Statsbidrag för yrkesförarutbildning

Bidraget kan sökas av kommuner i samverkan om minst tre kommuner för statsbidrag för yrkesförarutbildning inom gymnasial vuxenutbildning.

Lastbil

Ansökan 1: 15 jan – 15 feb
Ansökan 2: 1 maj – 1 juni 
Rekvisition: december

AKTUELLT

30 mars | Trycksfel i beslut om bidrag förarutbildning: "En årstudieplats kan fördelas mellan flera elever." gäller inte. Skolverket menar att förarutbildningar har, och bör fortsättningsvis, betraktas som sammanhållna utbildningar. Vi beklagar detta.
15 mars | Beslut om ansökan våren 2017
15 mars | Förändringar av villkoren om fördelning av årsstudieplatser

1 jan | Förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning träder i kraft.  Det finns statsbidrag för yrkesvux, yrkesvux som kombineras med utbildning i sfi och sva, lärlingsvux, lärlingsvux som kombineras med utbildning i sva och sfi, och yrkesförarutbildning.

Beslutat om ansökan för våren 2017

Den 15 mars fattade Skolverket beslut om statsbidrag för regionalt yrkesvux enligt förordningen (2016:937). Det totala beviljade beloppet för de tre statsbidragen inom regionalt yrkesvux är 673,4 miljoner kronor. 

Beslut om statsbidrag för yrkesförarutbildningen: 

 • Antal beviljade kommuner i samverkan: 30
 • Antal årsstudieplatser som beviljats är 709. Varav 366 årsstudieplatser för Persontransport (500 vp), 61 årsstudieplatser för Godstransport (600 vp) och 277 årsstudieplatser för Godstransport (800 vp).

Totalt har vi beviljat 52 484 000 kr för statsbidrag om yrkesförarutbildning.

Kommunen som skickade in ansökan har fått beslutet i Mina sidor. Vi kommer även att skicka beslutet via e-post till medsökande kommuner.


Villkor för statsbidraget

 • minst tre kommuner ska samverka om planering och genomförande av utbildningen i syfte att öka utbildningsutbudet för enskilda och tillgodose behoven på hela arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna,
 • sammansättningen av utbildningen ska planeras efter samråd med företrädare för arbetsgivare, organisationer eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de branscher som finns företrädda i de samverkande kommunerna,
 • utbudet ska planeras efter samråd med Arbetsförmedlingen och den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet eller länen,
 • de samverkande kommunerna ska visa på ett behov av utbildningen,
 • de samverkande kommunerna ska erbjuda en möjlighet till validering,
 • de samverkande kommunerna ska erbjuda studie- och yrkesvägledning samt vid planeringen och genomförandet av utbildningen ta till vara elevens tidigare förvärvade kunskaper och kompetens,
 • det finnas ett eller flera yrkesråd för samråd mellan företrädare för utbildningen och arbetslivet,
 • anordnande kommuner ska redovisa deltagare och genomförda poäng till Skolverket,
 • förkunskapskrav för att få delta i kursen är att eleven har körkort med behörigheten B,
 • utbildningarna kan endast genomföras som en sammanhållen utbildning som genomförs under 2017 och enligt nationella kursplaner och föreskrifter som meddelats av Skolverket och Transportstyrelsen,
 • om utbildningen inte kommer till stånd på grund av för få sökande eller av annat skäl ska Skolverket meddelas detta mellan 1 maj - 1 juni 2017.

De kommuner som har tagit emot statsbidrag för yrkesförarutbildning ska lämna uppgifter om genomförd verksamhet till Skolverket.

För sammanhållna utbildningar till yrkesförare för persontransporter eller godstransporter lämnas statsbidrag per deltagarplats.

Villkor om fördelning av årsstudieplatser

Det är nu möjligt att omfördela årsstudieplatser om 800 verksamhetspoäng till årsstudieplatser om 1100 verksamhetspoäng och tvärtom. Dessutom går det bra att för dessa medel även genomföra 1300 poängskurser och särvux. Det går bra att omfördela kurser i den omfattning som kommunen önskar. Kravet gäller dock att villkoren i 20 § 4 p. i förordning (2916:937) måste vara uppfyllda. Detta innebär att de samverkande kommunerna tagit fram ett utbud av utbildningar efter samråd med Arbetsförmedlingen och den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet. Samrådet ska kunna styrkas med skriftlig dokumentation som kan komma att efterfrågas vid kontroll.

Den tidigare informationen som Skolverket lämnat innan mars 2017 om att sökande kommun inte har möjlighet att omfördela kurser mellan 800 och 1100 verksamhetspoäng gäller alltså inte längre.

Skolverket har sett över möjligheten att föra över utbildningsplatser från halvår ett till halvår två. Detta har enligt vår tidigare information inte varit möjligt. Nu gäller istället att beviljade medel kan nyttjas för utbildningsplatser under både halvår ett och halvår två.


Bidragsåret 2016

Helårsredovisning för 2016

Den 22 november 2016 fattade Skolverket beslut om helårsredovisning för bidragsåret 2016. Beslutet avser godkänd redovisning och återkrav.

Beslut Yrkesförare helårsredovisning 2016 (121 kB)

Omfördelning

Beslut om omfördelning för bidragsåret 2016 fattades den 20 december 2016. Beslutet avser omfördelning till huvudmän som genomfört fler årsstudieplatser än de beviljats bidrag för i mån om medel.

Beslut omfördelning Yrkesförare 2016 (109 kB)

Kontakt

statsbidragvux@skolverket.se

Senast granskad: 2017-03-30
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten