Främlingsfientlighet och rasism

Alla skolformer ska motverka främlingsfientlighet och rasism och stå upp för den värdegrund som finns formulerad i skollagen, däribland respekten för alla människors lika värde.

Detta webbmaterial är främst tänkt att vara ett stöd för lärare och rektorer i gymnasieskolan och i grundskolans senare årskurser, men här finns också mycket som är relevant för personal och ledning i förskolan, fritidshemmet och grundskolans tidigare årskurser. Arbetet med öppna diskussioner, kunskap och aktiva insatser gäller oavsett var i skolsystemet man som personal befinner sig.

Skolan är en del av samhället och ska analysera och förhålla sig till de politiska fenomen som finns i samhället, däribland främlingsfientlighet och diskriminering. Skolan måste vara öppen för samtal även när elever uttrycker uppfattningar som strider mot skolans värdegrund. Dialogen i klassrum och förskola måste inkludera alla barn och elever utan att ge avkall på det som ska förmedlas i enlighet med skolans värdegrund. Främlingsfientlighet och rasism är också ett kunskapsområde för lärande i flera ämnen.

När barn och elever blivit utsatta för diskriminering och trakasserier krävs aktiva och direkta åtgärder.

Främja värdegrunden

En viktig del i förskolans och skolans värdegrundsarbete är att främja ett skolklimat där alla barn och elever känner sig trygga och respekterade. Det handlar om att främja tillitsfulla relationer och ett gott samarbetsklimat, att se olikheter som en tillgång och att bejaka mångfalden. Värdegrundsarbetet ska genomsyra hela skolans verksamhet.

Främlingsfientlighet och rasism i vardagen

Om rasistiska och främlingsfientliga uttryck förekommer i förskolan, skolan eller på fritidshemmet är det viktigt att personal markerar att detta inte är förenligt med värdegrunden. Verksamheterna har till uppgift att motverka främlingsfientlighet och rasism.
Här finns några scenarier som skolpersonal kan uppleva som problematiska och där skolpersonal och skolledning kan behöva stöd för att utveckla undervisningen. Hur kan diskussionerna om främlingsfientlighet och rasism hanteras i klassrummet? Vi har samlat några uppslag som kan vara underlag till kollegiala samtal.

Förebyggande arbete

Att förebygga handlar om att identifiera och avvärja risker för främlingsfientlighet och diskriminering. Ett förebyggande arbete kan bidra till att skapa en mer inkluderande skola. För att skapa ett fungerande förebyggande arbete krävs kunskaper om främlingsfientlighet och rasism som fenomen. 
Här finns ett urval av aktuell forskning som handlar om främlingsfientlighet och rasism i skolan. Det kan användas som stöd i verksamhetens utvecklingsarbete. I flera av rapporterna analyseras hur rasismen och främlingsfientligheten tar sig uttryck i skolan. Några studier är specifikt inriktade på islamofobi och främlingsfientlighet och rasism riktad mot samer.

Centrala begrepp

Att ha en förståelse för de centrala begrepp som används i diskussionen och i forskningen kan vara ett stöd för skolpersonal när frågor om främlingsfientlighet och rasism blir aktuella i undervisningen. Här bör det betonas att det inte råder någon allmän enighet om hur dessa begrepp ska definieras. Inte heller råder konsensus inom den akademiska forskningen.

Styrdokument – utgångspunkter för skolans arbete

I skollagen står att utbildningen ska utformas i ”överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människors okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor” (1 kap. 5 §). De här skrivningarna ligger till grund för det som står om skolans värdegrund i del 1 och 2 i läroplanerna.

Underlag och stöd

Flera myndigheter och organisationer har tagit fram förslag på arbetssätt och övningar som kan användas i arbetet mot främlingsfientlighet och rasism i skolan.Varje enskild skola måste själv bedöma om materialen passar de behov som finns på den enskilda skolan.
Senast granskad: 2017-06-07