Slutbetyg från ett reducerat program

Läs mer om bestämmelser kring gymnasieexamen för den som har fått ett slutbetyg från ett reducerat program.

Gymnasieexamen för den som tidigare fått slutbetyg från ett reducerat nationellt program eller motsvarande

Enligt punkt 7 i övergångsbestämmelserna till förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning får en gymnasieexamen inte utfärdas för den som har ett slutbetyg från ett fullständigt eller utökat nationellt program i gymnasieskolan eller motsvarande. Enligt Skolverkets bedömning kan dock en gymnasieexamen utfärdas för den som tidigare fått ett slutbetyg från ett reducerat nationellt program i gymnasieskolan eller motsvarande, under förutsättning att övriga villkor som ställs för en gymnasieexamen är uppfyllda.

Slutbetyg för den som tidigare fått slutbetyg från ett reducerat nationellt program eller motsvarande

Skolverket bedömer även att de elever som fått ett slutbetyg från ett reducerat nationellt program eller motsvarande utfärdat efter den 1 januari 2010 har möjlighet att senast den 1 juli 2020 få ett nytt slutbetyg från kommunal vuxenutbildning, om villkoren för ett slutbetyg enligt förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning är uppfyllda och nödvändiga kompletteringar har gjorts. Om ett sådant slutbetyg utfärdas kan dock inte en gymnasieexamen utfärdas (se punkt 7 övergångsbestämmelserna till förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning).
 

Senast granskad: 2015-05-12
Innehållsansvar: Vuxenutbildningsenheten