Individuell studieplan

Eleven ska ha tillgång till studie- och yrkesvägledning enligt skollagen. För varje elev ska det dessutom finnas en individuell studieplan.

Förstärkt rätt till studie- och yrkesvägledning

 I skollagen (2010:800) förstärks elevers rätt till studie- och yrkesvägledning. Elever ska ha tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. Även den som avser att påbörja en utbildning ska ha tillgång till vägledning. (2 kap. 29 § skollagen). Skolverket har tagit fram allmänna rådom arbetet med studie- och yrkesvägledning. De allmänna råden med kommentarer fungerar som ett stöd för planering och genomförande av studie- och yrkesvägledning.

Gå till Allmänna råd om studie- och yrkesvägledning

För varje elev ska det finnas en individuell studieplan

 Bestämmelser om den individuella studieplanen finns i skollagen (2010:800), i förordning (2011:1108) om vuxenutbildning samt i förordning (SKOLFS 2012:101) om läroplan för vuxenutbildningen. Skolverket har dessutom tagit fram stödmaterialet "Individuell studieplan inom vuxenutbildningen". Gå till stödmaterialet:

Individuell studieplan inom vuxenutbildningen
Av 20 kap. 8 § skollagen framgår att det för varje elev ska finnas en individuell studieplan. Planen ska innehålla uppgifter om den enskildes utbildningsmål och planerad omfattning av studierna. Vidare framgår det av 2 kap. 16 § förordning om vuxenutbildning att om utbildningsmålet för en elev i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå är en gymnasieexamen, ska det i planen anges vilket program inom gymnasieskolan som utbildningen huvudsakligen motsvarar. Det framgår även att den individuella studieplanen ska utarbetas i samverkan med eleven och att eleven i samband med utarbetandet ska erbjudas studie- och yrkesvägledning. I vägledningen ska det ingå information med möjligheter till fortsatta studier, arbetslivets kompetens- och rekryteringsbehov samt studieekonomiska förutsättningar. Planen ska utarbetas i nära anslutning till antagningen och ska vid behov revideras.

Senast granskad: 2015-04-22
Innehållsansvar: Vuxenutbildningsenheten