Nyhetsarkiv - Statistik & utvärdering

 • 2018-02-01

  Regler för engelskspråkig undervisning behöver utredas

  Att till stor del undervisa på engelska i gymnasieskolan riskerar att stå i konflikt med språklagen och läroplanen. När en stor del av undervisningen sker på ett annat språk kan det också gå ut över elevernas kunskaper i svenska. I en ny rapport föreslår Skolverket därför att reglerna ses över.

 • 2018-01-31

  Skillnaden mellan provresultat och betyg

  Nu finns statistik som visar skillnaden mellan elevers provresultat och betyg i årskurs 6 och årskurs 9 för läsåret 2017/2018. Statistiken finns även nedbruten på läns-, kommun- och skolnivå samt huvudmannanivå.

 • 2017-12-21

  Tydlig trend: fler klarar examen

  Andelen elever som tar gymnasieexamen inom tre år på ett nationellt program har ökat kraftigt mellan åren 2014 och 2017. Förbättringen syns på både högskoleförberedande program och yrkesprogram. Statistiken finns också lokalt nedbruten.

 • 2017-12-19

  SALSA-resultatet som avser 2016/17 är publicerat

  SALSA är en regressionsmodell som tar hänsyn till vissa bakgrundsfaktorer. Ett modellberäknat resultat beräknas för respektive resultatmått andel elever som uppnått kunskapskraven och genomsnittligt meritvärde, vilket ger två regressionsmodeller.

 • 2017-12-05

  Fjärdeklassare är bättre på att läsa

  Efter flera PIRLS-undersökningar med fallande resultat har nu svenska fjärdeklassares läsförmåga förbättrats. Läsförmågan ligger nu på samma nivå som 2001 då Sverige presterade som bäst. Av övriga 49 deltagande länder är det sju länder som presterar bättre. Se presskonferensen här.

 • 2017-11-30

  Resultaten från grundskolans nationella prov för läsåret 2016/17

  Här finns resultaten för de nationella prov som elever i årskurs 3, 6 och 9 genomförde under läsåret 2016/17. Statistiken finns i tabeller på riksnivå och i databasen Siris även på läns-, kommun- och skolenhetsnivå.

 • 2017-11-23

  Redovisning av kommunernas aktivitetsansvar, första halvåret 2017

  Nu finns ny statistik om kommunernas aktivitetsansvar för första halvåret 2017. Av de ungdomar som omfattades av aktivitetsansvaret erbjöds 25 procent minst en åtgärd. Den vanligaste åtgärden som kommunerna erbjöd ungdomarna var studier på introduktionsprogram.

 • 2017-11-21

  Flickor bättre på gemensam problemlösning än pojkar

  Svenska 15-åringar presterar över genomsnittet i ett PISA-test som mäter förmågan att samarbeta för att lösa problem. Resultaten visar också att flickor är betydligt bättre än pojkar på gemensam problemlösning. Sverige är ett av de länder där skillnaderna mellan pojkar och flickor är störst.

 • 2017-11-14

  Samläsning bra för elever i gymnasiesärskolan

  Att undervisa elever i gymnasiesärskolan och gymnasieskolan tillsammans kan ge gymnasiesärskolans elever både pedagogiska och sociala utmaningar. Det kan också förbereda dem bättre för ett arbete efter utbildningen. Det visar Skolverkets rapport där vi kartlagt och utvärderat samläsning.