1. Starta: Utse roller - Paketens mål/syfte - Vad säger styrdokument/forskning?

Jämställt bemötande i förskolan

Hur barn blir bemötta i förskolan påverkar deras möjligheter att utvecklas och att lära. Bemötandet påverkas bland annat av personalens förväntningar på hur barn är och agerar utifrån vilket kön de tillhör. I det här utvecklingspaketet får ni ta del av forskning om jämställt bemötande i förskolan. Ni får också ta del av erfarenheter från olika verksamheter där pedagoger på ett systematiskt sätt analyserat den egna verksamheten och genomfört förändringar som gett barnen större möjlighet att utvecklas och lära.

Målgrupp: Personal i förskolan
 

Sju timmar om jämställt bemötande i förskolan

Upplägget av arbetet och andra praktiska uppgifter hittar ni här:

Sju timmar om...

Vad säger styrdokument?

 • Läroplanen säger: ”Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.”
   
 • I läroplanen framgår också att förskolans kvalitet kontinuerligt och systematiskt ska dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. Syftet med utvärderingen är att få kunskap om hur förskolans kvalitet dvs. verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande.
   
 • I Skolverkets allmänna råd framgår att: ”De vuxnas förhållningssätt bidrar till barnens uppfattningar. Det är därför viktigt att analysera, reflektera och kritiskt granska egna värderingar, föreställningar och förhållningssätt och analysera hur detta tar sig uttryck i verksamheten och koppla det till grundläggande värden.”

Vad säger forskning?

 • Flickor och pojkar som intar liknande positioner blir bemötta på olika sätt, eftersom förskollärares förväntningar på barnen och på hur pojkar respektive flickor förväntas agera styr deras bemötande av barnen.
 • För att kunna förbättra sitt arbete med barns utveckling och lärande behöver många förskolor skapa tid för att gemensamt och kontinuerligt reflektera över verksamheten.  
 • Vid stressade situationer förstärker många pedagoger könsstereotypa föreställningar genom sitt sätt att uttrycka sig. 
 • För att både pojkar och flickor ska få större möjlighet att utveckla sina förmågor och intressen kan det finnas behov av att stärka kunskapen om hur lärande för jämställdhet kan utvecklas.
Senast granskad: 2015-03-19