När en elev inte klarat en kurs

En elev i gymnasieskolan som fått F på en kurs har rätt att läsa om den. Om eleven inte fått betyg eller fått betyget F har han eller hon rätt till prövning. Det gäller alla kurser och gymnasiearbetet.

Prövning

En elev i gymnasieskolan har rätt att genomgå prövning i alla kurser och det gymnasiearbete som ingår i elevens individuella studieplan, om eleven inte tidigare har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet eller om eleven har fått betyget F. Denna rätt gäller vid den egna gymnasieskolan.

Den som inte är elev i gymnasieskolan men som vill ha betyg därifrån har också rätt att genomgå prövning i alla kurser som får finnas på ett nationellt program utom de kurser som bara får anordnas på vissa utbildningar. Det gäller även kurser med redan godkänt betyg och för gymnasiearbetet. Man kan bara göra prövning vid en gymnasieskola som anordnar den aktuella kursen. När det gäller gymnasiearbetet kan man göra det vid en skola som har utbildning inom det kunskapsområde som gymnasiearbetet handlar om.

Gå om kurser

En elev har rätt att fullfölja sin utbildning. En elev som inte har fått lägst betyget E på någon eller några kurser har rätt att gå om dessa minst en gång. Har eleven slutfört kursen två gånger och inte fått lägst betyget E får eleven gå om kursen ytterligare en gång, om det finns särskilda skäl.

Om det finns särskilda skäl får elever som fått betyget F på en stor del av kurserna under ett läsår också gå om kurser som eleven fått lägst betyget E på under läsåret. Även elever som byter studieväg får, om det finns särskilda skäl, gå om kurser som eleven tidigare fått lägst betyget E på.

Rätten att gå om kurser enligt ovanstående gäller för en elev som har läst kursen eller gymnasiearbetet (inte bara hoppat över den). Kursen ska även ingå i elevens individuella studieplan.

Det är rektorn som fattar beslut om att en elev ska få gå om kurser, efter det att eleven, vårdnadshavare och berörda lärare har fått yttra sig.

Exempel 1:

En elev som vårterminen år 1 får F i exempelvis svenska 1 och matematik 1b har rätt att gå om dessa kurser.

Exempel 2:

En elev som i år 1 får F på en stor andel kurser under läsåret får om det finns särskilda skäl för det gå om även de kurserna som eleven har fått ett godkänt betyg i. Det är inte närmare specificerat i författningarna vad stor andel innebär.

Exempel 3:

En elev som vårterminen år 3 får F i exempelvis svenska 3 och matematik 3b har rätt att gå om dessa kurser om inte studie- eller examensbevis är utfärdat. En elev som har avslutat sin utbildning och fått ett studiebevis eller examenbevis kan således inte komma tillbaka höstterminen efter och begära att få gå om kurser. Rektorn måste alltså fatta beslut om att eleven ska få gå om kurserna innan studievägen är helt avslutad och eleven fortfarande är elev i gymnasieskolan.

Vid beslut om att en elev ska gå om en eller flera kurser som leder till en längre studietid än tre år, är det inte specifikt reglerat i skolans författningar hur ersättningsfrågan ska hanteras.

Fristående skolor och kommunala skolor som har tagit emot en elev från en annan kommun bör därför kontakta elevens hemkommun för frågor om ersättning. Beslut av en kommun i fråga om grundbelopp och tilläggsbelopp till fristående skolor får överklagas hos förvaltningsdomstol. När det gäller den interkommunala ersättningen får frågan om ersättning lösas mellan kommunerna.

Betyg på kurser eleven gått om

En elev som går om en kurs har rätt att få ett nytt betyg på kursen.

En elev som har fått betyg på en gymnasiekurs innan eleven påbörjat sin gymnasieutbildning har rätt att gå om kursen och få ett nytt betyg på kursen i gymnasieskolan.

Göra om gymnasiearbetet

När det gäller gymnasiearbetet har en elev som inte har fått betyget E rätt att göra om det ytterligare en gång. Det är rektorn som beslutar om eleven ska få göra om gymnasiearbetet.

Aktuella bestämmelser

Utbildningens omfattning och elevens rätt att fullfölja: 16 kap. 15 och 37 § § skollagen

Gå om kurser: 9 kap. 1-3 och 5 §§ gymnasieförordningen

Ersättning till fristående skolor: 16 kap. 52-54 §§ skollagen och 28 kap. 5 § skollagen

Senast granskad: 2016-08-12