Statsbidrag för yrkesförarutbildning

Statsbidraget ska gå till att ge vuxna elever möjlighet att gå yrkesförarutbildningar inom gymnasial vuxenutbildning.

Lastbil

AKTUELLT

9 apr | Beslut om ytterligare fördelning av statsbidrag. Ansökan om statsbidrag för yrkesförarutbildningar 2018 översteg den avsatta budgeten. Regeringen utökade därför statsbidraget med ytterligare 30 miljoner kronor. Dessa pengar fördelar vi nu till de kommuner som inte fått hela anslaget beviljat och som önskat ytterligare medel. 

Se listan över alla beviljande bidrag under "Bidragsomgången 2018"  längre ner på den här sidan.

9 feb | Beslut om ansökan för bidragsomgången 2018. Vi har fattat beslut om statsbidrag för yrkesförarutbildningar: Totalt beviljades 130 126 000 kronor för statsbidrag till yrkesförarutbildningarna. Se listan över alla beviljande bidrag under "Bidragsomgången 2018"  längre ner på den här sidan.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala huvudmän för kommunal vuxenutbildning.

Minst tre kommuner ska ingå i en ansökan eftersom bidraget kräver att kommuner samverkar om planering och genomförande av utbildningen. En kommun ska vara ansvarig för att skicka in ansökan i Mina sidor. De övriga kommunerna kan få tillgång till ansökan genom att den ansvarige kommunen bjuder in användare till Mina sidor med behörigheten Uppgiftssamordnare.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska gå till att finansiera yrkesförarutbildning inom gymnasial vuxenutbildning.

Syftet är att det ska bli fler utbildningsplatser och tillgodose behoven på arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna.

Kommunerna får bidrag utifrån antal beviljade utbildningsplatser. Bidraget kan användas för utbildning som genomförs under bidragsåret.

För yrkesförare kan statsbidrag lämnas för tre olika sammanhållna utbildningar.

 • Yrkesförare persontransport som omfattar 500 verksamhetspoäng
 • Yrkesförare godstransport 1 som omfattar 600 verksamhetspoäng
 • Yrkesförare godstransport 2 som omfattar 800 verksamhetspoäng

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Minst tre kommuner ska samverka om planering och genomförande av utbildningen. En kommun ansvarar för att skicka in en gemensam ansökan och redovisning. Kommunerna har tillsammans ansvar för att alla villkor för statsbidraget uppfylls. 

Villkor om planering inför utbildningarna

Kommunerna ska:

 • Planera utbildningen efter samråd med företrädare för arbetsgivare, organisationer eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de branscher som finns företrädda i de samverkande kommunerna.
 • Planera utbudet av utbildningsplatser efter samråd med Arbetsförmedlingen och den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet eller länen.
 • Visa att det finns ett behov av utbildningen på arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna
 • Ha ett eller flera yrkesråd för samråd mellan kommunerna och företrädare för utbildningen och arbetslivet.

Villkor om utbildningarna

Utbildningarna ska:

 • Genomföras som en sammanhållning yrkesutbildning och utföras under 2018.
 • Styras av nationella kursplaner och föreskrifter från Skolverket och Transportstyrelsen.
 • Bestå av arbetsplatsförlagt lärande om minst 15 procent.

Inom ramen för utbildningarna ska det finnas:

 • En möjlighet till validering om det finns elever som behöver det (och så länge som Transportstyrelsens kriterier om förarprövare uppfylls)
 •  Studie- och yrkesvägledning. När kommunerna planerar och genomför utbildningen ska de också ta vara på de kunskaper och kompetenser som eleverna redan harvillkor att eleverna måste ha B-körkort för att få delta i utbildningen.

Statsbidrag kan lämnas för tre sammanhållna utbildningar:

 • Yrkesförare persontransport som omfattar 500 verksamhetspoäng ger 60 000 kronor per plats.
 • Yrkesförare godstransport 1 som omfattar 600 verksamhetspoäng ger 69 000 kronor per plats.
 • Yrkesförare godstransport 2 som omfattar 800 verksamhetspoäng ger 95 000 kronor per plats.

Bidragsomgången 2018

Ansökan i januari

Ansökan är öppen 1 december - 1 januari 2018

Ansökan gäller för hela 2018. Det kommer alltså inte finnas en ansökan 2. 

Den totala budgeten för år 2018 är 130 134 000 kronor.

Beslut om ansökan

Den 9 februari fattade Skolverket beslut om statsbidrag för yrkesförarutbildningar: 

 • Totalt beviljades 130 126 000 kronor i statsbidrag. 51 240 000 kronor beviljades för statsbidrag till persontransporter om 500 verksamhetspoäng och 12 006 000 kr för godstransporter om 600 verksamhetspoäng, samt 66 880 000 kr godstransporter om 800 verksamhetspoäng.
 • 37 ansökningar har beviljats vilket omfattar sammanlagt 275 samverkande kommuner.
 • Antal årsstudieplatser som beviljats är 1 732.

Beslut om ytterligare fördelning av statsbidrag

Ansökan om statsbidrag för yrkesförarutbildningar 2018 översteg den avsatta budgeten. Totalt sökte kommunerna 160 miljoner kronor och det fanns 130 miljoner kronor att fördela. Regeringen utökade därför statsbidraget med ytterligare 30 miljoner kronor. Dessa pengar fördelar vi nu till de kommuner som inte fått hela anslaget beviljat och som önskat ytterligare medel. 

 • Totalt beviljades 18 715 000 kronor i ytterligare statsbidrag. 7 680 000 kronor beviljades för statsbidrag till persontransporter om 500 verksamhetspoäng och 1 725 000 kronor för godstransporter om 600 verksamhetspoäng, samt 9 310 000 kronor godstransporter om 800 verksamhetspoäng.
 • Antal årsstudieplatser som ytterligare beviljats är 241.

Lista över beviljade bidrag för ansökan 2018 (346 kB) Lista över ytterligare beviljade bidrag för ansökan 2018 (104 kB)

Lista över samverkande kommuner för ansökan 2018 (369 kB)

I maj kommer en omfördelning att äga rum

Samverkande kommuner har då möjlighet att inkomma med uppgifter om de vill lämna tillbaka medel som de inte kommer kunna nyttja 2018. Kommunerna har också möjlighet att ange om de är i behov av ytterligare medel 2018. I mån av medel kommer Skolverket sedan göra en omfördelning.

Ansökan om omfördelning kommer att ske i statsbidragets e-tjänst. Information om omfördelning kommer att finnas på den här sidan i april 2018.

Omfördelning 1 maj till 1 juni 2018

Här får kommunerna möjlighet att lämna tillbaka bidrag för årsstudieplatser eller ansöka om fler för 2018. 

Redovisning 15 januari - 15 februari 2019

Alla kommuner som har fått bidrag ska redovisa vad bidraget har använts till.

De uppgifter som ni ska redovisa är:

 • personnummer
 • kurskod
 • antal genomförda kurspoäng.

Det är den kommun som ansvarade för att skicka in ansökan som ansvar för att skicka redovisningen.

Läs mer om redovisning och uppföljning

 

Kontakt

statsbidragvux@skolverket.se

Senast granskad: 2018-04-09
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten