Slutbetyg

Sista datum för att utfärda ett slutbetyg är den 1 juli 2020. Efter den 1 juli 2020 kan endast gymnasieexamen utfärdas för elever inom kommunal vuxenutbildning och i en sådan får enbart nya gymnasiekurser (Gy2011) ingå. För information om hur man räknar med Gy2000-kurser i en gymnasieexamen - se avsnittet "Gymnasieexamen-motsvarandelistan".

Regeringen har förlängt övergångsbestämmelserna om slutbetyg

Regeringen har vid två tillfällen förlängt övergångsbestämmelserna för utfärdande av slutbetyg, först förlängdes möjligheten till 1 januari 2017 och sedan förlängdes möjligheten till den 1 juli 2020. Slutbetyg enligt de äldre bestämmelserna om gymnasial vuxenutbildning får utfärdas i vissa undantagsfall senast den 1 juli 2020.

I övergångsbestämmelserna till förordningen (2011:1108) om  vuxenutbildningen (ändringsförordning 2015:247), under punkt 4 (som finns sist i förordningen) framgår följande:

"Om en elev har ett eller flera betyg som är satta före d. 1 juli 2012, varav ett eller flera inte kan omvandlas eller vilkas omvandling skulle innebära en nackdel för eleven, får rektorn besluta om att utfärda slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning om eleven uppfyller de villkor för ett sådant slutbetyg som ställs i förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning. I slutbetyget får då betyg som är satta på kurser enligt ämnesplaner ingå. Slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning får utfärdas senast d. 1 juli 2020."

Notera att betyg som är satta före 1 juli 2012 kan tas med i ett slutbetyg enligt ovan om de inte är äldre än åtta år. Äldre kurser än så får endast tas med i ett slutbetyg om rektor bedömer att det föreligger särskilda skäl. (4 kap. 9 § förordning (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning).

Skolverket har föreskrivit (se SKOLFS 2012:92) om vilka kurser enligt ämnesplaner (Gy2011) som får ersätta kurser enligt kursplaner och ingå i ett slutbetyg.

En elev kan inte påbörja en äldre kurs efter utgången av juni 2012.

Länkar till dokument som nämns ovan

SFS 2011:1108

Tidigare förordning (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning

SKOLFS 2012:92

Senast granskad: 2016-12-15
Innehållsansvar: Vuxenutbildningsenheten