Högskoleförberedande examen

Här redogör vi för regelverket för en högskoleförberedande examen inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, vilka kurser som ska ingå och hur kurser i matematik ska hanteras.

En gymnasieexamen i form av en högskoleförberedande examen ska omfatta de kurser som framgår av 4 kap. 15 § i förordning (2011:1108) om vuxenutbildning.

Där framgår att en”gymnasieexamen i form av högskoleförberedande examen ska utfärdas för den som har betyg på utbildning som omfattar 2 400 gymnasiepoäng, varav godkända betyg i 2 250 gymnasiepoäng som innefattar betyg på

1. svenska eller svenska som andraspråk kurserna 1, 2 och 3,
2. engelska kurserna 5 och 6,
3. matematik kursen 1 b eller 1 c, och
4. gymnasiearbetet.

En sådan gymnasieexamen ska även, utöver det som framgår ovan punkterna 1-4, innefatta betyg på en eller flera kurser i historia, samhällskunskap, religionskunskap och naturkunskap samt i förekommande fall matematik*  (se nedan) i den omfattning som framgår av bilaga 3 till skollagen (2010:800) när det gäller det högskoleförberedande program i gymnasieskolan som utbildningen huvudsakligen motsvarar. Betyg på kurser i naturkunskap får ersättas med betyg på kurser i biologi, fysik och kemi. Övriga betyg som ingår i en sådan examen ska till övervägande del vara satta på andra kurser som får ingå i ett och samma nationella högskoleförberedande program i gymnasieskolan.”

Med lydelsen till övervägande del avses mer än hälften av de återstående kurser som ingår i det nationella programmet.

Matematik

Enligt de krav som ställs för en högskoleförberedande examen i 4 kap. 15 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning ska ett godkänt betyg på den inledande kursen i matematik 1 b eller 1 c ingå (dvs. 100 poäng) samt i förekommande fall matematik i den omfattning som framgår nedan när det gäller det högskoleförberedande program i gymnasieskolan som utbildningen huvudsakligen motsvarar:

Ytterligare poäng i matematik utöver den inledande kursen

Ekonomi- och samhällsvetenskapsprogrammet 100 poäng
Naturvetenskaps- och teknikprogrammet 200 poäng
Estetiska och humanistiska programmet 0 poäng

Av 4 kap. 16 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning framgår att om eleven tidigare har fått godkänt betyg på en inledande kurs i matematik, får rektorn besluta att detta betyg ska ersätta ett sådant betyg som avses i 14 § första stycket 3 eller 15 § första stycket 3, de inledande kurserna som är specificerade för respektive examen.

Utbildningens innehåll är inte styrt på samma sätt som i gymnasieskolan. Vilka specifika kurser eleven måste ha med sig från exempelvis en utbildning som till huvudsak motsvarar ekonomiprogrammet är inte specificerat utöver de krav som ställs i 4 kap. 15 § förordningen om vuxenutbildning för en högskoleförberedande examen. Det är elevens mål med studierna som måste beaktas vid planeringen av studierna. Är elevens mål att studera på högskolan kan exempelvis den särskilda behörigheten vara vägledande för vilka kurser som eleven behöver ha med sig utöver de krav som ställs i förordningen om vuxenutbildning. Ett godkänt gymnasiearbete behövs för att en examen ska kunna utfärdas.

Av 2 kap. 3 § förordningen (2011:1108) framgår att med gymnasiearbete avses en uppgift om 100 gymnasiepoäng som eleverna genomför inom ramen för examensmålen för det program inom gymnasieskolan som utbildningen huvudsakligen motsvarar.

Den enskildes utbildningsmål och planerad omfattning av studierna ska framgå av den individuella studieplanen. Utgångspunkten för utbildningen är individens behov och förutsättningar.

Läs mer om examen inom komvux

Senast granskad: 2015-04-22
Innehållsansvar: Vuxenutbildningsenheten