1. Starta: Utse roller - Paketens mål/syfte - Vad säger styrdokument/forskning?

Barns och elevers delaktighet och inflytande

Att känna delaktighet och kunna utöva inflytande är inte bara en rättighet för barn och elever - det främjar också deras lärande och utveckling. Därför hänger frågor om delaktighet och inflytande tydligt samman med utbildningens uppdrag kring kunskaper och värden. Barns och elevers reella inflytande behöver stärkas. Det här utvecklingspaketet syftar till att möjliggöra detta genom att öka medvetenheten kring vad delaktighet och inflytande är och hur begreppen hänger ihop.

Målgrupp: Detta utvecklingspaket vänder sig till personal i förskola, förskoleklass, grund- och gymnasieskola, fritidshem, sameskola, specialskola samt grundsär- och gymnasiesärskola.

Sju timmar om delaktighet och inflytande

Upplägget av arbetet och andra praktiska uppgifter hittar ni här:

Sju timmar om...

Vad säger styrdokument?

  • Att barn och elever känner sig delaktiga och har möjlighet att utöva inflytande över det egna arbetet är en demokratisk princip i styrdokumenten.
  • I Barnkonventionen står att barn har rätt att få säga sin mening i frågor som rör dem samt att få åsikten respekterad och beaktad i förhållande till ålder och mognad. I förarbetena till skollagen har detta varit vägledande. Detta avspeglas sedan i läroplanerna till exempel i del 1 under rubriker som ”Inflytande och delaktighet”.
  •  I förskolan ska barn få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. I skolan ska elever kunna utöva reellt inflytande när det gäller arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll.
  • Barn och elever förväntas utveckla demokratiska förmågor genom att de deltar i beslutsfattande processer.

Se mer om genom att söka på orden delaktighet och inflytande i styrdokumenten till höger 

 

Vad säger forskning?

  • Ökat inflytande och delaktighet ökar barns motivation och engagemang att lära. Elever som upplever hög grad av inflytande väljer till exempel mer medvetet källor och resurser. De presenterar oftare mer avgränsade faktaområden med mer djup.
  • Delaktighet samspelar med inflytande. Barn och elever som känner sig delaktiga upplever sig ha mer möjlighet att utöva inflytande. Inkludering och tillitsfulla relationer ökar känslan av delaktighet som i sin tur främjar inflytande. Kontinuitet och begriplighet är andra faktorer som främjar delaktighet samt inställningen att det handlar om delaktighet här och nu och inte en förmåga som ska tränas upp inför framtiden.
  • Barn och elever ges inte tillräcklig möjlighet att utöva det inflytande de har rätt till. Elever vill ha ökad möjlighet att utöva inflytande. Särskilt tydligt är denna vilja bland äldre elever och hos flickor. I synnerhet vill elever ha större möjlighet att utöva inflytande över undervisningens innehåll och form. Här är det särskilt ovanligt med inflytande. Vanligare är inflytande över saker som sker i gränslandet mellan skola och fritid.
  • Elever upplever ibland ökat inflytande som svårt och krävande pga. det individuella ansvaret. Lärare anser att elever behöver utveckla färdigheter för att kunna utöva denna typ av inflytande men anser ofta att dessa utmaningar ligger bortom deras egen kontroll. 
  • Möjligheter för barn och elever med funktionsnedsättningar att utöva inflytande förklaras ofta utifrån deras individuella förutsättningar. Istället borde man se till vilka förutsättningar verksamheterna ger.
Senast granskad: 2016-03-10