Regionalt yrkesvux

Kommunala huvudmän i samverkan kan söka statsbidrag för yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning. Det finns tre statsbidrag som regleras i förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Statsbidrag inom regionalt yrkesvux

Det finns tre statsbidrag som styrs av förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning:

Yrkesvux och yrkesvux i kombination med sfi och sva Lärlingsvux och lärlingsvux i kombination med sfi och sva Yrkesförarutbildning

Statsbidragen förutsätter regional samverkan avseende planering och genomförande av utbildningen i syfte att öka utbildningsutbudet för enskilda individer. Dessutom ska arbetsmarknadens behov i de samverkande kommunerna tillgodoses. Utbildningen ska därför planeras efter samråd med företrädare för arbetsgivare, organisationer och branscher som finns företrädda i de samverkande kommunerna. Arbetsförmedlingen och den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet eller länen ska medverka i planeringen av utbudet av utbildningarna.

Nationella yrkespaket

Här finns förslag på nationella yrkespaket för yrkesutbildningar inom komvux och för gymnasieskolans introduktionsprogram. Yrkespaketen består av en kombination av gymnasiala kurser som matchar de kompetenskrav som arbetsmarknaden ställer för att kunna anställa. Paketen kan också ligga till grund för vidare studier.

Nationella yrkespaket


Vanliga frågor och svar

Allmänna frågor

Behöver vi samarbeta med samma kommuner för alla tre statsbidrag? 

Nej. Ni kan samverka med olika kommuner för olika statsbidrag. 

Finns möjlighet till ytterligare bidrag?

Skolverket kan besluta att fördela om de bidrag som kommuner har betalat tillbaka.

Kommuner som ansökt om statsbidrag och har producerat fler platser än de fått bidrag för kan ansöka om bidrag för fler årsstudieplatser om Skolverket beslutar att genomföra en omfördelning av statsbidrag. Kommunerna kan få utökat statsbidrag om

 1. de inte har fått statsbidrag eller inte har fått beviljat statsbidrag för så många årsstudieplatser som en ansökt om, och
 2. har gett eller bedöms ha möjlighet att ge utbildning i regionalt yrkesvux utöver vad de tidigare har fått bidrag för enligt 39 § i förordning (2016:937).

Omfördelning 2018

1 maj till 1 juni kommer kommunerna ges möjlighet till omfördelning av platser genom att skicka in uppgifter om de vill söka ytterligare bidrag eller om de vill lämna tillbaka bidrag som inte kommer användas 2018.

Omfördelning sker i den utsträckning kommuner lämnar tillbaka bidrag eller söker mer bidrag. I mån av återlämnade bidrag kommer Skolverket omfördela bidrag till de kommuner som söker mer. Eventuell fördelning kommer ske enligt i enlighet med fördelningsmodellen som vid ansökan inför 2018.

Mer information om omfördelningen finns under respektive statsbidrags webbsida.

Kan man använda bidrag inom yrkesvux för lärlingsutbildningar och förarutbildningar?

Ja. Det är möjligt att använda tilldelade medel inom yrkesvux för lärlingsutbildningar eller yrkesförarutbildningar. 

För att använda statsbidraget för yrkesvux till att anordna lärlingsutbildningar eller yrkesförarutbildningar är det viktigt att tänka på att statsbidraget för yrkesvux kräver medfinansiering i enlighet med  20 §, 2p i förordningen. Det gäller även när statsbidraget för yrkesvux används för att delvis bekosta förarutbildning.

Vad innebär kravet på 15 procent apl i sammanhållna yrkesutbildningar?

Kravet innebär att varje elev ska ha minst 15 procent arbetsplatsförlagt lärande (apl) i sin utbildning. När eleven har kunskaper som kan valideras ska minst 15 procent av utbildningen som kvarstår efter validering genomföras som apl.

Läs mer om arbetsplatsförlagt lärande (apl)

Kan en elev validera tidigare arbetslivserfarenhet som apl?

Nej. Minst 15 procent apl ska förekomma i alla sammanhållna yrkesutbildningar eller av den delen som inte har validerats. Det är inte möjligt att tillgodose tidigare yrkeserfarenhet som apl.

Ansökan

Hur kommer jag åt ansökan i e-tjänsten?

Du kan komma åt ansökan, och även beslut och andra handlingar för bidraget i Mina sidor. För att logga in i Mina sidor måste du vara en användare med behörighet för bidraget.

När du har behörighet till bidraget kan du se ansökan i Mina sidor
Du kan se ansökan när den är öppen, under handläggning av Skolverket och ansökningar vi har fattat beslut om.

Läs mer om hur du blir användare i Mina sidor

Kan personer från flera kommuner se ansökan i e-tjänsten?

Ja. Den kommun som ansvarar för att skicka in ansökan kan bjuda in och fördela behörigheten uppgiftssamordnare till personer som tillhör en annan kommun.

Så här går det till:
Den kommun som ansvarar för att skicka in ansökan kan bjuda in användare och fördela behörigheter till personer från sin och andra kommuner. En användare från den kommunen med behörigheten ombud eller representant i Mina sidor loggar in och klickar på [Administrera användare] och sedan [Lägg till och ta bort behörigheter]. Välj behörigheten uppgiftssamordnare till personal som tillhör en annan kommun. Den behörigheten kan se ansökan och alla handlingar för bidragsärendet i Mina sidor, men den personen har inte behörighet att skicka in ansökan.

OBS: Fördela inte behörigheten representant till användare från en annan kommun!
Om du fördelar behörigheten representant till en person som tillhör en annan kommun kommer den personen också ha behörighet att skicka in ansökan för alla bidrag för din kommun.

Läs mer om Mina sidor 

Redovisning och uppföljning

När och var ska kommunen skicka in redovisningarna?

Redovisningen av år 2018 kommer ske mellan 15 januari – 15 februari år 2019. Det kommer finnas en redovisning för varje statsbidrag: Yrkesvux, Lärlingsvux och Yrkesförarutbildningen. Redovisningen för varje statsbidrag skickas in i Mina sidor. 

Vem lämnar in uppgifterna?

Den kommun som ansvarade för att skicka in ansökan samlar in uppgifter från samtliga kommuner i samverkan kring statsbidraget, ansvarar sedan för att skicka in den samlade redovisningen till Skolverket i Mina sidor.

Varför ska personnummer samlas in?

Syftet med kravet på redovisning av elever är att Skolverket ska kunna genomföra uppdraget att följa upp de elever som har deltagit i regionalt yrkesvux. Uppföljningen innebär att vi kommer att komplettera de redovisade uppgifterna med registeruppgifter från SCB. Personnumret blir då den ”nyckel” som behövs för att via registren kunna följa upp bland annat sysselsättningen efter slutförd utbildning.

Vilka uppgifter om kurser och elever kommer kommunerna behöva lämna i redovisningarna?

Nedan hittar du uppgifter som kommunerna behöver lämna i redovisningarna och uppföljningen om elever och kurser inom statsbidragen för regionalt yrkesvux. Redovisningen ska skickas in i februari 2019, men det är bra att börja med insamlingen av uppgifterna redan nu.

Det kommer att finnas separata redovisningar för varje statsbidrag: yrkesvux, lärlingsvux och yrkesförarutbildning.  Redovisningen omfattar dels uppgifter som Skolverket behöver för statsbidragshanteringen och dels uppgifter som behövs för Skolverkets uppdrag att följa upp satsningen på regionalt yrkesvux.

Skolformen särskild utbildning för vuxna

Kommunerna behöver inte lämna individuppgifter för elever som har studerat inom skolformen särskild utbildning för vuxna.

Redovisningen ersätter tidigare års elevuppföljningsenkät
Denna redovisning ersätter den elevuppföljningsenkät som Skolverket tidigare år har skickat ut om tidigare yrkesvux. Genom inhämtandet av elevernas personnummer kommer många bakgrundsuppgifter om eleverna att kunna hämtas från register.

Rapportera även kursdeltagare till SCB

De elever som rapporteras in för statsbidragen behöver även rapporteras in till Skolverkets ordinarie insamling av kursdeltagare inom vuxenutbildningen som sker två gånger per år till SCB.


UPPGIFTER ATT SAMLA IN TILL REDOVISNINGAR

Samverkande kommuner

 • Organisationsnummer för den kommun eller det kommunalförbund som ansvarade för ansökan
 • Organisationsnummer för de samverkande kommunerna inom statsbidraget

Deltagande elever och kurser

 • Personnummer på deltagande elever. Elever med skyddat personnummer rapporteras med födelsedatum och sedan TF20 för kvinna eller TF10 för man. Exempel: 19920427TF20. Det är även möjligt att rapportera andra TF-nummer.  Det viktiga är att siffran närmast F:et är udda om det är fråga om en man och jämn om det fråga om en kvinna.
 • Uppgifter om vilka kurser varje elev läser. Redovisa med kurskod. (1)
 • Hur många verksamhetspoäng som eleven har genomfört på varje kurs under 2018.

(1) Kurser

Statsbidraget gäller för följande kurser på gymnasial nivå

 • nationella kurser i yrkesämnen
 • orienteringskurser
 • svenska
 • svenska som andraspråk
 • engelska
 • matematik
 • samhällskunskap

Hur ska kommunerna redovisa krav om medfinansieringen?

Kommuner ska intyga att de lever upp till krav om medfinansiering genom att intyga att samtliga krav i förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning följs. Ett sådant intygande behövs för Skolverkets hantering av statsbidragen, och vi kan senare komma att kontrollera detta genom att göra stickprov.

Skolverket kommer även att övergripande studera omfattningen av medfinansiering genom att relatera uppgifterna om regionalt yrkesvux till utbildningsvolymerna i den reguljära statistiken om vuxenutbildningen.

Hur ska kommunerna redovisa krav om apl?

Kommuner ska intyga att de lever upp till krav om att erbjuda apl genom att intyga att samtliga krav i förordning (2016:937) om statsbidrag för om regional yrkesinriktad vuxenutbildning följs. Ett sådant intygande behövs för Skolverkets hantering av statsbidragen, och vi kan senare komma att kontrollera detta genom att göra stickprov.

Statsbidrag för yrkesvux och yrkesvux i kombination med sfi

När räknas en yrkesutbildning som sammanhållen?

Grunden är att kommunerna själva kan välja att utforma den sammanhållna utbildningen och att utbildningen då ska bestå av minst 15 procent apl. En sammanhållen utbildning ska bestå av minst två kurser som är relevanta inom ett yrkesområde, däremot finns det inget krav på hur många poäng en sammanhållen utbildning minst ska bestå av.

Kan vi få statsbidrag för kurser på grundläggande nivå?

Nej, det går inte att få statsbidrag för kurser på grundläggande nivå, det gäller även för orienteringskurser på grundläggande nivå. Kurser på grundläggande nivå kan inte heller räknas som medfinansiering.

Får man statsbidrag för sfi eller sva på grundläggande nivå när man genomför yrkesutbildning i kombination med sfi eller sva på grundläggande nivå?

Nej, det går inte att få statsbidrag för svenska för invandrare (sfi) eller svenska som andraspråk (sva) på grundläggande nivå.

Däremot kan kommuner få statsbidrag för sva inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Det gäller för elever som går en yrkesutbildning inom regionalt yrkesvux. Det gäller även för kurser inom svenska, engelska, matematik och samhällskunskap. Sådana kurser får utgöra högst 25 procent av en elevens yrkesutbildning.

Det går också att få statsbidrag för orienteringskurser på gymnasial nivå. Det gäller för orienteringskurser om högst 400 verksamhetspoäng för elever som deltar i utbildning som kombineras med utbildning i sva eller sfi på grundläggande nivå. Högst 200 av dessa 400 verksamhetspoäng får avse orienteringskurser som syftar till att ge modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmål och högst 200 får avse andra orienteringskurser.

Hur ska vi beräkna medfinansieringen med bidragsnivåerna för 2018 inom yrkesvux?

Ni (de samverkande kommunerna) ska med egna medel genomföra lika många årsstudieplatser som ni får statsbidrag för. Medfinansieringen ska utgöras av utbildning som motsvarar utbildning enligt förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Det innebär till exempel att yrkesutbildning inom den lägre bidragsnivån kan utgöra medfinansiering av yrkesutbildning i den högre bidragsnivån.

Medfinansieringen är alltså årsstudieplats mot årsstudieplats oavsett bidragsnivå. En årsstudieplats omfattar 800 verksamhetspoäng för all utbildning.

Mer om bidragsnivåer och årsstudieplatser

Kravet på medfinansiering gäller inte lärlingsutbildning eller sammanhållna yrkesutbildningar till yrkesförare för persontransporter eller godstransporter.

Kan teoretiska kurser användas som medfinansiering?

Teoretiska kurser på gymnasial nivå kan räknas som medfinansiering, men enbart enligt de begränsningar som framgår av 22 §§ i förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning

 • kurser inom ämnena matematik, engelska, svenska/svenska som andraspråk och samhällskunskap på gymnasial nivå, och
 • för elever som deltar i utbildning som motsvarar utbildning enligt förordningen, och
 • som utgör maximalt 25% av elevens utbildning.

Elevens utbildning ska alltså omfatta både yrkeskurser och teoretiska kurser enligt de villkor som framgår av förordningen.  

Även orienteringskurser på gymnasial nivå kan räknas som medfinansiering, men enbart enligt de begränsningar som framgår av 21 §§ i förordningen.

Lärlingsvux och lärlingsvux i kombination med sfi

Hur ska utbetalningen av ersättning till arbetsplatsen betalas ut?

Det finns inget krav på hur ni ska fördela ersättningen till arbetsplatsen förutom att utbetalningen ska ske inom bidragsperioden. Vid ett eventuellt stickprov kan vi be om att få se att utbetalning till arbetsplatsen har gjorts.

Hur många poäng motsvarar årsstudieplats inom lärlingsvux?

En årsstudieplats inom lärlingsvux motsvarar 800 verksamhetspoäng inom kommunal vuxenutbildning, gymnasial nivå eller inom särskild utbildning för vuxna.

Statsbidrag för yrkesförare

Hur stora är bidragsbeloppen för yrkesförare?

Statsbidraget varierar beroende på vilken sammanhållen yrkesförarutbildning som bedrivs.

 • Yrkesförare persontransport omfattar 500 verksamhetspoäng  ger 60 000 kronor per plats,
 • Yrkesförare godstransport 1 omfattar 600 verksamhetspoäng  ger 69 000 kronor per plats,
 • Yrkesförare godstransport 2 omfattar 800 verksamhetspoäng  ger 95 000 kronor per plats.

Kontakt

statsbidragvux@skolverket.se

Senast granskad: 2017-12-15
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten