Förlängd undervisning

En elev som får problem med studierna under gymnasietiden kan behöva förlänga studietiden. Det finns då vissa möjligheter för eleven att få förlängd undervisning eller att få gå om kurser.

Grundregler

En gymnasieutbildning är tänkt att läsas under tre års tid och elever som är i behov av stöd ska få det under utbildningens gång. Om en elev riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås ska rektorn se till att elevens behov av särskilt stöd utreds. Ett åtgärdsprogram ska upprättas om eleven är i behov av särskilt stöd.

För en elev som uppfyller examenskraven ska en examen utfärdas när en elev har avslutat ett nationellt program och har fått betyg på alla kurser och på gymnasiearbetet, som ingår i elevens individuella studieplan. En elev som efter avslutad utbildning inte uppfyller examenskraven ska få ett studiebevis.

Förlängd undervisning

Huvudmannen får besluta att undervisningen på ett nationellt program för en elev får fördelas över längre tid än tre år, om eleven har läst ett reducerat program eller om det med hänsyn till elevens förutsättningar finns särskilda skäl för det. Förlängningen kan innebära antingen att den planerade undervisningstiden för en eller flera kurser fördelas under en längre tid eller att eleven får fler undervisningstimmar.

Om undervisningen förlängs under en längre tid ska undervisningstiden de facto förlängas. Det är inte tillåtet att besluta om att ge eleven en längre tidsfrist utan undervisning (efter det att kursen egentligen enligt schemat är avslutad) för att eleven till exempel ska få mer tid att läsa inför ett prov. Orsaken till detta är att betyg ska sättas när en kurs avslutas, vilket sker när undervisningen upphör. Skolverket har i de allmänna råden med kommentarer om bedömning och betygssättning i gymnasieskolan tydliggjort att betyg i en kurs ska sättas när undervisningstiden upphör och betygssättningen ska ske i anslutning till den tidpunkten. Samma bedömning framgår av Skolinspektionens praxis.

Sambandet mellan elevens behov av särskilda stödåtgärder och skolans insatser i form av fler undervisningstimmar eller förlängd undervisningstid måste också dokumenteras i ett åtgärdsprogram.

Gå om en eller flera kurser

En elev har rätt att fullfölja sin utbildning. En elev som inte har fått lägst betyget E på någon eller några kurser har rätt att gå om dessa.

Om det finns särskilda skäl får elever som fått betyget F på en stor del av kurserna under ett läsår också gå om kurser som eleven fått lägst betyget E på under läsåret. Även elever som byter studieväg får, om det finns särskilda skäl, gå om kurser som eleven tidigare fått lägst betyget E på.

  Läs mer om när en elev inte klarat en kurs.

Ersättningsfrågor

När det gäller ersättningen till en enskild huvudman som beslutar om förlängd undervisning för en elev är utgångspunkten att stöd hanteras inom ramen för grundbeloppet. I de fall det är frågan om ett omfattande behov av särskilt stöd finns det möjlighet för den fristående skolan att ansöka om tilläggsbelopp. Om en enskild huvudman är missnöjd med ersättningen kan de vända sig till domstol. Praxis har dock visat att det är svårt att få tilläggsbelopp. En enskild huvudman behöver inte ge fortsatt utbildning åt en elev som hemkommunen har beslutat att inte lämna tilläggsbelopp för, på grund av att detta skulle innebära betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. Kommunen har i sådana fall en skyldighet att erbjuda gymnasieutbildning i stället.

Vid beslut om förlängd undervisning eller andra stödåtgärder (gå om kurser) som leder till en längre studietid än tre år, är det inte specifikt reglerat i skolans författningar hur ersättningsfrågan ska hanteras. Hemkommunen bör därför kontaktas för frågor om ersättning. Beslut av en kommun i fråga om grundbelopp och tilläggsbelopp får överklagas hos förvaltningsdomstol.

När det gäller den interkommunala ersättningen för en elev som går i en gymnasieskola i en annan kommun än hemkommunen får frågan om ersättning lösas mellan kommunerna.

Aktuella bestämmelser

Särskilt stöd: 3 kap. 8-9 §§ skollagen (2010:800)

När betyg ska sättas: 3 kap. 16 § skollagen och Skolverkets allmänna råd om bedömning och betygssättning i gymnasieskolan. 

Utbildningens omfattning och elevens rätt att fullfölja: 16 kap. 15 och 37 § § skollagen

Förlängd undervisning: 9 kap. 7 § gymnasieförordningen (2010:2039)

Gå om kurser: 9 kap. 1-3 §§ gymnasieförordningen

Ersättning till fristående skolor: 15 kap. 33 §, 16 kap. 52-54 §§ skollagen och 28 kap. 5 § skollagen

Senast granskad: 2016-04-29
Innehållsansvar: Avdelningen för kommunikation