Hat på nätet – hur tar vi upp det i skolan?

Exempel: Skolpersonalen får reda på att några elever på skolan blivit utsatta för trakasserier på Instagram och Facebook. I flera fall handlar det om att eleverna blivit utsatta för rasistiska och främlingsfientliga påhopp.

Om det kommer till skolans kännedom att det förekommer kränkande och rasistiska uttalanden på nätet där elever på skolan är involverade (som utsatta eller förövare) så är detta en angelägenhet för skolan. Handlar det om trakasserier eller kränkande behandling som riktar sig mot en enskild elev ska skolan vidta åtgärder. Kränkningar på nätet har samma bakgrund som andra kränkningar, är lika allvarliga och måste förebyggas och åtgärdas på samma sätt.
 
Skolpersonal måste markera att kränkande uttalanden strider mot skolans värdegrund, oavsett i vilket forum de framförs. Vikten av att vara schysst och behandla alla lika både på och utanför nätet behöver poängteras kontinuerligt i kontakten med barn och elever. Barn och elever behöver också känna sig trygga med att kunna berätta om kränkningar på nätet för vuxna, och det kräver tillitsfulla relationer och att personalen signalerar att de vill veta och vågar agera när något händer. Skolans personal bör också visa intresse för barn och elevers beteende på nätet, vad de gör och i vilka forum de verkar samt visa respekt för deras kunskap och erfarenheter. Förekomsten av främlingsfientliga och rasistiska uttalanden på nätet är också något som kan tas upp på föräldramöten då samverkan mellan skola och föräldrar är viktigt.
 

Samtalsfrågor

  • Har ni erfarenhet av liknande situationer på er skola? Vad hände? Hur hanterade skolpersonalen och eleverna situationen? 
  • Hur kan man involvera barns och elevers erfarenheter och kunskap om nätet i undervisningen? 
  • Hur visar vi att vi intresserar oss för vad som händer på nätet i skolvardagen? Hur signalerar vi att vi finns där om något händer? 
  • Vilka erfarenheter har ni av att arbeta med frågor som rör beteende och säkerhet på nätet i er verksamhet? Vilka arbetssätt verkar fungera? Vad bör man tänka på vid dessa samtal?
  • Hur kan man lyfta händelser från nätet, utan att vissa elever riskerar att känna sig utpekade? Vilka för- och nackdelar ser ni med att lyfta diskussionen till en mer allmän nivå med förslagsvis fiktiva exempel eller med en bredare ansats om nätanvändning i allmänhet?
  • Hur kan denna situation användas för att utveckla det främjande och förebyggande värdegrundsarbetet? Vilka signaler ger situationen och hur kan dessa tas omhand i det fortsatta arbetet?
Senast granskad: 2015-03-13