Nyhetsarkiv - Statistik & utvärdering

 • 2017-09-15

  Ny statistik - Så mycket kostade skolan 2016

  Nu finns officiell statistik om kostnader för kalenderåret 2016. Statistiken ger en fullständig bild av kostnader för förskola, fritidshem, annan pedagogisk verksamhet, skola och vuxenutbildning.

 • 2017-08-24

  Fler ungdomar vill läsa ett yrkesprogram

  Andelen förstahandssökande till yrkesprogram ökade jämfört med förra året. Mest ökade barn- och fritidsprogrammet med omkring 400 fler sökande. Det visar vår preliminära statistik över hur elever sökte till gymnasieskolans nationella program inför läsåret 2017/18.

 • 2017-06-29

  Nationella prov: Omfattande bortfall vid inrapportering

  I genomsnitt rapporterar knappt två tredjedelar av gymnasieskolorna in alla eller nästan alla provresultat för nationella prov. Ett fåtal skolor rapporterar in mindre än 10 procent av resultaten. Det visar Skolverkets analys av elevkullarna med gymnasieexamen år 2014, 2015 och 2016.

 • 2017-06-22

  Statistik om kommunal vuxenutbildning i sfi 2016

  Från och med den 1 juli 2016 upphörde utbildning i svenska för invandrare som en egen skolform och blev istället en del av kommunal vuxenutbildning (komvux). Nu finns statistik om kommunal vuxenutbildning i sfi för år 2016.

 • 2017-06-21

  Redovisning av försöket med spetsutbildningar

  Elever i grundskolan som läst en spetsutbildning avslutar med höga meritpoäng samt fortsätter i stor utsträckning på ett högskoleförberedande gymnasieprogram. Och elever som läst en spetsutbildning i gymnasieskolan fortsätter i högre utsträckning att studera på högskola. Samtidigt kan det inte uteslutas att eleverna i spetsutbildning skulle haft samma motivation och kunskapsnivå även om de deltagit i den ordinarie undervisningen. Intresset för försöket med riksrekryterande spetsutbildning har också varit ganska stort bland huvudmännen. Det visar Skolverkets fördjupade redovisning av försöksverksamheterna, Spetsutbildningar på försök.

 • 2017-06-20

  Ny statistik komvux: Långsiktiga trender håller i sig

  De långsiktiga trender som synts i statistiken under senare år har fortsatt även under 2016. Det gäller ökning av utlandsfödda elever, ökat inslag av distanskurser och ett ökat inslag av externa anordnare.

 • 2017-06-15

  Många gymnasiala lärlingar får jobb

  Nästan 1 200 före detta gymnasiala lärlingselever som fått del av Skolverkets statsbidrag har svarat på en enkätundersökning om vad de gör efter sin utbildning. 86 procent svarade att de har ett arbete ett och ett halvt år efter sin utbildning. De allra flesta arbetar inom den bransch som de utbildat sig i. Många svarar också att lärlingsutbildningen varit avgörande för att få jobb.

 • 2017-06-08

  Lägesbedömning 2017: Lärarnas arbetsmiljö behöver förbättras

  I årets lägesbedömning lyfter vi bland annat fram att arbetsmiljön för lärare och förskollärare behöver förbättras. Skolor behöver också bli bättre på att utforma undervisningen utifrån elevers olika behov. Ett annat prioriterat område är att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever.

 • 2017-05-11

  Underkända betyg i sexan följer ofta med till nian

  En stor andel av eleverna som saknar godkända betyg i ett eller flera ämnen i årskurs 6 har fortfarande inte godkända betyg i alla ämnen tre år senare. Det visar Skolverkets uppföljning av den första elevkullen som fått betyg i både årskurs 6 och 9.

 • 2017-05-09

  Tydligt samband mellan resultat i Timss och betyg

  Svenska elever med höga betyg presterar också högt på de internationella proven Timss och Timss Advanced. Det visar Skolverkets undersökning där svenska elevers betyg har jämförts med resultaten av internationella studier.