Att hantera problem

Som all skolpersonal vet – ibland händer det att värdegrunden bryts, att den inte fungerar eller utsätts för stora påfrestningar. Det uppstår problem som måste hanteras. Barn och elever kan kränkas, ibland med diskriminering som grund. Andra stora utmaningar skolor måste bemöta är främlingsfientlighet och rasism och hedersrelaterad problematik.

Kränkning av elev

Kränkande behandling innebär att ett barns eller elevs värdighet kränks. Har kränkningen samband med någon av diskrimineringsgrunderna kallas det trakasserier. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Kränkning av elev

Främlingsfientlighet och rasism

Alla skolformer ska motverka främlingsfientlighet och rasism och stå upp för den värdegrund som finns formulerad i skollagen, däribland respekten för alla människors lika värde.
Främlingsfientlighet och rasism

Hedersrelaterad problematik

Kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck i det svenska samhället är i dag större än då det först uppmärksammades i Sverige i slutet av 1990-talet. Sedan dess har forskning och olika kartläggningar genomförts, ny kunskap har tillförts och flera myndigheter genomför insatser för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck.
Hedersrelaterad problematik

Senast granskad: 2016-05-12