Stöd för att stärka likvärdigheten i utbildningen

I skollagen slås det fast att skolan ska vara likvärdig och att alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar.

En stor del av våra skolutvecklingsinsatser, statsbidrag och övriga insatser kan bidra till att öka likvärdigheten.

Identifiera behov och orsaker

Brister i likvärdighet kan bero på en rad olika faktorer. Enligt skollagen innehåller begreppet olika aspekter

 1. Lika tillgång till utbildning
 2. Lika kvalitet i utbildningen
 3. Skolans uppdrag att kompensera för skillnader i elevernas förutsättningar

Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet och genom att genomföra en nulägesanalys med fokus på likvärdigheten kan huvudman och rektor skaffa sig kunskaper om vilken eller vilka av dessa aspekter som orsakar eventuella brister i likvärdigheten i den egna verksamheten. Då kan dessutom befintliga utvecklingsbehov identifieras och insatser som kan bidra till lösningen av dessa problem och öka likvärdigheten, kan planeras och genomföras.

Stöd för nulägesanalys

De analysverktyg som Skolverket använder i samarbete med huvudmän och rektorer inom de riktade insatserna kan till exempel användas som stöd för nulägesanalys. Samverkan för bästa skola

Råd och vägledning för samordnare för nyanländas lärande

Ytterligare stöd i att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet som är en förutsättning för att kunna arbeta med att utveckla verksamheternas likvärdighet finns här. Systematiskt kvalitetsarbete

Stöd för fortsatt arbete

När huvudman och rektor har genomfört sin analys och fattat beslut om vilka problem som behöver åtgärdas kan Skolverket erbjuda bl.a. följande stöd för det fortsatta arbetet.

Vilka statsbidrag finns att söka?

Skolverket har ett stort antal statsbidrag som vänder sig till olika målgrupper och med olika syften. Några statsbidrag som särskilt kan användas för att stärka möjligheterna att kompensera för elevers olika förutsättningar och öka likvärdigheten är:

 • Lovskola
 • Läxhjälp
 • Likvärdig skola
 • Elevhälsa
 • Mindre barngrupper i förskolan
 • Lågstadiesatsningen
 • Karriärbidragen samt lärarlönelyftet
 • Samordnarbidrag nyanlända
 • Lärarlyftet

Här kan du läsa mer om våra statsbidrag

Nationellt stöd för lokal skolutveckling

Skolverket erbjuder en rad olika insatser inom ramen för de nationella skolutvecklingsprogrammen för att stärka likvärdigheten i skolan. Läslyftet, Specialpedagogik för lärande och olika kompetensutvecklingsinsatser för att undervisa flerspråkiga eller nyanlända elever är några av dessa insatser.  Läs mer om våra nationella skolutvecklingsprogram

Riktade insatser

Samverkan för bästa skola vänder sig till skolor som har svåra förutsättningar och låga resultat. I tätt samarbete med huvudman arbetar Skolverket för att stärka arbetet med att planera, följa upp och utveckla utbildningen. Samverkan för bästa skola

Ett annat exempel är riktade insatser för nyanlända elever som vänder sig till kommuner som tagit emot ett stort antal nyanlända elever. Syftet med satsningen är att erbjuda kommunerna stöd i arbetet med att ta emot nyanlända elever och ge dem bra utbildning. Riktade insatser för nyanlända elever

Senast granskad: 2018-03-20