Statsbidrag för yrkesvux

Kommuner i samverkan om minst tre kommuner kan ansöka om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Syftet med yrkesvux är att ge fler vuxna en möjlighet att gå en yrkesutbildning.

Elever Ansökan 1: 15 jan – 15 feb
Ansökan 2: 1 maj – 1 juni 
Rekvisition: december

AKTUELLT

15 mars | Beslut om ansökan våren 2017
15 mars | Förändringar av villkoren om fördelning av årsstudieplatser

1 jan | Förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning träder i kraft.  Det finns statsbidrag för yrkesvux, yrkesvux som kombineras med utbildning i sfi och sva, lärlingsvux, lärlingsvux som kombineras med utbildning i sva och sfi, och yrkesförarutbildning.

Beslutat om ansökan för våren 2017

Den 15 mars fattade Skolverket beslut om statsbidrag för regionalt yrkesvux enligt förordningen (2016:937). Det totala beviljade beloppet för de tre statsbidragen inom regionalt yrkesvux är 673,4 miljoner kronor. 

Beslut om statsbidrag för yrkesvux och yrkesvux i kombination med sva och sfi: 

 • Antal beviljade kommuner i samverkan: 50
 • Antal årsstudieplatser som beviljats är 10 112 (varav 840 är i kombination med sfi och sva). 

Totalt har vi beviljat 505 600 000 kr för statsbidrag om yrkesvux och yrkesvux i kombination med sva och sfi.

Kommunen som skickade in ansökan har fått beslutet i Mina sidor. Vi kommer även att skicka beslutet via e-post till medsökande kommuner.


Vem kan söka?

Statsbidrag kan sökas för yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå inom

 • kommunal vuxenutbildning
 • särskild utbildning för vuxna

Villkor för att få statsbidrag

 • minst tre kommuner ska samverka om planering och genomförande av utbildningen i syfte att öka utbildningsutbudet för enskilda och tillgodose behoven på hela arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna,
 • de samverkande kommunerna ska sammantaget finansiera utbildning som motsvarar utbildning enligt denna förordning av minst samma omfattning i årsstudieplatser som den utbildning som bidraget lämnas för. Det finns däremot inget krav på fördelning av den egna finansieringen av årsstudieplatser.
 • sammansättningen av utbildningen ska planeras efter samråd med företrädare för arbetsgivare, organisationer eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de branscher som finns företrädda i de samverkande kommunerna,
 • utbudet ska planeras efter samråd med Arbetsförmedlingen och den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet eller länen,
 • de samverkande kommunerna ska visa på ett behov av utbildningen,
 • de samverkande kommunerna ska erbjuda en möjlighet till validering,
 • de samverkande kommunerna ska erbjuda studie- och yrkesvägledning samt vid planeringen och genomförandet av utbildningen ta till vara elevens tidigare förvärvade kunskaper och kompetens,
 • för regionalt yrkesvux ska det finnas ett eller flera yrkesråd för samråd mellan företrädare för utbildningen och arbetslivet,
 • arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma i alla sammanhållna yrkesutbildningar inom regionalt yrkesvux. Omfattningen ska för varje elev vara minst 15 procent av den sammanhållna yrkesutbildningen eller av den del av utbildningen som inte har validerats.

Bestämmelserna om urval i 3 kap. 7 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning ska inte tillämpas vid sådan kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som statsbidrag lämnas för enligt denna förordning. Om alla behöriga sökande inte kan tas emot till utbildningen, ska i stället företräde ges till den som har kort tidigare utbildning och en svag ställning på arbetsmarknaden.

Villkor om fördelning av årsstudieplatser

Det är nu möjligt att omfördela årsstudieplatser om 800 verksamhetspoäng till årsstudieplatser om 1100 verksamhetspoäng och tvärtom. Dessutom går det bra att för dessa medel även genomföra 1300 poängskurser och särvux. Det går bra att omfördela kurser i den omfattning som kommunen önskar. Kravet gäller dock att villkoren i 20 § 4 p. i förordning (2016:937) måste vara uppfyllda. Detta innebär att de samverkande kommunerna tagit fram ett utbud av utbildningar efter samråd med Arbetsförmedlingen och den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet. Samrådet ska kunna styrkas med skriftlig dokumentation som kan komma att efterfrågas vid kontroll.

Den tidigare informationen som Skolverket lämnat innan mars 2017 om att sökande kommun inte har möjlighet att omfördela kurser mellan 800 och 1100 verksamhetspoäng gäller alltså inte längre.

Skolverket har även sett över möjligheten att föra över utbildningsplatser från halvår ett till halvår två. Detta har enligt vår tidigare information inte varit möjligt. Nu gäller istället att beviljade medel kan nyttjas för utbildningsplatser under både halvår ett och halvår två.

50 000 kronor per årsstudieplats

Statsbidrag lämnas med 50 000 kr per årsstudieplats för ett kalenderår i taget. Statsbidrag betalas ut proportionellt i förhållande till antalet genomförda verksamhetspoäng. En årsstudieplats även kan fördelas mellan flera elever. För de kurser som ingår i yrkesinriktad särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå motsvarar en årsstudieplats 800 verksamhetspoäng.

Verksamhetspoäng

800 verksamhetspoäng

 • bygg- och anläggningsprogrammet
 • el- och energiprogrammet
 • fordons- och transportprogrammet
 • hantverksprogrammet
 • hotell- och turismprogrammet
 • industritekniska programmet
 • naturbruksprogrammet
 • restaurang- och livsmedelsprogrammet
 • VVS- och fastighetsprogrammet

1100 verksamhetspoäng

 • barn- och fritidsprogrammet
 • handels- och administrationsprogrammet
 • vård- och omsorgsprogrammet

1 300 verksamhetspoäng

För orienteringskurser och för kurser i ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik eller samhällskunskap inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå lämnas statsbidrag för en årsstudieplats som motsvarar 1 300 verksamhetspoäng.

För orienteringskurser lämnas statsbidrag för högst 200 verksamhetspoäng per deltagare. För en person som deltar i utbildning som kombineras med utbildning i svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller utbildning i svenska för invandrare lämnas statsbidrag för orienteringskurser om högst 400 verksamhetspoäng varav högst 200 verksamhetspoäng får avse orienteringskurser som syftar till att ge modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmål och högst 200 får avse andra orienteringskurser.

Kurser i ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik eller samhällskunskap inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå får utgöra högst 25 procent av en elevs utbildning för de elever som också deltar i regionalt yrkesvux i någon av de samverkande kommunerna.


Beslut för bidragsåret 2016

Nov 2016 | Helårsredovisning för 2016

Beslut om helårsredovisning för bidragsåret 2016 fattades tisdagen den 22 november 2016 för yrkesvux och yrkesvux som kombineras med Sfi. Beslutet avser godkänd redovisning, återkrav och ändring av beviljade medel. Beslutet för yrkesvux som kombineras med Sfi inkluderar även beslut om omfördelning.

Beslut Yrkesvux helårsredovisning 2016 (160 kB)

Beslut Yrkesvux+SFI helårsredovisning 2016 (140 kB)

Omfördelning

Beslut om omfördelning för bidragsåret 2016 fattades den 20 december 2016. Beslutet avser omfördelning till huvudmän som genomfört fler årsstudieplatser än de beviljats bidrag för i mån om medel.

Beslut omfördelning Yrkesvux 2016 (30 kB)


Kontakt 

statsbidragvux@skolverket.se

Senast granskad: 2017-03-15
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten