Underlag och stöd

Flera myndigheter och organisationer har tagit fram material med arbetssätt och övningar som kan användas i arbetet mot främlingsfientlighet och rasism. De myndigheter och organisationer som hänvisas till är etablerade aktörer med lång erfarenhet av frågorna. De har fokus på arbetet mot främlingsfientlighet och liknande former av intolerans i förskolan och skolan.

I många fall riktar sig dessa material direkt till skolor. I vissa fall är syftet främst att sammanställa kunskaper och analyser i syfte att främja likabehandlingsarbetet, i andra fall att förebygga eller åtgärda främlingsfientlighet och rasism. En del har ett avgränsat syfte och lyfter en specifik fråga inom området.
 
Skolors arbete mot främlingsfientlighet och rasism måste utgå från skolornas egna behov, förutsättningar och ansvar. Arbetssätt, övningar och kunskapsmaterial som tagits fram av andra aktörer kan utgöra en del av detta arbete, förutsatt att de passar in i skolans strategi och systematiska arbete. Det kan bli fel om manualer utifrån styr upplägget och inte skolans egen behovsanalys. 
 

Fördjupad analys genom normkritik

Normkritik innebär att ifrågasätta de normer och maktstrukturer som gör att personer uppfattas som avvikare. Det är normerna som ska förändras, inte de som avviker från normerna.Genom att göra en normkritisk granskning av materialen kan analysen fördjupas. I arbetet för likabehandling och mot diskriminering är ofta målet att skapa en ökad tolerans, men risken finns att en ansats enbart inriktad på ökad tolerans inte kommer under ytan. Tanken med en normkritisk granskning är att inte bara fokusera på dem som uppfattas som ”utsatta”, utan på de normer och maktstrukturer som leder fram till att dessa personer blir ”utsatta” eller uppfattas som ”avvikande”. Det kan också vara en fördel om olika former av diskriminering och underordning behandlas tillsammans, som företeelser som kan förstärka varandra.
 

Fyra punkter att ta hänsyn till

Sammantaget finns fyra punkter att ta hänsyn till innan skolan beslutar att använda material som tagits fram av myndigheter, organisationer och andra aktörer:
  • Kartlägg situationen på den egna skolan för att identifiera problem och risker i verksamheten. Gör en analys, sätt upp mål för vad ni vill åstadkomma och vidta de åtgärder ni bedömer behövs och som ni har förutsättningar att genomföra. Att på så sätt jobba systematiskt bidrar till att säkra kvalitén. Anpassa olika arbetssätt och undervisningsmaterial till de förutsättningar ni har i verksamheten. Det finns inga genvägar och patentlösningar som passar alla skolor. 
  • Välj arbetssätt och undervisningsmaterial som möjliggör breda upplägg. Detta för att olika former av intolerans påverkar varandra. Ett sådant förhållningssätt främjar möjligheten att arbeta sammanhängande med kunskaper och värden och motverkar problemet med att fokusera på en utmaning i taget. 
  • Välj resurser och undervisningsmaterial som stärker personalens förmåga och arbetssätt. Bjud gärna in externa aktörer men kom ihåg att det inte är dessa utan personalen som har det övergripande och kontinuerliga ansvaret att arbeta med dessa frågor - arbetet mot främlingsfientlighet och rasism får inte enbart hanteras i temadagar och tidsbegränsade projekt.
  • Var medveten om att våra föreställningar om vad som är "normalt" och "annorlunda" hela tiden påverkar oss. Detta kan skapa föreställningar om ett "vi och de". Undervisning om "den andre” kan leda till stereotypisering och utelämnar ofta viktiga aspekter av hur "den andre" skapas utifrån rådande normsystem.  Medvetenhet om detta är grundläggande i arbetet med utanförskap, maktrelationer och utsatthet.

Vad gör andra myndigheter? Vad gör ideella organisationer?

Senast granskad: 2015-10-06