Statsbidrag för yrkesvux

Statsbidraget ska gå till att ge fler vuxna en möjlighet att gå en yrkesutbildning. Statsbidrag kan också sökas för elever som läser en yrkesinriktad utbildning i kombination med sfi och sva.

Elever

AKTUELLT

3 jan| Ansökan för 2018 har stängt. Följ ditt ärende i e-tjänsten mina sidor för statsbidrag. 

Bidragsomgången 2018 | Regeringen har beslutat om ändringar som berör bidragsnivåer och årsstudieplatser. Ändringarna i förordningen (2016:937) gäller från och med 1 januari 2018.

 • En årsstudieplats omfattar 800 verksamhetspoäng oavsett utbildning.
 • Kommuner kan få bidrag per årsstudieplats med 30 000 kronor, 35 000 kronor eller 75 000 kronor.

Regeringen har också föreslagit en ökning med 652,5 miljoner kr vilket innebär 1 740,5 miljoner kronor för 2018. Se mer information om de tre bidragsnivåerna under bidragsnivåer. 15 dec | Beslut om redovisning och rekvisition för bidragsomgången 2017. Se sammanställningen under "Bidragsomgången 2017" längre ner på den här sidan. 

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala huvudmän för:

 • kommunal vuxenutbildning
 • särskild utbildning för vuxna

Minst tre kommuner ska ingå i en ansökan eftersom bidraget kräver att kommuner samverkar om planering och genomförande av utbildningen.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska gå till att finansiera yrkesinriktad vuxenutbildning på gymnasial nivå. Bidraget kan också användas till att finansiera yrkesinriktad vuxenutbildning på gymnasial nivå som studeras i kombination med svenska för invandrare (sfi) och svenska som andraspråk (sva) på grundläggade nivå.

Syftet med statsbidraget är att öka utbildningsutbudet för vuxna elever och tillgodose behoven på arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Minst tre kommuner ska samverka om planering och genomförande av utbildningen. En kommun ansvarar för att skicka in en gemensam ansökan, och även en gemensam redovisning och rekvisition. Kommunerna har tillsammans ansvar för att alla villkor för statsbidraget uppfylls. 

Villkor om planering inför utbildningarna

Kommunerna ska:

 • Planera sammansättningen av utbildningen efter samråd med företrädare för arbetsgivare, organisationer eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de branscher som finns företrädda i de samverkande kommunerna.
 • Planera utbudet av utbildningsplatser efter samråd med Arbetsförmedlingen och den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet eller länen,
 • Visa på ett behov av utbildningen på arbetsmarknaden hos de samverkande kommunerna.
 • Ha ett eller flera yrkesråd för samråd mellan kommunerna och företrädare för utbildningen och arbetslivet. Ett yrkesråd får vara gemensamt för flera utbildningar. Det får även vara gemensamt med motsvarande funktion inom gymnasieskolan.
 • Prioritera sökande med kort tidigare utbildning och svag ställning på arbetsmarknaden om kommunerna inte kan ta emot alla behöriga sökande till utbildningen.

Villkor om utbildningarna

Inom ramen för utbildningarna ska det finnas:

 • Möjlighet till validering för de elever som behöver det.
 • Studie- och yrkesvägledning. När kommunerna planerar och genomför utbildningen ska de också ta vara på de kunskaper och kompetenser som eleverna redan har.
 • Arbetsplatsförlagt lärande (apl) i alla sammanhållna yrkesutbildningar. Omfattningen ska vara minst 15 procent av den sammanhållna yrkesutbildningen eller av den del av utbildningen som inte har validerats för varje elev.

Läs mer om arbetsplatsförlagt lärande (apl) 

Villkor om medfinansiering

De samverkande kommunerna ska med egna medel genomföra lika många årsstudieplatser som de får statsbidrag för. Medfinansieringen ska utgöras av utbildning som motsvarar utbildning enligt förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Det innebär till exempel att yrkesutbildning inom den lägre bidragsnivån kan utgöra medfinansiering av yrkesutbildning i den högre bidragsnivån.

Medfinansieringen är alltså årsstudieplats mot årsstudieplats oavsett bidragsnivå. En årsstudieplats omfattar 800 verksamhetspoäng för all utbildning.

Hur stort är statsbidraget?

Bidragsomgången 2017

Skolverket har totalt 1 088 miljoner kr att fördela för bidragsomgången 2017 varav 100 miljoner kronor är avsatta för yrkesvux i kombination med sfi och sva.

Skolverket beviljar 50 000 kr per årsstudieplats för ett kalenderår i taget. Vi betalar ut beloppet proportionellt i förhållande till antalet genomförda verksamhetspoäng

Bidragsomgången 2018

I budgetpropositionen föreslår regeringen ytterligare 652,5 miljoner kr att fördela för bidragsomgången 2018. Det innebär 1 740,5 miljoner kronor för 2018.

Skolverket beviljar 30 000 kr, 35 000 kr eller 75 000 kr per årsstudieplats för ett kalenderår i taget. Vi betalar ut beloppet proportionellt i förhållande till antalet genomförda verksamhetspoäng.

Bidragsnivåer och årsstudieplats

En årsstudieplats motsvarar 800 verksamhetspoäng oavsett utbildning. Beroende på utbildning lämnas bidrag med 30 000 kr, 35 000 kr eller 75 000 kr per årsstudieplats. En årsstudieplats kan fördelas mellan flera elever.

Yrkesutbildningar som ger 35 000 kr per årsstudieplats

 • barn och fritid
 • handel och administration
 • hotell och turism
 • vård- och omsorgsprogrammet

Yrkesutbildningar som ger 75 000 kr per årsstudieplats

 • bygg och anläggning
 • el och energi
 • fordon och transport
 • hantverk
 • industriteknik
 •  naturbruk
 • restaurang och livsmedel
 • VVS och fastighet
 • yrkesämnen i särskild utbildning för vuxna

Utbildningar som ger 30 000 kr per årsstudieplats

För orienteringskurser och för kurser i ämnena

 • svenska som andraspråk
 • engelska
 • matematik
 • samhällskunskap.

Orienteringskurser

För orienteringskurser får statsbidrag lämnas för högst 200 verksamhetspoäng per deltagare.

Orienteringskurser inom svenska för invandrare (sfi) och svenska som andraspråk (sva)

För utbildning som kombineras med sva på grundläggande nivå eller sfi lämnas statsbidrag för orienteringskurser om högst 400 verksamhetspoäng per deltagare. Högst 200 av dessa 400 verksamhetspoäng får avse orienteringskurser som syftar till att ge modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmål och högst 200 får avse andra orienteringskurser. Statsbidrag får bara lämnas för orienteringskurser om eleven också deltar i regionalt yrkesvux.

Yrkesutbildning i kombination med andra ämnen

Kurser i ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik eller samhällskunskap inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå får utgöra högst 25 procent av en elevs utbildning för de elever som också deltar i regionalt yrkesvux i någon av de samverkande kommunerna.


Bidragsomgången 2018

Ansökan är öppen 1 december - 1 januari 2017

Ansökan gäller för hela 2018. 

Omfördelning 15 maj - 15 juni 2018

Här får kommunerna möjlighet att lämna tillbaka bidrag för årsstudieplatser eller ansöka om fler för 2018. 

Redovisning 15 januari - 15 februari

Alla kommuner som har fått bidrag ska redovisa vad bidraget har använts till. 

Läs mer om redovisning och uppföljning

Bidragsomgången 2017

Ansökan 1 i februari 

Den 15 mars fattade Skolverket beslut om ansökan 1 för yrkesvux.

 • Totalt har vi beviljat 505 600 000 kr för statsbidrag om yrkesvux och yrkesvux i kombination med sva och sfi.
 • 50 ansökningar har beviljats vilket omfattar sammanlagt 288 samverkande kommuner. Antal årsstudieplatser som beviljats är 10 112 (varav 840 är i kombination med sfi och sva). 

Logga in för att se beslutet
Det är den kommun som skickade in ansökan har fått beslutet i Mina sidor.

Lista över samverkande kommuner som beviljats bidrag för ansökan 1 (411 kB)

En kommun ska vara ansvarig för att skicka in ansökan i Mina sidor. De övriga kommunerna kan få tillgång till ansökan genom att den ansvarige kommunen bjuder in användare till Mina sidor med behörigheten Uppgiftssamordnare.

Ansökan 2 i maj

Den 6 juli fattade Skolverket beslut om ansökan 2 för yrkesvux och yrkesvux i kombination med sva och sfi

Totalt har vi beviljat 458 250 000 kr för statsbidrag om yrkesvux och yrkesvux i kombination med sva och sfi.

46 ansökningar har beviljats vilket omfattar sammanlagt 279 samverkande kommuner. Antal årsstudieplatser som beviljats är 9 165 (varav 725 är i kombination med sfi och sva). 

Logga in för att se beslutet
Det är den kommun som skickade in ansökan har fått beslutet i Mina sidor.
Yrkesvux. Beslut om ansökan 2 (390 kB) Yrkesvux + sfi/sva. Beslut om ansökan 2 (388 kB)

Den kommun som ansvarade för att skicka in ansökan 1 ansvarar också för att skicka in ansökan 2. De övriga kommunerna kan få tillgång till ansökan genom att den ansvarige kommunen bjuder in användare till Mina sidor med behörigheten Uppgiftssamordnare.

Omfördelning i september

Den 20 oktober fattade Skolverket beslut om omfördelning av statsbidrag för yrkesvux och yrkesvux i kombination med sfi och sva 2017:

 • 19 omfördelningar har beviljats vilket omfattar 121 samverkande kommuner. Antal årsstudieplatser som beviljats är 428 varav 23 årsstudieplatser inom yrkesvux i kombination med sfi och sva.
 • Totalt har vi i omfördelningen beviljat 21 400 000 kronor i statsbidrag inom yrkesvux och yrkesvux i kombination med sfi och sva. 20 250 000 kronor har beviljats inom yrkesvux och 1 150 000 kronor har beviljats inom yrkesvux i kombination med sfi och sva.
 • Totalt har kommunerna lämnat tillbaka platser motsvarande 38 600 000 kronor i statsbidrag inom yrkesvux och yrkesvux i kombination med sfi och sva. 29 200 000 kronor har lämnats tillbaka inom yrkesvux och 9 400 000 kronor har lämnats tillbaka inom yrkesvux i kombination med sfi och sva.
Yrkesvux och yrkesvux + sfi & sva: Beslut efter omfördelning (329 kB)

Logga in i e-tjänsten mina sidor för att se ditt beslutet

Det är den kommun som ansvarade för att skicka in ansökan 2 (eller ansökan 1 om man ej sökt i ansökan 2) som har fått beslutet i Mina sidor.

Logga in för att se beslutet

Redovisning och rekvisition i november

Den 15 december fattade Skolverket beslut om redovisning och rekvisition för yrkesvux och yrkesvux i kombination med sfi och sva bidragsomgången 2017.

 • 50 redovisningar har beviljats vilket omfattar 290 kommuner. Antal årsstudieplatser som beviljats är 1 056 925 varav 52 396 platser inom sfi och sva.
 • Totalt har vi för bidragsåret 2017 beviljat 845 540 000 kronor varav 41 917 000 kronor inom sfi och sva. Kvarstående medel för bidragsåret 2017 är 242 460 000 kronor varav 58 083 000 kronor inom sfi och sva.

Beslut av redovisning och rekvisition (89 kB)

Det är den kommun som ansvarade för att skicka in redovisningen som kommer att få beslutet. Beslutet har fattats utanför E-tjänsten Mina sidor och beslutet har skickats via post. E-tjänsten Mina Sidor är för närvarande inte uppdaterad med de fattade besluten. För att som samsökande kommun ta del av beslutet kan ni vända er till den kommun som ansvarade för er redovisning. Om beslutet innebär en utbetalning har bidraget betalats ut till den huvudsökande kommunen.


Kontakt 

statsbidragvux@skolverket.se

Senast granskad: 2017-12-22
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten