Högskolebehörighet

Högskoleförberedande program i gymnasieskolan ger alltid grundläggande behörighet till högskolan. Men även inom ramen för yrkesprogrammen kan elever få grundläggande behörighet genom att välja de kurser som behövs.

Den som tar examen från ett högskoleförberedande program får alltid grundläggande behörighet till högskolan. Elever på yrkesprogram har alltid rätt att inom ramen för det individuella valet läsa kurser för grundläggande behörighet. Elever på yrkesprogram som väljer andra kurser än de som ger grundläggande behörighet inom ramen för det individuella valet och programfördjupningen har rätt att som utökat program läsa de kurser som krävs för grundläggande behörighet.

Alla nationella yrkesprogram kan ge grundläggande högskolebehörighet inom programmets ordinarie 2500 poäng.  under förutsättning att skolan väljer att erbjuda vissa kurser inom programfördjupningen. Några av dessa kurser kan läsas inom programfördjupningen. Det är dock huvudmannen som beslutar vilka kurser som erbjuds inom programfördjupningen
 
För att få grundläggande behörighet om man läser ett yrkesprogram krävs godkända betyg i kurserna engelska 6, svenska 2, svenska 3 alternativt svenska som andraspråk 2 och 3. Av programstrukturen för respektive program framgår vilka av ovanstående kurser som kan erbjudas inom ramen för programfördjupning övriga kurser ryms inom ramen för det individuella valet.
 

Särskild behörighet

Till många högskoleutbildningar krävs det även särskild behörighet. För att uppnå detta krävs att eleven tar reda på vilken särskild behörighet som behövs och väljer att läsa dessa kurser i gymnasieskolan, om de inte redan ingår obligatoriskt i programmet.

Skolverket kan svara på frågor om grundläggande behörighet. För frågor om särskild behörighet, kontakta Universitets- och högskolerådet (UHR), som ansvarar för frågor kring behörighet till högre studier.

Rätt att komplettera

En vuxen som är behörig att delta i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och som har en examen från ett yrkesprogram i gymnasieskolan men inte uppnått grundläggande behörighet till högskolestudier har rätt att delta i utbildning på gymnasian nivå för att uppnå sådan behörighet.

Senast granskad: 2016-03-29