Värdegrund i vardagen

Arbetet med värdegrunden kan inte skiljas från undervisningen. Det praktiseras av alla i det arbete som genomförs i förskolan och skolan. I klassrum, på skolgården, vid samlingen och mellanmålet. Barn och elevers individuella rättigheter ska främjas samtidigt som deras demokratiska kompetenser utvecklas i samspel med andra.

Ett framgångsrikt värdegrundsarbete sker som en integrerad del i helheten. För att nå dit behöver man arbeta systematiskt.All personal lägger tillsammans upp arbetet utifrån förskolans och skolans egna förutsättningar. Utifrån styrdokument behöver förskole- och skolpersonal tillsammans med barn och elever omfamna och erövra värdegrunden - vad den står för i verksamheten och på vilken sätt den blir synlig hos oss.

En eldsjäl räcker inte

Studier visar att där arbetet inte når samma framgång sker det på ett mer splittrat sätt. Ibland tas värdegrunden för given eller så hamnar det som är allas ansvar på en eldsjäl eller till och med på en extern aktör vid någon temadag.

Delaktighet och inflytande

Demokratisk kompetens utvecklas genom delaktighet och inflytande. Det är därför viktigt att barn och elever får uttrycka sin mening i alla frågor som berör dem.
Att arbeta demokratiskt betyder att alla har möjlighet att påverka och delta i beslutsfattande. Detta förutsätter att barn och elever känner till vilka villkor och ramar som gäller i olika situationer. Att synliggöra vilket inflytande barn och elever har är därför en utgångspunkt.

Reellt inflytande ger mening

För att elever ska utveckla demokratisk kompetens och finna det meningsfullt att delta i demokratiska processer måste de utöver att lära sig demokratins spelregler även få vara med i för dem meningsfulla demokratiska sammanhang. Till detta skall knytas ett reellt inflytande. Det handlar med andra ord om att ge eleverna demokratins verktyg, reellt inflytande samt väcka deras vilja och engagemang att använda dessa verktyg.

Komma till tals i diskussionen

Det är därför viktigt att barn och eleverna får komma till tals i undervisningen så att praktisk demokratisk träning kombineras med deras kunskapsutveckling i olika ämnen. Alla måste ges möjlighet att få komma till tals. Ett effektivt sätt att kontrollera detta är att t.ex. undersöka vem/vilka som ges talutrymme.

Rätt till delaktighet och inflytande

Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem.

Planering och utvärdering av verksamheten

Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar. (LGr 11, Kap 1. Gy 11 Kap 1)

Delaktighet i likabehandlingsplan

Barn och elever ska medverka vid upprättande, uppföljning och översyn av likabehandlingsplan enligt 3 kap. diskrimineringslagen (2008:567) och samt vid plan mot kränkande behandling enligt 6 kap. 8 § skollagen (2010:800). Ordningsregler ska finnas på varje skolenhet (förskolan och vuxenskolan undantagna) och utarbetas tillsammans med eleverna.

Elevråd ska få verka under skoltid

Elevföreträdare, t.ex. elevråd/elevrepresentanter och övriga, ska ges tillfälle att under skoltid behandla frågor av gemensamt intresse. Elev som fått uppdraget att företräda skolans elever ska få den ledighet från skolarbetet som behövs för att utföra uppdraget. De ska också erbjudas kompensation för den undervisning de går miste om på grund av uppdraget.  (Skollagen 4 Kap, 9 § - 17 § Inflytande och samråd)

Forum för samråd

Vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen, eleverna och vårdnadshavare. Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavarna.
Inom ramen för ett eller flera sådana forum ska barnen, eleverna och vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut i sådana frågor som ska behandlas där och ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas. Rektorn och förskolechefen ansvarar för att det finns forum och att barn, elever och vårdnadshavare ska informeras om vad som gäller i fråga om inflytande och samråd. (Skollagen 4 kap. § 13-14)

Medverkan i arbetsmiljöarbetet

Genom arbetsmiljölagstiftningen och det systematiska arbetsmiljöarbetet bestäms att elever ska medverka i skolans arbetsmiljöarbete genom elevskyddsombud. Det är rektor som har ansvaret att främja elevernas medverkan i arbetsmiljöarbetet genom elevskyddsombud. Elevskyddsombuden företräder eleverna i arbetsmiljöarbetet och ska verka för en god arbetsmiljö i skolan. Bestämmelser om antal elevskyddsombud som eleverna ska utse finns i 6 a § Arbetsmiljöförordningen. Elev som har utsetts till elevskyddsombud ska få den ledighet från skolarbetet som behövs för uppdraget. De ska också erbjudas kompensation för den undervisning de går miste om på grund av uppdraget. Arbetet ska organiseras så att elevernas deltagande underlättas. Elever och personal på skolan ska informeras om vem eller vilka som är elevskyddsombud.

Senast granskad: 2016-05-12