Regionalt yrkesvux

Kommunala huvudmän i samverkan kan söka statsbidrag för yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning. Det finns tre statsbidrag som regleras i förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Statsbidrag kan sökas för:

Yrkesvux och yrkesvux i kombination med sfi och sva Lärlingsvux och lärlingsvux i kombination med sfi och sva Yrkesförarutbildning

Statsbidragen förutsätter regional samverkan avseende planering och genomförande av utbildningen i syfte att öka utbildningsutbudet för enskilda individer. Dessutom ska arbetsmarknadens behov i de samverkande kommunerna tillgodoses. Utbildningen ska därför planeras efter samråd med företrädare för arbetsgivare, organisationer och branscher som finns företrädda i de samverkande kommunerna. Även arbetsförmedlingen och den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet eller länen ska vara med i planeringen av utbildningarna.


Redovisning och uppföljning av statsbidragen

Kommunerna ska redovisa personnummer på de elever som helt eller delvis finansierats med statsbidrag, samt uppgifter om de kurser som eleverna har läst inom ramen för statsbidragen. Kommunerna behöver inte lämna individuppgifter för elever som har studerat inom skolformen särskild utbildning för vuxna.

Skolverket kommer framöver även att kontakta kommunerna för att få uppgifter och information som rör genomförandet av satsningen, i huvudsak inriktat mot organisationsnivån.

I november 2017 är det dags att skicka in uppgifterna för bidragsomgången 2017.

Läs mer om redovisning och uppföljning


Vanliga frågor och svar

Allmänna frågor

Behöver vi samarbeta med samma kommuner för alla tre statsbidrag? 

Nej. Ni kan samverka med olika kommuner för olika statsbidrag. Men inom ett statsbidrag kan ni bara samverka med den grupp av kommuner som ni sökt bidraget tillsammans med. 

Finns möjlighet till ytterligare medel?

Skolverket kan besluta att fördela om de medel som kommuner har återbetalat. De som kan bli aktuella vid en eventuell omfördelning är samverkande kommuner som har ansökt om statsbidrag och som har producerat fler platser än vad de fått bidrag för (39 § förordning 2016:937).

Hur många verksamhetspoäng räknas orienteringskurser som? 

Genomförandet av orienteringskurser räknas som 1 300 poäng oavsett vilket yrkesområde som avses enligt 21 § i förordningen (2016:937).

Kan man använda medel inom yrkesvux för förarutbildningar?

Ja, det är möjligt att använda tilldelade medel inom yrkesvux för yrkesförarutbildningar då förarutbildningen utgör en sammanhållen yrkesförarutbildning. Förarutbildningen som man vill överföra medel till måste uppfylla de krav som ställs på "vanliga" yrkesvuxutbildningar enligt § 1 i förordning (2016:937).

För att använda statsbidraget för yrkesvux till att anordna yrkesförarutbildning är det viktigt att tänka på att statsbidraget för yrkesvux kräver medfinansiering i enlighet med § 20, 2p i förordningen. Det gäller även när statsbidraget för yrkesvux används för att delvis bekosta förarutbildning.

Ansökan

Hur kommer jag åt ansökan i Mina sidor?

Du kan komma åt ansökan, och även beslut och andra handlingar för bidraget i Mina sidor. För att logga in i Mina sidor måste du vara en användare med behörighet för bidraget.

När du har behörighet till bidraget kan du se ansökan i Mina sidor
Du kan se ansökan när den är öppen, under handläggning av Skolverket och ansökningar vi har fattat beslut om.

Det finns fyra olika typer av behörigheter du kan ha för ett bidrag i Mina sidor. Behörigheterna ombud och representant kan administrera och skicka in ansökningar. Behörigheten uppgiftssamordnare kan lämna uppgifter i en ansökan.

Läs mer om hur du blir användare i Mina sidor

Kan personer från flera kommuner se ansökan i Mina sidor?

Ja. Den kommun som har ansvarar för att skicka in ansökan kan bjuda in och fördela behörigheten uppgiftssamordnare till personer som tillhör en annan kommun.

Så här går det till:
Den kommun som ansvarar för att skicka in ansökan kan bjuda in användare och fördela behörigheter till personer från sin och andra kommuner. En användare från den kommunen med behörigheten ombud eller representant i Mina sidor loggar in och klickar på [Administrera användare] och sedan [Lägg till och ta bort behörigheter]. Välj behörigheten uppgiftssamordnare till personal som tillhör en annan kommun. Den behörigheten kan se ansökan och alla handlingar för bidragsärendet i Mina sidor, men den personen har inte behörighet att skicka in ansökan.

OBS: Fördela inte behörigheten representant till användare från en annan kommun!
Om du fördelar behörigheten representant till en person som tillhör en annan kommun kommer den personen också ha behörighet att skicka in ansökan för alla bidrag för din kommun.

Läs mer om Mina sidor 

Är det möjligt att åberopa synnerliga skäl?

Vid synnerliga skäl kan Skolverket godkänna undantag från villkoret om samverkan mellan minst tre kommuner (20 § i förordningen). Skicka in er dispensansökan till oss via e-post statsbidragvux@skolverket.se, därefter fattar vi beslut.

Hur fyller vi i ansökningsblanketten om medverkande organisationer?

I ansökan ska ni prioritera (7) organisationer. Dessutom ska yrkesråd, arbetsförmedling och kompetensråd alltid ingå i ansökan. Vi ser gärna att ni sparar all information om de organisationer och yrkesråd som medverkat i er planering eftersom vi kan fråga om detta vid eventuella stickprov.

Redovisning och uppföljning

När och var ska kommunen skicka in redovisningarna?

I november 2017. Det kommer finnas en redovisning för varje statsbidrag: Yrkesvux, Lärlingsvux och Yrkesförarutbildningen. Redovisningen för varje statsbidrag skickas in i Mina sidor. 

Vem lämnar in uppgifterna?

Den kommun som ansvarade för att skicka in ansökan samlar in uppgifter från samtliga kommuner i samverkan kring statsbidraget, och ansvarar sedan för att skicka in den samlade redovisningen till Skolverket i Mina sidor.

Varför ska personnummer samlas in?

Syftet med kravet på redovisning av elever är att Skolverket ska kunna genomföra uppdraget att följa upp de elever som har deltagit i regionalt yrkesvux. Uppföljningen innebär att vi kommer att komplettera de redovisade uppgifterna med registeruppgifter från SCB. Personnumret blir då den ”nyckel” som behövs för att via registren kunna följa upp bland annat sysselsättningen efter slutförd utbildning.

Vilka uppgifter om kurser och elever kommer kommunerna behöva lämna i redovisningarna?

Nedan hittar du uppgifter som kommunerna behöver lämna i redovisningarna och uppföljningen om elever och kurser inom statsbidragen för regionalt yrkesvux. Redovisningen ska skickas in i november, men det är bra att börja med insamlingen av uppgifterna redan nu.

Det kommer att finnas separata redovisningar för varje statsbidrag: yrkesvux, lärlingsvux och yrkesförarutbildning.  Redovisningen omfattar dels uppgifter som Skolverket behöver för statsbidragshanteringen och dels uppgifter som behövs för Skolverkets uppdrag att följa upp satsningen på regionalt yrkesvux.

Skolformen särskild utbildning för vuxna

Kommunerna behöver inte lämna individuppgifter för elever som har studerat inom skolformen särskild utbildning för vuxna.

Redovisningen ersätter tidigare års elevuppföljningsenkät
Denna redovisning ersätter den elevuppföljningsenkät som Skolverket tidigare år har skickat ut om tidigare yrkesvux. Tack vare elevernas personnummer, som vi kommer att begära in från er, kommer många bakgrundsuppgifter om eleverna att kunna hämtas från register.

Rapportera även kursdeltagare till SCB

De elever som rapporteras in för statsbidragen behöver även rapporteras in till Skolverkets ordinarie insamling av kursdeltagare inom vuxenutbildningen som sker två gånger per år till SCB.


UPPGIFTER ATT SAMLA IN TILL REDOVISNINGAR

Samverkande kommuner

 • Organisationsnummer för den kommun som ansvarade för ansökan
 • Organisationsnummer för de samverkande kommunerna inom statsbidraget

Deltagande elever

 • Personnummer på deltagande elever. Elever med skyddat personnummer rapporteras med födelsedatum och sedan TF20 för kvinna eller TF10 för man. Exempel: 19920427TF20. Det är även möjligt att rapportera andra TF-nummer.  Det viktiga är att siffran närmast F:et är udda om det är fråga om en man och jämn om det fråga om en kvinna.
 • Uppgifter om vilka kurser eleverna läser. Redovisas med kurskod.
 • Om hela utbildningen är slutförd: Ja/nej per kursdeltagare och kurs.

Kurser

 • Kursstart och kursslut (1). För kurser som fortfarande pågår lämnas kursslut blankt.
 • Validering: En markering per kurs för validering.
 • Lärlingsutbildning: En markering per kurs för lärling.
 • Kursernas tillhörighet till yrkesområde (2).

(1) Kurser

Statsbidraget gäller för följande kurser:

 • orienteringskurser,
 • svenska*
 • svenska som andraspråk*
 • engelska *
 • matematik*
 • samhällskunskap*
 • nationella kurser i yrkesämnen

*Kurserna ska vara på gymnasial nivå.
Enstaka kurser i yrkesämnen kan också erbjudas men inte individuella kurser.

(2) Yrkesområden:

 • Yrkesförarutbildning, persontransport
 • Yrkesförarutbildning, godstransport 600vp
 • Yrkesförarutbildning, godstransport 800vp
 • Barn och fritid
 • Handel och administration
 • Vård och omsorg
 • Bygg och anläggning
 • El och energi
 • Fordon och transport
 • Hantverk
 • Hotell och turism
 • Industriteknik
 • Naturbruk
 • Restaurang och livsmedel
 • VVS och fastighet

Hur ska kommunerna redovisa krav om medfinansieringen?

Kommuner ska intyga att de lever upp till krav om medfinansiering genom att intyga att de lever upp till samtliga krav i förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Ett sådant intygande behövs för Skolverkets hantering av statsbidragen, och vi kan senare komma att kontrollera detta genom att göra stickprov.

Skolverket kommer även att övergripande studera omfattningen av medfinansiering genom att relatera uppgifterna om regionalt yrkesvux till utbildningsvolymerna i den reguljära statistiken om vuxenutbildningen.

Hur ska kommunerna redovisa krav om apl?

Kommuner ska intyga att de lever upp till krav om att erbjuda apl genom att intyga att de lever upp till samtliga krav i förordning (2016:937) om statsbidrag för om regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Ett sådant intygande behövs för Skolverkets hantering av statsbidragen, och vi kan senare komma att kontrollera detta genom att göra stickprov.

Statsbidrag för yrkesvux

Vad innebär kravet på medfinansiering?

De samverkande kommunerna ska sammantaget finansiera utbildning som motsvarar utbildning enligt denna förordning av minst samma omfattning i årsstudieplatser som den utbildning som bidraget lämnas för. För att beräkna medfinansieringen dividerar ni antalet egenfinansierade genomförda verksamhetspoäng med 800. Det ger det antal årsstudieplatser ni medfinansierat.

Beslutar Skolverket om hur många platser vår kommun får?

Skolverket använder sig av en fördelningsmodell som räknar ut det maximala antalet platser som de samverkande kommunerna har möjlighet att söka bidrag för under en bidragsomgång. Det är de samverkande kommunernas uppgift att fördela de årsstudieplatser som de fått bidrag för.

Kan man flytta outnyttjade årsstudieplatser till halvår två?

Det är nu möjligt att omfördela årsstudieplatser om 800 verksamhetspoäng till årsstudieplatser om 1100 verksamhetspoäng och tvärtom. Dessutom går det bra att för dessa medel även genomföra 1300 poängskurser och särvux. Det går bra att omfördela kurser i den omfattning som kommunen önskar. Kravet gäller dock att villkoren i 20 § 4 p. i förordning (2016:937) måste vara uppfyllda. Detta innebär att de samverkande kommunerna tagit fram ett utbud av utbildningar efter samråd med Arbetsförmedlingen och den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet. Samrådet ska kunna styrkas med skriftlig dokumentation som kan komma att efterfrågas vid kontroll.

Den tidigare informationen som Skolverket lämnat innan mars 2017 om att sökande kommun inte har möjlighet att omfördela kurser mellan 800 och 1100 verksamhetspoäng gäller alltså inte längre.

Skolverket har även sett över möjligheten att föra över utbildningsplatser från halvår ett till halvår två. Detta har enligt vår tidigare information inte varit möjligt. Nu gäller istället att beviljade medel kan nyttjas för utbildningsplatser under både halvår ett och halvår två.

Statsbidrag för yrkesförare

Hur gör Skolverket prioriteringar av utbildningsplatser vid översökning?

Vid fördelning av statsbidrag tar vi hänsyn till behovet av geografisk spridning av utbildningsplatserna. Se 34 § i förordning (2016:937).

Hur stora är bidragsbeloppen för yrkesförare?

Statsbidraget varierar beroende på vilken utbildningsplats det handlar om då sammanhållna yrkesutbildningar bedrivs.

 • Yrkesförare persontransport omfattande 500 verksamhetspoäng och ger 60 000 kronor per plats
 • Yrkesförare godstransport 1 omfattande 600 verksamhetspoäng och ger 69 000 kronor per plats,
 • Yrkesförare godstransport 2 omfattande 800 verksamhetspoäng och ger 95 000 kronor per plats.

Kontakt

statsbidragvux@skolverket.se

Senast granskad: 2017-07-04
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten