Värdegrund i förskola och skola

Värdegrundsarbetet sker överallt och hela tiden. Barn och elever ska känna sig trygga och få vara som de vill vara. De ska kunna påverka sin egen skolsituation genom delaktighet och inflytande och samtidigt utveckla förmågor för att aktivt kunna verka i demokratin.

De grundläggande värden som förskolans och skolans värdegrund omfattar ligger i linje med de värden som vårt demokratiska samhälle vilar på.

Värdegrunden omfattar

 • människolivets okränkbarhet
 • individens frihet och integritet
 • alla människors lika värde
 • jämställdhet mellan könen
 • solidaritet mellan människor

Det är dessa värden som ska förmedlas och gestaltas. All personal ska också främja aktning för människans egenvärde och vår gemensamma miljö.
 

Om, genom och för

Värdegrundsarbetet kan beskrivas utifrån perspektiven; om, genom och för. Barn och elever ska få kunskaper om mänskliga rättigheter och demokrati. Dessa kunskaper får de genom demokratiskt arbetsätt och där barns och elevers inflytande och delaktighet är centrala. Deras demokratiska kompetens utvecklas då för vår gemensamma framtida demokrati.
Demokratiska förmågor utvecklas i möten med andra, genom samtal och i relationer. Ett tillåtande klimat, tillitsfulla relationer och att ingen kränks, är förutsättningar för en god lärandemiljö.

Lära OM demokrati och mänskliga rättigheter

Arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter är allas ansvar, men ansvaret att lära om demokrati och mänskliga rättigheter är tyngre inom vissa ämnen i skolan. Olika aspekter av demokrati och mänskliga rättigheter finns som centralt innehåll i både grundskolans kursplaner och gymnasieskolan ämnesplaner. För åk 1-3 återfinns detta exempelvis i de samhällsorienterande ämnenas centrala innehåll och för ämnen som samhällskunskap, historia och religion på grundskolan åk 4-9 samt i gymnasieskolan .

Lära GENOM demokrati och mänskliga rättigheter

Verksamheterna ska främja barns och elevers möjligheter att aktivt utöva sina rättigheter genom till exempel delaktighet och reellt inflytande i förskola och skola. Detta är en del i att lära genom demokrati och mänskliga rättigheter. Vuxna i förskola och skola är förebilder vars förhållningssätt påverkar barn och elevers förståelse och respekt för demokrati och mänskliga rättigheter. Ett öppet tillitsfullt klassrumsklimat är en nyckel till ett framgångsrikt värdegrundsarbete med demokrati och mänskliga rättigheter.

Lära FÖR demokrati och mänskliga rättigheter

Lära för demokrati och mänskliga rättigheter innebär att barn och elever får träna och utveckla sin demokratiska kompetens genom att till exempel öva sig i att argumentera, lyssna, sätta sig in någon annans perspektiv, visa förståelse och empati, diskutera och debattera. Demokratisk kompetens utvecklas i samspel mellan människor. Det är viktigt att utrymme för barn och elever att öva dessa kommunikativa förmågor ges i olika aktiviteter på förskolan och i undervisningen.

Demokrati och mänskliga rättigheter i läroplanerna

I läroplanernas inledande kapitel understryks att utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Demokrati och mänskliga rättigheter finns också med som centralt innehåll i både kurs- och ämnesplaner. Både som kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter och i form av att utveckla demokratiska förmågor.

Förskolan och demokratiska värderingar

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar;

 • ”Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation och vilja att hjälpa andra,
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen och
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionsnedsättning.” (LPFö 98, Kap 2.1 Normer och värden)

Grundskolan och gymnasieskolan

Grundskolan och gymnasieskolan har som mål att varje elev;

 • ”kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • respekterar andra människors egenvärde, tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt,
 • medverkar till att hjälpa andra människor, kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen.” (Lgr 11 Kap 2, Normer och värden, Gy 11 Kap 2.2 Normer och värden)

Förmågor

I förskolan och skolan ska barn och elever utveckla demokratiska förmågor som till exempel kommunikativ förmåga och kritiskt tänkande. Detta för att förbereda dem för ett framtida liv som aktiva samhällsmedborgare. Dessa förmågor utvecklas genom att tillsammans kommunicera kring gemensamma frågor och att aktivt delta i reflekterande samtal kring normer och värden.
Samtalet som form finns i de flesta ämnen. Utvecklandet av kommunikativa förmågor som dessa beskrivs i läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolan i det centrala innehållet för alla språkämnen under rubriker som lyssna, tala, samtala, diskutera men också i ämnen som idrott och hälsa, matematik, musik, fysik, kemi, biologi, teknik, geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap.
Olika förmågor kopplade till kritiskt tänkande, kritiskt förhållningssätt och reflektion är också centrala gällande utvecklandet av demokratisk kompetens. I kurs- och ämnesplaner för grundskola och gymnasium finns dessa förmågor i det centrala innehållet för flera ämnen.

Åk 1-9

I de samhällsorienterade ämnena finns kunskaper om demokrati under rubriker som; Att leva i världen, Beslutsfattande och politiska idéer och Rättigheter och rättsskipning. I ämnet historia; Imperialism och världskrig, cirka 1800–1950 och Demokratisering, efterkrigstid och globalisering. I ämnet religion: Etik.

Gymnasieskolan

I Gy-11 finns demokrati och mänskliga rättigheter med i det centrala innehållet för kurserna; Historia 1a1, 1b, Samhällskunskap 1a1, 1b och Naturkunskap 1a1, 1b.
Att träna och utveckla ett kritiskt förhållningssätt finns med som centralt innehåll i kurserna Engelska 5, 6, Historia 1a1, 1b, Naturkunskap 1a1, 1b, Samhällskunskap 1a1, 2, Svenska 1, 2, 3 och Svenska som andra språk 1, 2, 3.

Senast granskad: 2017-08-15