Statsbidrag för yrkesvux

Statsbidraget ska gå till att ge fler vuxna en möjlighet att gå en yrkesutbildning. Statsbidrag kan också sökas för elever som läser en yrkesinriktad utbildning i kombination med sfi och sva.

Elever

AKTUELLT

25 jan | Beslut om ansökan för 2018.  Se listan över beviljade bidrag under Bidragsomgången 2018 längre ner på den här sidan. Logga in för att se ditt beslut.

Bidragsomgången 2018 | Regeringen har beslutat om ändringar som berör bidragsnivåer och årsstudieplatser. Ändringarna i förordningen (2016:937) gäller från och med 1 januari 2018.

 • En årsstudieplats omfattar 800 verksamhetspoäng oavsett utbildning.
 • Kommuner kan få bidrag per årsstudieplats med 30 000 kronor, 35 000 kronor eller 75 000 kronor.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala huvudmän för:

 • kommunal vuxenutbildning
 • särskild utbildning för vuxna

Minst tre kommuner ska ingå i en ansökan eftersom bidraget kräver att kommuner samverkar om planering och genomförande av utbildningen.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska gå till att finansiera yrkesinriktad vuxenutbildning på gymnasial nivå. Bidraget kan också användas till att finansiera yrkesinriktad vuxenutbildning på gymnasial nivå som studeras i kombination med svenska för invandrare (sfi) och svenska som andraspråk (sva) på grundläggade nivå.

Syftet med statsbidraget är att öka utbildningsutbudet för vuxna elever och tillgodose behoven på arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Minst tre kommuner ska samverka om planering och genomförande av utbildningen. En kommun ansvarar för att skicka in en gemensam ansökan och redovisning. Kommunerna har tillsammans ansvar för att alla villkor för statsbidraget uppfylls. 

Villkor om planering inför utbildningarna

Kommunerna ska:

 • Planera sammansättningen av utbildningen efter samråd med företrädare för arbetsgivare, organisationer eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de branscher som finns företrädda i de samverkande kommunerna.
 • Planera utbudet av utbildningsplatser efter samråd med Arbetsförmedlingen och den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet eller länen,
 • Visa på ett behov av utbildningen på arbetsmarknaden hos de samverkande kommunerna.
 • Ha ett eller flera yrkesråd för samråd mellan kommunerna och företrädare för utbildningen och arbetslivet. Ett yrkesråd får vara gemensamt för flera utbildningar. Det får även vara gemensamt med motsvarande funktion inom gymnasieskolan.
 • Prioritera sökande med kort tidigare utbildning och svag ställning på arbetsmarknaden om kommunerna inte kan ta emot alla behöriga sökande till utbildningen.

Villkor om utbildningarna

Inom ramen för utbildningarna ska det finnas:

 • Möjlighet till validering för de elever som behöver det.
 • Studie- och yrkesvägledning. När kommunerna planerar och genomför utbildningen ska de också ta vara på de kunskaper och kompetenser som eleverna redan har.
 • Arbetsplatsförlagt lärande (apl) i alla sammanhållna yrkesutbildningar. Omfattningen ska vara minst 15 procent av den sammanhållna yrkesutbildningen eller av den del av utbildningen som inte har validerats för varje elev.

Läs mer om arbetsplatsförlagt lärande (apl) 

Villkor om medfinansiering

De samverkande kommunerna ska med egna medel genomföra lika många årsstudieplatser som de får statsbidrag för. Medfinansieringen ska utgöras av utbildning som motsvarar utbildning enligt förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Det innebär till exempel att yrkesutbildning inom den lägre bidragsnivån kan utgöra medfinansiering av yrkesutbildning i den högre bidragsnivån.

Medfinansieringen är alltså årsstudieplats mot årsstudieplats oavsett bidragsnivå. En årsstudieplats omfattar 800 verksamhetspoäng för all utbildning.

Hur stort är statsbidraget?

Bidragsomgången 2018

Anslaget för år 2018 är 1 887 500 000 kr för regional yrkesinriktad vuxenutbildning, varav minst 100 000 000 kronor får avse utgifter för yrkesvuxutbildning för elever inom sfi och svenska som andraspråk på grundläggande nivå inom kommunal vuxenutbildning.

Skolverket beviljar 30 000 kr, 35 000 kr eller 75 000 kr per årsstudieplats för ett kalenderår i taget. Vi betalar ut beloppet proportionellt i förhållande till antalet genomförda verksamhetspoäng.

Bidragsnivåer och årsstudieplats

En årsstudieplats motsvarar 800 verksamhetspoäng oavsett utbildning. Beroende på utbildning lämnas bidrag med 30 000 kr, 35 000 kr eller 75 000 kr per årsstudieplats. En årsstudieplats kan fördelas mellan flera elever.

Yrkesutbildningar som ger 75 000 kr per årsstudieplats

 • bygg och anläggning
 • el och energi
 • fordon och transport
 • hantverk
 • industriteknik
 •  naturbruk
 • restaurang och livsmedel
 • VVS och fastighet
 • yrkesämnen i särskild utbildning för vuxna

Yrkesutbildningar som ger 35 000 kr per årsstudieplats

 • barn och fritid
 • handel och administration
 • hotell och turism
 • vård- och omsorgsprogrammet

Utbildningar som ger 30 000 kr per årsstudieplats

För orienteringskurser och för kurser i ämnena

 • svenska som andraspråk
 • engelska
 • matematik
 • samhällskunskap.

Orienteringskurser

För orienteringskurser får statsbidrag lämnas för högst 200 verksamhetspoäng per deltagare.

Orienteringskurser inom svenska för invandrare (sfi) och svenska som andraspråk (sva)

För utbildning som kombineras med sva på grundläggande nivå eller sfi lämnas statsbidrag för orienteringskurser om högst 400 verksamhetspoäng per deltagare. Högst 200 av dessa 400 verksamhetspoäng får avse orienteringskurser som syftar till att ge modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmål och högst 200 får avse andra orienteringskurser. Statsbidrag får bara lämnas för orienteringskurser om eleven också deltar i regionalt yrkesvux.

Yrkesutbildning i kombination med andra ämnen

Kurser i ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik eller samhällskunskap inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå får utgöra högst 25 procent av en elevs utbildning för de elever som också deltar i regionalt yrkesvux i någon av de samverkande kommunerna.


Bidragsomgången 2018

Ansökan var öppen 1 december - 1 januari 2018

Ansökan gäller för hela 2018. 

Den 25 januari fattade Skolverket beslut om ansökan 2018 för yrkesvux.

 • Totalt har vi beviljat 1 579 625 000 kronor för statsbidrag (varav 189 320 000 kronor i kombination med sfi och sva) om yrkesvux och yrkesvux i kombination med sva och sfi.
 • 48 ansökningar har beviljats vilket omfattar sammanlagt 289 samverkande kommuner. Antal årsstudieplatser som beviljats är 32 914 (varav 4 240 platser är i kombination med sfi och sva). 

Lista över samverkande kommuner som beviljats bidrag för ansökan 2018 (376 kB)

Yrkesvux och yrkesvux i kombination med sfi och sva: Beslut om ansökan 2018 (373 kB)

Logga in för att se beslutet

Det är den kommun som skickade in ansökan har fått beslutet i e-tjänsten mina sidor. De övriga kommunerna kan få tillgång till ansökan genom att den ansvarige kommunen bjuder in användare till e-tjänsten med behörigheten Uppgiftssamordnare.

Omfördelning 1 maj - 1 juni 2018

Här får kommunerna möjlighet att lämna tillbaka bidrag för årsstudieplatser eller ansöka om fler för 2018. 

Redovisning 15 januari - 15 februari 2019

Alla kommuner som har fått bidrag ska redovisa vad bidraget har använts till.

De uppgifter som ni ska redovisa är:

 • personnummer
 • kurskod
 • antal genomförda kurspoäng.

Det är den kommun som ansvarade för att skicka in ansökan som ansvar för att skicka redovisningen.

Läs mer om redovisning och uppföljning

 

Kontakt 

statsbidragvux@skolverket.se

Senast granskad: 2017-12-22
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten