbidraget uppfylls. 

Villkor om planering inför utbildningarna

Kommunerna ska:

 • Planera utbildningen efter samråd med företrädare för arbetsgivare, organisationer eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de branscher som finns företrädda i de samverkande kommunerna.
 • Planera utbudet av utbildningsplatser efter samråd med Arbetsförmedlingen och den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet eller länen.
 • Visa att det finns ett behov av utbildningen på arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna
 • Ha ett eller flera yrkesråd för samråd mellan kommunerna och företrädare för utbildningen och arbetslivet.

Villkor om fördelning av årsstudieplatser

Beviljade medel kan nyttjas för utbildningsplatser under både halvår ett och halvår två.

Villkor om utbildningarna

Utbildningarna ska:

 • Genomföras som en sammanhållning yrkesutbildning och utföras under 2017.
 • Styras av nationella kursplaner och föreskrifter från Skolverket och Transportstyrelsen.
 • Bestå av arbetsplatsförlagt lärande om minst 15 procent.

Inom ramen för utbildningarna ska det finnas:

 • En möjlighet till validering om det finns elever som behöver det (och så länge som Transportstyrelsens kriterier om förarprövare uppfylls)
 •  Studie- och yrkesvägledning. När kommunerna planerar och genomför utbildningen ska de också ta vara på de kunskaper och kompetenser som eleverna redan harvillkor att eleverna måste ha B-körkort för att få delta i utbildningen.

Hur stort är statsbidraget?

Skolverket har totalt 65 531 000 kr att fördela för bidragsomgången 2017.

Statsbidrag kan lämnas för tre sammanhållna utbildningar:

 • Yrkesförare persontransport som omfattar 500 verksamhetspoäng ger 60 000 kronor per plats.
 • Yrkesförare godstransport 1 som omfattar 600 verksamhetspoäng ger 69 000 kronor per plats.
 • Yrkesförare godstransport 2 som omfattar 800 verksamhetspoäng ger 95 000 kronor per plats.

Bidragsomgången 2017

Ansökan 1 i februari

Den 15 mars fattade Skolverket beslut om statsbidrag för yrkesförarutbildningen: 

 • Totalt har vi beviljat 52 484 000 kronor för statsbidrag till yrkesförarutbildning.
 • 30 ansökningar har beviljats vilket omfattar sammanlagt 232 samverkande kommuner. Antal utbildningsplatser som beviljats är 709. Av dessa är 366 platser för persontransport (500 vp), 61 platser för godstransport (600 vp) och 277 platser för godstransport (800 vp).

Logga in för att se beslutet

Det är den kommun som skickade in ansökan som har fått beslutet i Mina sidor

 • Läs mer om Mina sidor och logga in
 • Persontransport 500 vp: sammanställning över tilldelade platser Godstransport 600vp: sammanställning över tilldelade platser (185 kB)
 • Godstransport 800vp: sammanställning över tilldelade platser (210 kB)

Ansökan 2 i maj

Den 6 juli fattade Skolverket beslut om statsbidrag för yrkesförarutbildningen: 

Totalt har vi beviljat 13 020 000 kronor för statsbidrag till yrkesförarutbildning.

 • 26 ansökningar har beviljats vilket omfattar sammanlagt 188 samverkande kommuner. I denna ansökan var det bara möjligt att ansöka om statsbidrag för utbildning av persontransport 500 vp. Antal utbildningsplatser som beviljats är 217. 

Lista över samverkande kommuner som beviljats bidrag för ansökan 2 (375 kB)

Det är den kommun som skickade in ansökan som har fått beslutet i Mina sidor Logga in för att se beslutet Den kommun som ansvarade för att skicka in ansökan 1 ansvarar också för att skicka in ansökan 2. De övriga kommunerna kan få tillgång till ansökan genom att den ansvarige kommunen bjuder in användare till Mina sidor med behörigheten Uppgiftssamordnare.

Omfördelning i september

IDen 20 oktober fattade Skolverket beslut om omfördelning av statsbidrag för yrkesförarutbildning 2017 för de kommuner som önskat återlämna utbildningsplatser:

 • 18 omfördelningar har inkommit vilket omfattar 152 kommuner. 137 utbildningsplatser har sökts och 73 utbildningsplatser har lämnats tillbaka.
 • Totalt har kommunerna ansökt om ytterligare utbildningsplatser motsvarande 10 878 000 kronor i statsbidrag. 41 utbildningsplatser inom persontransport 500 vp, 27 utbildningsplatser inom gods 600 vp och 69 utbildningsplatser inom gods 800 vp.
 • Totalt har kommunerna lämnat tillbaka utbildningsplatser motsvarande 4 620 000 kronor i statsbidrag. 55 utbildningsplatser inom persontransport 500 vp, 15 utbildningsplatser inom gods 600 vp och 3 utbildningsplatser inom gods 800 vp.

Totalt har man i omfördelningen ansökt om statsbidrag i större utsträckning än vad som har lämnats tillbaka. För de kommuner som önskat flera utbildningsplatser kan Skolverket fatta beslut först när medel från de som lämnar tillbaka platser inkommit till Skolverket.

Logga in i e-tjänsten mina sidor för att se beslutet 

Det är den kommun som ansvarade för att skicka in ansökan 2 (eller ansökan 1 om man inte sökt i ansökan 2) som har fått beslutet i Mina sidor.

Logga in för att se beslutet

Redovisning och rekvisition i november

Kommunerna ska redovisa personnummer på de elever som helt eller delvis finansierats med statsbidrag, samt uppgifter om de kurser som eleverna har läst inom ramen för statsbidragen.

Redovisningen avser hela bidragsåret 2017 och omfattar alltså både ansökan 1 och 2. Redovisningen sker på Excelblanketter och används för att avgöra statsbidragets storlek och för att Skolverket ska kunna följa upp satsningen. Bidrag beviljat i ansökan 2 och omfördelning betalas ut i december utifrån det ni redovisar.

Den kommun som ansvarade för att skicka in ansökan 1 ansvarar också för att skicka in redovisningen. De övriga kommunerna kan få tillgång till redovisningarna genom att den ansvarige kommunen bjuder in användare till Mina sidor med behörigheten Uppgiftssamordnare.

Kontakt

statsbidragvux@skolverket.se

Senast granskad: 2017-10-31
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten