Styrdokument

Att alla som jobbar i skolan ska ta avstånd från och motverka rasism, främlingsfientlighet och liknande former av intolerans har starkt stöd i Skollagen, annan svensk lagstiftning och internationella konventioner. Det finns en strikt juridisk reglering som skolorna måste följa i sitt arbete med att motverka rasism och främlingsfientlighet. När skolledning och skolpersonal initierar insatser mot rasism och främlingsfientlighet kan det i vissa fall vara lämpligt att hänvisa till den juridiska regleringen på flera nivåer för att ge extra stöd åt insatserna.

Webbföreläsning om arbetet mot rasism och främlingsfientlighet [Forum för levande historia]

 

I skollagen står att utbildningen ska utformas i ”överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor” (1 kap. 5 §).

 
Skollagen konstaterar också att ”var och en som verkar inom utbildning ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling” (1 kap. 5 §). 
 
I skollagen hänvisas dessutom till diskrimineringslagen när det gäller rätten till lika tillgång till utbildning (1 kap. 8 §).
 
I läroplanerna för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) gymnasieskolan (2011) för sameskolan (2011), för specialskolan (2011), för grundsärskolan (2011), för gymnasiesärskolan (2011) och för vuxenutbildning, där sfi ingår (2012) ges skolan följande uppdrag: ”Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.” (Avsnitt 1.) 
 
Om diskriminering som kan drabba enskild elev står följande: ”Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas.” (Avsnitt 1.)
 
Sverige har en lag som förbjuder hets mot folkgrupp. Hets mot folkgrupp är ett hatbrott  som kan innebära att sprida hat och missaktning mot en eller flera utpekade grupper. Enligt den svenska lagen är hets mot folkgrupp att ”uppsåtligen, i uttalande eller i annat meddelande som sprids, hota eller uttrycka missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt ursprung, etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning”. (Brottsbalken, 16 kap. 8 §).
 
I situationer när personal och/eller barn och elever i förskola och skola blir utsatta för främlingsfientlighet och rasism kan givetvis även arbetsmiljölagen vara relevant.
 
Sverige har undertecknat Konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering (CERD). Konventionen antogs av FN:s generalförsamling 1965 och trädde i kraft 1969. Sverige har undertecknat konventionen och i Sverige trädde den i kraft den 5 januari 1972. Enligt konventionen betyder rasdiskriminering ”varje skillnad, undantag, inskränkning eller företräde på grund av ras, hudfärg, härkomst eller nationellt eller etniskt ursprung som har till syfte eller verkan att omintetgöra eller inskränka erkännande, åtnjutande eller utövande på lika villkor av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på politiska, ekonomiska, sociala, kulturella eller andra områden av det offentliga livet”. 

Konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering - CERD (sv) Konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering - CERD (eng)

Styrdokumenten för utbildningen påverkas även av och hänger samman med svensk och internationell rätt samt andra gemensamma överenskommelser som till exempel Europakonventionen, FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och konventionen om barns och ungdomars rättigheter (Barnkonventionen).

Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter

Senast granskad: 2015-03-13