Stödmaterial i arbetet

Stödmaterialet Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda kommer till följd av ändrad lagstiftning att arbetas om under hösten 2017.

Tidigare publikationer

Tidigare publikationer från Skolverket som utgör viktiga underlag för stödmaterialet är till exempel; Diskriminerad, trakasserad kränkt? (2009), På tal om mobbning och det som görs (2009), Utvärdering av metoder mot mobbning (2011), Förskolans och skolans värdegrund (2013) och Kränkningar i skolan - analyser av problem och lösningar (2013).

Kränkningar i skolan - analyser av problem och lösningar

Orsakerna till att kränkningar sker ska inte främst sökas hos enskilda elever utan i de sociala processer som eleverna ingår i. Detta är det viktigaste budskapet i antologin ”Kränkningar i skolan - analyser av problem och lösningar”.
Kränkningar i skolan - analyser av problem och lösningar

Vad fungerar? Utvärdering av metoder mot mobbning

Denna utvärdering från 2011 ger besked om insatser som effektivt förebygger och åtgärdar mobbning. Utvärderingen är unik genom att den omfattar stora mängder data, både kvalitativa och kvantitativa.
Vad fungerar? Resultat av utvärdering av metoder mot mobbning

På tal om mobbning - och det som görs

Hanteringen av mobbning och andra kränkningar ställer stora krav på skolan. Hur ska mobbning förebyggas? Hur bör skolan agera vid akuta fall av mobbning? Den här kunskapsöversikten från 2009 ger en översikt av mobbningsbegreppets historiska utveckling.
På tal om mobbning - och det som görs

Diskriminerad, trakasserad, kränkt?

Rapporten, som publicerades 2009, bygger på en intervjustudie med över 500 barn, elever och studerande i förskola, skola och vuxenutbildning. Den undersöker hur dessa personer uppfattar förekomsten av diskriminering och trakasserier.
Diskriminerad, trakasserad, kränkt?
 

Senast granskad: 2016-05-20