Prao blir obligatoriskt från höstterminen 2018

Riksdagen har tagit beslut om obligatorisk prao. Kopplingen mellan skola och arbetsliv ska stärkas genom att huvudmän för grundskolor och specialskolor ansvarar för att anordna prao. I grundskolan ska prao omfatta minst tio dagar sammanlagt från och med årskurs 8. I specialskolan gäller samma omfattning som grundskolan från och med årskurs 9.

Riksdagen har tagit beslut om obligatorisk prao från och med höstterminen 2018. I grundskolan ska prao omfatta minst tio dagar sammanlagt under årskurs 8 eller 9. I specialskolan gäller samma omfattning som grundskolan, men för elever i årskurs 9 och 10.
De nya bestämmelserna gäller för de elever som börjar årskurs 8 i grundskolan höstterminen 2018.

För specialskolan gäller bestämmelserna för de elever som börjar årskurs 9 höstterminen 2018.

Vi återkommer inom kort med mer ingående information om hur prao kan organiseras och hur reglerna om riskbedömning vid prao ska tillämpas.


Stärkt koppling mellan skola och arbetsliv, prop.-20171824

Exempel på hur kommuner arbetar med prao

Prao ger eleverna en särskild möjlighet att få konkret erfarenhet av arbetslivet, samt en inblick i förutsättningar och krav som finns i arbetslivet. Prao kan vara en av flera aktiviteter som bidrar till att eleverna ges förutsättningar att göra välgrundade val av fortsatta studier och yrkesinriktning.

Malmö Stad

Gävle kommun

Leksand kommun

Sundsvalls kommun

Göteborgsregionens kommunalförbund

Uddevalla kommun

Prao – en del i elevernas studie- och yrkesval

Elever väljer utbildningsväg bland annat baserat på vad de tror sig vilja arbeta med i framtiden. Valet påverkas också i stor utsträckning av andra faktorer, såsom elevernas kön, sociala och kulturell bakgrund eller funktionsvariationer. Skolans studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse har här en viktig kompensatorisk roll genom att sträva efter att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning. Studie- och yrkesvägledning i den vida bemärkelsen innebär all den verksamhet som bidrar till att ge elever kunskaper och färdigheter som underlag för att fatta beslut om framtida studie- och yrkesval. Det handlar till exempel om praktiska arbetslivserfarenheter, undervisning som rör arbetslivet, utbildningsinformation och aktiviteter för att utveckla elevens självkännedom.

Av de Allmänna råden framgår bland annat att läraren bör ge eleverna möjlighet att utveckla en förståelse för hur kunskaper i ämnet kan ha betydelse i arbetslivet och på så sätt utgöra ett underlag för deras framtida studie- och yrkesval.

Allmänna råd arbete med studie- och yrkesvägledning

Slutbetänkande Yrkesprogramsutredningen (SOU 2015:97)

Huvudmannen ansvarar för att prao blir hela skolans ansvar

Det är huvudmannens ansvar att analysera behoven och konkretisera vad de nationella målen för studie- och yrkesvägledning innebär för den egna verksamheten. En huvudman bör också ange riktlinjer för hur skolor och samhälls- och arbetslivet ska samverka.

För att stärka kunskapen om studie- och yrkesvägledningen i den vida bemärkelsen och vilka möjligheter den kan ge erbjuder Skolverket olika insatser.

Gymnasiemytologin

Utbildningspaketet Skola-arbetsliv

Kontakt

Har ni frågor kring prao och propositionen så är ni välkomna att höra av er till syv@skolverket.se.

Senast granskad: 2017-11-16