Statsbidrag för yrkesvux

Statsbidraget ska gå till att ge fler vuxna en möjlighet att gå en yrkesutbildning. Statsbidrag kan också sökas för elever som läser en yrkesinriktad utbildning i kombination med sfi och sva.

Elever

AKTUELLT

1 dec | Ansökan för 2018 är öppen 1 dec–2 jan. 

1 nov | Redovisa bidragsomgången 2017 mellan 1 nov - 1 dec. 

31 okt | Beslut om omfördelning. Läs om beslutet längre ner på den här sidan under Bidragsomgången 2017 > Omfördelning. 

Ansökan för 2018 är öppen 1 december–2 januari

För att logga in i e-tjänsten och göra ansökan behöver du vara en användare med behörighet till bidraget. 

Lägg till och se vilka som har behörighet till bidraget

Du som är ombud, representant och du som redan har behörighet till bidraget kan logga in och klicka på: Administrera användare -> Lägg till och ta bort behörigheter.

Redovisa mellan 1 november–1 december

Redovisningen gäller för bidragsomgången 2017.

Varje grupp samverkande kommuner skickar in en gemensam Excel-blankett för yrkesvux och yrkesvux i kombination med sfi och sva.

Skicka in blanketten via e-tjänsten mina sidor

Blankett för redovisning: Yrkesvux och yrkesvux + sfi & sva 2017 (2,7 MB) För att logga in i e-tjänsten och göra redovisningen krävs det att du är en användare med behörighet till bidraget. För att se vilka som har behörighet till bidraget i din organisation kan du logga in och klicka på Administrera användare -> Lägg till och ta bort behörigheter.


Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala huvudmän för:

 • kommunal vuxenutbildning
 • särskild utbildning för vuxna

Minst tre kommuner ska ingå i en ansökan eftersom bidraget kräver att kommuner samverkar om planering och genomförande av utbildningen.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska gå till att finansiera yrkesinriktad vuxenutbildning på gymnasial nivå. Bidraget kan också användas till att finansiera yrkesinriktad vuxenutbildning på gymnasial nivå som studeras i kombination med svenska för invandrare (sfi) och svenska som andraspråk (sva) på grundläggade nivå.

Syftet med statsbidraget är att öka utbildningsutbudet för vuxna elever och tillgodose behoven på arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Minst tre kommuner ska samverka om planering och genomförande av utbildningen. En kommun ansvarar för att skicka in en gemensam ansökan, och även en gemensam redovisning och rekvisition. Kommunerna har tillsammans ansvar för att alla villkor för statsbidraget uppfylls. 

Villkor om planering inför utbildningarna

Kommunerna ska:

 • Planera sammansättningen av utbildningen efter samråd med företrädare för arbetsgivare, organisationer eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de branscher som finns företrädda i de samverkande kommunerna.
 • Planera utbudet av utbildningsplatser efter samråd med Arbetsförmedlingen och den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet eller länen,
 • Visa på ett behov av utbildningen på arbetsmarknaden hos de samverkande kommunerna.
 • Ha ett eller flera yrkesråd för samråd mellan kommunerna och företrädare för utbildningen och arbetslivet. Ett yrkesråd får vara gemensamt för flera utbildningar. Det får även vara gemensamt med motsvarande funktion inom gymnasieskolan.
 • Prioritera sökande med kort tidigare utbildning och svag ställning på arbetsmarknaden om kommunerna inte kan ta emot alla behöriga sökande till utbildningen.

Villkor om utbildningarna

Inom ramen för utbildningarna ska det finnas:

 • Möjlighet till validering för de elever som behöver det.
 • Studie- och yrkesvägledning. När kommunerna planerar och genomför utbildningen ska de också ta vara på de kunskaper och kompetenser som eleverna redan har.
 • Arbetsplatsförlagt lärande (apl) i alla sammanhållna yrkesutbildningar. Omfattningen ska vara minst 15 procent av den sammanhållna yrkesutbildningen eller av den del av utbildningen som inte har validerats för varje elev.

Läs mer om arbetsplatsförlagt lärande (apl) 

Villkor om fördelning av årsstudieplatser

Kommunerna kan:

 • Omfördela årsstudieplatser om 800 verksamhetspoäng till årsstudieplatser om 1100 verksamhetspoäng och tvärtom.
 • Nyttja beviljade medel för utbildningsplatser under både halvår ett och halvår två.

Villkor om medfinansiering

Kommunerna ska:

 • Sammantaget finansiera utbildning som motsvarar utbildning enligt denna förordning av minst samma omfattning i årsstudieplatser som den utbildning som bidraget lämnas för. För att beräkna medfinansieringen dividerar ni antalet egenfinansierade genomförda verksamhetspoäng med 800. Det ger det antal årsstudieplatser ni medfinansierat.

Hur stort är statsbidraget?

Skolverket har totalt 1 088 miljoner kr att fördela för bidragsomgången 2017 varav 100 miljoner kronor är avsatta för yrkesvux i kombination med sfi och sva.

Skolverket beviljar 50 000 kr per årsstudieplats för ett kalenderår i taget. Vi betalar ut beloppet proportionellt i förhållande till antalet genomförda verksamhetspoäng

Verksamhetspoäng per utbildning

En årsstudieplats motsvarar 800, 1100 eller 1300 verksamhetspoäng beroende på vilken utbildning som platsen omfattar. Särskild utbildning för vuxna motsvarar 800 verksamhetspoäng. En årsstudieplats kan fördelas mellan flera elever.

Yrkesutbildningar med 800 verksamhetspoäng

 • bygg- och anläggning
 • el- och energi
 • fordons- och transport
 • hantverk
 • hotell- och turism
 • industriteknik
 • naturbruk
 • restaurang- och livsmedel
 • VVS- och fastighet

Yrkesutbildningar med 1100 verksamhetspoäng

 • barn- och fritid
 • handels- och administration
 • vård- och omsorg

Yrkesutbildningar med 1300 verksamhetspoäng

För orienteringskurser eller kurser i ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik eller samhällskunskap motsvarar en årsstudieplats 1300 verksamhetspoäng.

Orienteringskurser

För orienteringskurser får statsbidrag lämnas för högst 200 verksamhetspoäng per deltagare.

Orienteringskurser inom svenska för invandrare (sfi) och svenska som andraspråk (sva)

För utbildning som kombineras med sva på grundläggande nivå eller sfi lämnas statsbidrag för orienteringskurser om högst 400 verksamhetspoäng per deltagare. Högst 200 av dessa 400 verksamhetspoäng får avse orienteringskurser som syftar till att ge modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmål och högst 200 får avse andra orienteringskurser. Statsbidrag får bara lämnas för orienteringskurser om eleven också deltar i regionalt yrkesvux.

Yrkesutbildning i kombination med andra ämnen

Kurser i ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik eller samhällskunskap inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå får utgöra högst 25 procent av en elevs utbildning för de elever som också deltar i regionalt yrkesvux i någon av de samverkande kommunerna.


Bidragsomgången 2017

Ansökan 1 i februari 

Den 15 mars fattade Skolverket beslut om ansökan 1 för yrkesvux.

 • Totalt har vi beviljat 505 600 000 kr för statsbidrag om yrkesvux och yrkesvux i kombination med sva och sfi.
 • 50 ansökningar har beviljats vilket omfattar sammanlagt 288 samverkande kommuner. Antal årsstudieplatser som beviljats är 10 112 (varav 840 är i kombination med sfi och sva). 

Logga in för att se beslutet
Det är den kommun som skickade in ansökan har fått beslutet i Mina sidor.

Lista över samverkande kommuner som beviljats bidrag för ansökan 1 (411 kB)

En kommun ska vara ansvarig för att skicka in ansökan i Mina sidor. De övriga kommunerna kan få tillgång till ansökan genom att den ansvarige kommunen bjuder in användare till Mina sidor med behörigheten Uppgiftssamordnare.

Ansökan 2 i maj

Den 6 juli fattade Skolverket beslut om ansökan 2 för yrkesvux och yrkesvux i kombination med sva och sfi

Totalt har vi beviljat 458 250 000 kr för statsbidrag om yrkesvux och yrkesvux i kombination med sva och sfi.

46 ansökningar har beviljats vilket omfattar sammanlagt 279 samverkande kommuner. Antal årsstudieplatser som beviljats är 9 165 (varav 725 är i kombination med sfi och sva). 

Logga in för att se beslutet
Det är den kommun som skickade in ansökan har fått beslutet i Mina sidor.
Yrkesvux. Beslut om ansökan 2 (390 kB) Yrkesvux + sfi/sva. Beslut om ansökan 2 (388 kB)

Den kommun som ansvarade för att skicka in ansökan 1 ansvarar också för att skicka in ansökan 2. De övriga kommunerna kan få tillgång till ansökan genom att den ansvarige kommunen bjuder in användare till Mina sidor med behörigheten Uppgiftssamordnare.

Omfördelning i september

Den 20 oktober fattade Skolverket beslut om omfördelning av statsbidrag för yrkesvux och yrkesvux i kombination med sfi och sva 2017:

 • 19 omfördelningar har beviljats vilket omfattar 121 samverkande kommuner. Antal årsstudieplatser som beviljats är 428 varav 23 årsstudieplatser inom yrkesvux i kombination med sfi och sva.
 • Totalt har vi i omfördelningen beviljat 21 400 000 kronor i statsbidrag inom yrkesvux och yrkesvux i kombination med sfi och sva. 20 250 000 kronor har beviljats inom yrkesvux och 1 150 000 kronor har beviljats inom yrkesvux i kombination med sfi och sva.
 • Totalt har kommunerna lämnat tillbaka platser motsvarande 38 600 000 kronor i statsbidrag inom yrkesvux och yrkesvux i kombination med sfi och sva. 29 200 000 kronor har lämnats tillbaka inom yrkesvux och 9 400 000 kronor har lämnats tillbaka inom yrkesvux i kombination med sfi och sva.
Yrkesvux och yrkesvux + sfi & sva: Beslut efter omfördelning (329 kB)

Logga in i e-tjänsten mina sidor för att se ditt beslutet

Det är den kommun som ansvarade för att skicka in ansökan 2 (eller ansökan 1 om man ej sökt i ansökan 2) som har fått beslutet i Mina sidor.

Logga in för att se beslutet

Redovisning och rekvisition i november

Kommunerna ska redovisa personnummer på de elever som helt eller delvis finansierats med statsbidrag, samt uppgifter om de kurser som eleverna har läst inom ramen för statsbidragen. Kommunerna behöver inte redovisa personnummer på de elever som läser inom särskild utbildning för vuxna.

Läs mer om redovisning och uppföljning

Redovisningen avser hela bidragsåret 2017 och omfattar alltså både ansökan 1 och 2. Redovisningen sker på Excelblanketter och används för att avgöra statsbidragets storlek och för att Skolverket ska kunna följa upp satsningen. Bidrag beviljat i ansökan 2 och omfördelning betalas ut i december utifrån det ni redovisar.

Den kommun som ansvarade för att skicka in ansökan 1 ansvarar också för att skicka in redovisningen. De övriga kommunerna kan få tillgång till redovisningarna genom att den ansvarige kommunen bjuder in användare till Mina sidor med behörigheten Uppgiftssamordnare.


Kontakt 

statsbidragvux@skolverket.se

Senast granskad: 2017-11-01
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten