Särskilt stöd och anpassad studiegång i grundskolan

Skolan har ett långtgående ansvar för att ge elever stöd så att de uppnår kunskapskraven. Om skolan bedömer att andra stödinsatser inte är nog för att hjälpa eleven kan rektor som sista utväg ta beslut om att anpassa studiegången.

Anpassad studiegång innebär att skolan frångår timplanen för en elev, till exempel genom att ta bort ämnen. Anpassad studiegång är en sista utväg för att få till en fungerande skolgång för elever där andra stödinsatser inte fungerat.

Utbildningen ska vara likvärdig med den ordinarie

Rektorn ansvarar för att en elev med anpassad studiegång får en utbildning som så långt det är möjligt är likvärdig med övrig utbildning inom skolan. Eleven och vårdnadshavaren måste få information om vad ett beslut om anpassad studiegång kan innebära för elevens möjligheter att studera vidare. Skolan ska också ge eleven och vårdnadshavaren möjlighet att ge synpunkter och dessa ska beaktas i bedömningen.

Betyg vid anpassad studiegång och vid frånvaro

Om skolan har anpassat bort ämnen för en elev ska det anges i slutbetyget. Om det inte finns tillräckligt underlag i ett ämne på grund av elevens frånvaro kan en lärare inte heller sätta betyg och ska istället markera det med ett streck i betygskatalogen. Det är läraren som avgör vilket underlag han eller hon behöver för betygssättning.

Senast granskad: 2016-04-29