Likabehandling

Alla barn och elever har rätt att vara sig själva och bli behandlade med respekt. Respekten för alla människors lika värde är ett fundament i de mänskliga rättigheterna och ska främjas i förskolan och skolan.

Alla barn och elever ska behandlas utifrån sina förutsättningar så att de får lika rättigheter och möjligheter. Men likabehandling innebär inte att alla barn och elever ska behandlas lika. Eftersom vi alla är olika ska alla behandlas utifrån sina förutsättningar. Exempelvis behöver vissa barn stöd i vissa ämnen, andra kan behöva tekniska hjälpmedel.

En del av värdegrundsarbetet

Arbetet för likabehandling är en del av skolans värdegrundsarbete som handlar om att aktivt främja alla elevers lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Till synes neutrala regler kan innebära hinder för vissa elever och därmed inte ge alla samma rättigheter och möjligheter. Det kan till exempel handla om regler som slår olika mot flickor och pojkar.
I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges det stöd och den stimulans de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling, för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Främja

Ett tillitsfullt klimat och förtroendefulla relationer mellan personalen och barn/elever ska främjas i förskola och skola. Aktiviteter som främjar relationer kan leda till en känsla av gemenskap som stärker känslan av tillhörighet till förskolan och skolan. Det är betydelsefullt för både barnen och eleverna och de som arbetar i skolan och det påverkar barns och elevers kunskapsutveckling.

Elever ska göras delaktiga i aktiviteter för att främja en god atmosfär på skolan. Med stöd av personalen kan de få ansvar för, t ex elevkafé och aktiviteter för klassen. Att känna gemenskap i arbetet och bli bekräftad genom att tilldelas ansvarsfulla uppgifter stärker sammanhållningen och kompisandan på ett sätt som bidrar till förbättring av skolans miljö.
Det främjande arbetet är en del av det som ska dokumenteras i skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling/likabehandlingsplan.

Det främjande arbetet syftar till att förankra respekten för alla människors lika värde och ska bidra till en skolmiljö där alla barn och elever känner sig trygga och utvecklas. Det riktar sig till alla och föregås inte av något särskilt problem. Det ska omfatta alla diskrimineringsgrunder.  Det är en av verksamhetens fortgående uppgifter och kan därför inte drivas enbart som tillfälliga projekt, tillfällig insatser eller under särskilda värdegrundslektioner. Det handlar om att i undervisningen skapa ett gott skolklimat.
Normer och föreställningar, uttalade eller outtalade, om vad som är att betrakta som normalt eller onormalt ligger ofta bakom brister i respekten för allas lika värde.

Förebygga

Det förebyggande arbetet handlar om att avvärja risker för trakasserier och kränkningar. Grunden för detta är att systematiskt göra kartläggningar av elevernas trygghet och trivsel samt deras uppfattning om förekomsten av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Genom att analysera resultaten av kartläggningen ska risker i verksamheten identifieras. Utifrån analysen kan insatser planeras.

Kartlägg trivsel och riskområden

Kartläggningen kan till exempel omfatta platser, situationer och särskilda delar av verksamheten där barn eller elever upplever otrygghet eller att kränkningar sker. Kartläggningen ska också omfatta diskriminering och attityder som rasism, islamofobi, antisemitism, antiziganism och homofobi.

Samtal, enkäter och annan dokumentation

Kartläggningen kan bestå av systematiska samtal med eleverna, t ex utifrån DO:s husmodell, elevenkäter, dokumentation från trygghetsvandringar, m.m. Personalens iakttagelser och dokumentation från fall av kränkningar som visar på återkommande likartade problem utgör en del av kartläggningen.

Barn och elevers delaktighet

Barn och elever ska på det sätt som är lämpligt för deras ålder vara delaktiga i kartläggningen och analysen av resultaten och när man planerar vilka insatser som ska sättas in.

Åtgärda

Skolan ska ha rutiner för hur akuta situationer ska hanteras och lösas när barn eller elever utsatts för trakasserier eller kränkande behandling. Det handlar om anvarsfördelning, anmälan till rektor och huvudman samt om rutiner för utredning och dokumentation. 

Likabehandlingsplan

Som stöd för arbetet med likabehandling, och mot diskriminering och kränkningar, ska verksamheten utarbeta en plan mot diskriminering och kränkande behandling, likabehandlingsplan, eller vad man väljer att kalla den. Planen kan ses som en dokumentation av det främjande, förbyggande och åtgärdande arbetet och är det systematiska kvalitetsarbetet inom området.

Årlig plan i varje verksamhet

Planen ska upprättas årligen för varje verksamhet inom förskolan och skolan. Det betyder att separata enheter inom förskolan eller fritidsverksamheten i skolan ska ha egna planer som bygger på de kartläggningar som gäller inom den verksamheten.

Planens innehåll

I planen ska det finnas mål för de främjande och förebyggande insatserna som bygger på analys av kartläggningar och utvärderingar av tidigare års arbete. Där ska finnas en beskrivning av vilket arbete som planeras och vilka rutiner som gäller. Planen ska beskriva hur barn och elever medverkar i det främjande och förebyggande arbetet.
Planen ska vara känd hos alla i verksamheten och hos barns och elevers vårdnadshavare.

Stöd i arbetet med planen

Tänk på att planen inte är något som kan göras av en enskild person eller separerat från arbetet i verksamheten. Planen är en dokumentation av det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet som genomförs i förskolan eller skolan. Ta hjälp av Skolverkets allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Om det passar er att göra en plan på nätet så pröva Diskrimineringsombudsmannens webbverktyg Plan för skolan.
 

Senast granskad: 2016-05-12