Provresultat

Här har vi samlat länkar till uppgifter och sammanställningar om resultaten från nationella prov och prov i internationella studier.

Nationella prov genomförs i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan samt i vissa kurser på gymnasial nivå. Det finns också nationella prov i utbildning i svenska för invandrare (sfi). Sverige deltar även i flera internationella studier och återkommande kunskapsutvärderingar inom olika ämnesområden.

Nationella prov och internationella studier

De nationella proven ska fungera som ett stöd för läraren att bedöma elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven och bidra till likvärdig bedömning och betygssättning. De nationella proven prövar elevens kunskaper i relation till kurs- och ämnesplanerna i ämnet. Provresultaten är också ett underlag för att se i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skol-, huvudmanna- och riksnivå.

Internationella studier jämför länders utbildningssystem. Prov i internationella studier är konstruerade för att mäta trend, det vill säga kunskapsförändringar över tid. För att möjliggöra detta används vissa uppgifter, så kallade ankaruppgifter, vid flera och återkommande mättillfällen. Genom att delta i internationella studier kan vi se hur svenska elever står i relation till andra länders elever men också hur våra resultat utvecklas över tid.

Hur kan resultaten användas?

Resultat från både nationella prov och från internationella studier används i utbildningspolitiska frågor av politiker och tjänstemän. Resultaten på de nationella proven kan användas för uppföljning av elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven. Rektorer kan använda resultaten för analyser på skolan och lärare kan använda resultaten för uppföljning och planering av sin undervisning. Redovisningen i vår databas SIRIS syftar framförallt till att stödja huvudmännen och skolorna i uppföljningar och analyser på lokal nivå.

De internationella studierna kan användas för att se kunskapsutvecklingen över tid i deltagande länder. Resultaten presenteras också i relation till andra länders resultat. Resultaten från de internationella studierna presenteras i såväl internationella som nationella rapporter.

Senast granskad: 2017-02-13
Innehållsansvar: Avdelningen för analys