Undervisa om kontroversiella frågor

Frågor som väcker starka känslor kommer då och då upp i skolan. Ibland kan de skapa spänningar i klassrummet och det behöver lärare hantera. Elever behöver få möjligheter att diskutera även kontroversiella frågor. Tillsammans kan lärare utveckla sitt arbete att leda också dessa samtal. Det är en viktig del i skolans demokratiska uppdrag. Nu finns även ett stöd för rektorer att leda skolans arbete med dessa frågor.

En omvärld med extremism, populism och polarisering påverkar och ställer krav på skolans roll i vår demokrati. Eleverna ska bejaka och respektera demokrati och mänskliga rättigheter. De ska också utveckla förmågor som krävs för att kunna ta en aktiv roll i demokratin. Här spelar samtalet ofta en viktig roll och att lärare inte backar från undervisning i kontroversiella frågor.

Visa Europarådets skrift "Undervisa om kontroversiella frågor"

Olika frågor kan uppfattas som kontroversiella beroende på situation och erfarenheter. Det kan vara allt från politik och religion till kultur och traditioner. Det kan beröra frågor som till exempel rasism, heder, sex och samlevnad, diskriminering och våldsbejakande extremism. Även om situationerna och frågorna är olika så finns det generella utgångspunkter och förhållningssätt som kan utnyttjas och användas för att främja samtal som bygger på tillitsfulla relationer. Dialogen behöver präglas av såväl respekt för yttrandefrihet som rätt till skydd mot kränkningar.

Europarådet har tagit fram ett material som stöd för lärare i att utveckla undervisning om kontroversiella frågor. Skolverket har översatt materialet till svenska. Syftet med materialet är att ge lärare stöd i hur de kan göra klassrummet till en trygg plats där eleverna fritt och utan oro kan diskutera frågor som rör dem. Materialet ger även läraren stöd i att utveckla olika strategier för undervisningen som skapar en öppen och respektfull dialog.

Klicka på "Swedish" (svensk översättning) här på Europarådets webbplats

Nu även för skolledare

Nu finns även Managing Controversy: A Whole-School Training Tool - som riktar sig till skolledare i samma ämne - tillgänglig på svenska: Hantera kontroversiella frågor.

Ladda ner Hantera kontroversiella frågor på svenska.

Managing Controversy: A Whole-School Training Tool

Senast granskad: 2018-01-25