Byta program i gymnasieskolan

För varje nationellt program i gymnasieskolan finns det föreskrifter, en programstruktur, som talar om vilka kurser som ingår i ett visst program. Elevens studieväg planeras utifrån programmens innehåll och dokumenteras i en individuell studieplan. Den individuella studieplanen kan revideras längs med gymnasieutbildningens gång, till exempel för att eleven byter program.

En elev som byter program kan ta med kurser från sin gamla studieväg om de ingår i det nya programmet. De kurser som inte ingår i det nya programmet kan hanteras på olika sätt.
Det kan också vara så att eleven behöver läsa in nya kurser som de andra eleverna redan har läst tidigare under utbildningen.

Historia, samhällskunskap och naturkunskap

När en elev byter från ett studieförberedande program till ett yrkesprogram har eleven ofta redan med sig betyg i en eller flera inledande kurser i historia, samhällskunskap eller naturkunskap. Dessa kurser kan utan beslut om individuellt anpassat program omvandlas i examensbeviset eller studiebeviset. Elevens nya utbildning behöver planeras utifrån detta i den individuella studieplanen. Kurs 1b (100 poäng) kan alltså omvandlas till de två kurserna 1a1 (50 poäng) och 1a2 (50 poäng). Om kurs 1a2 inte finns med bland de kurser som kan ingå i det nya programmet eller om eleven inte vill ha den kursen som individuellt val, ska eleven anses ha slutfört ett utökat program.

Kurserna omvandlas först vid utfärdandet av gymnasieexamen eller studiebevis för eleven, någon ändring i betygskatalogen ska således inte göras.

Byte av den inledande kursen i matematik

Om en elev byter program har eleven ibland med sig en matematikkurs som inte tillhör samma matematikspår som i det nya programmet. Den inledande kursen i matematik får enligt gymnasieförordningen bytas ut mot en annan inledande kurs i matematik. Enligt Skolverkets bedömning krävs i sådant fall inte ett beslut om individuellt anpassat program. En elev kan därmed ha en inledande kurs i matematik från ett matematikspår och de matematikkurser som bygger på denna från ett annat spår, och fortfarande nå examensmålen.

När det gäller de resterande matematikkurserna (kurserna 2 och 3) i de olika matematikspåren kan även dessa kurser bytas ut. Det vill säga eleven får byta matematikspår, men för dessa kurser som bygger på den inledande kursen (oavsett om det är a, b eller c) krävs att rektorn beslutar om ett individuellt anpassat program.

Individuellt val

Alla nationella gymnasieprogram innehåller 200 poäng individuellt val. I detta utrymme är det inte specifikt reglerat vilka kurser som får finnas. Här kan alltså kurser som en elev har läst förut och som inte passar in i det nya programmet läggas.

Individuellt anpassat program

Om det finns särskilda skäl får en elevs utbildning på ett nationellt program avvika från vad som annars gäller för programmet. Utbildningen måste dock fortfarande kunna hänföras till ett nationellt program. En anpassning kan till exempel underlätta för eleven vid byte av program genom att eleven under vissa omständigheter får tillgodoräkna sig redan godkända kurser som egentligen inte ingår i det nya programmet.

Rätt att få ett utdrag ur betygskatalogen

De kurser som en elev redan har läst och fått betyg i, men som efter ett programbyte inte kan tas med i det nya programmet, kan alltså inte ingå i elevens gymnasieexamen.

Syftet med bestämmelsen om utökat program är inte att kurser som eleven har läst i den tidigare studievägen ska tas med som utökade kurser i ett examensbevis från det nya programmet
Eleven har däremot rätt att få ett utdrag ur betygskatalogen med dessa kurser från den skola där kurserna lästes.

Kurser som eleven behöver läsa in

I vissa fall kan eleven sakna kurser som ingår i den nya studievägen och som de övriga eleverna redan har läst. Eleven har rätt att läsa de kurser som ingår i studievägen så i första hand gäller det att hitta en tid när eleven schemamässigt kan läsa kursen. Eleven har också rätt att genomgå prövning på kursen.

Aktuella bestämmelser

Nationella programmens innehåll: 4 kap. 1 § gymnasieförordningen (2010:2039) samt bilaga 3 till skollagen (2010:800)

Omvandling av inledande kurs i historia, samhällskunskap och naturkunskap: 8 kap. 15 § i gymnasieförordningen (2010:2039)

Individuell studieplan: 16 kap. 25 § skollagen (2010:800) och 1 kap. 7 § gymnasieförordningen (2010:2039)

Individuellt anpassat program: 16 kap. 14 § skollagen (2010:800) och 9 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039)

Individuellt val: 4 kap. 7 § gymnasieförordningen (2010:2039)

Prövning för betyg: 8 kap. 24 § gymnasieförordningen (2010:2039)

Utdrag ur betygskatalog: 8 kap. 9 § gymnasieförordningen (2010:2039) och Skolverkets föreskrifter om betygskatalog (SKOLFS 2011:123)

Utökat program: 4 kap. 23 § gymnasieförordningen (2010:2039)

Skollag (2010:800)
Gymnasieförordningen (2010:2039)

Senast granskad: 2016-04-29