Provresultat i grundskolan

Här har vi samlat länkar till uppgifter och sammanställningar om resultaten från nationella prov och prov i internationella studier i grundskolan. Senaste resultaten från nationella prov i grundskolan är från våren 2016.

Ämnesprov genomförs i årskurs 3, 6 och 9.

  • Årskurs 3: Svenska/svenska som andraspråk och matematik
  • Årskurs 6: Svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska
  • Årskurs 9: Svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska samt de natur- och samhällsorienterande ämnena.

Provresultat på riksnivå 

Resultaten i grundskolan på nationell nivå presenteras i tabeller. Dessa ingår i Sveriges officiella statistik. Där det är möjligt presenteras resultaten utifrån kön, föräldrars utbildningsbakgrund och om eleven invandrat till Sverige före eller efter skolstart.

Provresultat på nationell nivå i grundskolan

Provresultat på skolenhetsnivå

I SIRIS presenteras resultaten på skolenhetsnivå, men även summerat på kommun- och nationell nivå. Uppgifterna finns även uppdelat per huvudman och kön.

Provresultat på skolenhetsnivå i SIRIS

Rapporter och PM

Vi publicerar olika typer av rapporter om resultat på nationella prov och internationella studier.

Skolverkets beskrivande statistik

I samband med publicering av den officiella statistiken beskriver vi resultaten för respektive årskurs i kortare PM.

Läs om provresultaten i grundskolan läsåret 2015/2016

Beskrivande statistik om tidigare års nationella prov i grundskolan

Skillnaden mellan provresultat och betyg

Skolverket publicerar varje år rapporter om skillnaden mellan provresultat och betyg i årskurs 6 och 9. Resultaten redovisas både på nationell nivå och på skolenhetsnivå.

Skillnaden mellan provresultat och betyg i grundskolan

Så tycker lärarna om de nationella proven

I denna rapport har ett stort antal enkätsvar om 2013 års nationella prov i grund- och gymnasieskolan sammanställts. Vi tar upp olika aspekter på provens innehåll, genomförande, användning och relation till kurs- och ämnesplaner.

Så tycker lärarna om de nationella proven 2013

Provinstitutionernas sammanställningar

Provinstitutionerna, de högskolor och universitet som på uppdrag av Skolverket utvecklar proven, samlar varje år in lärarenkäter och ett urval elevlösningar. Baserat på detta gör provinstitutionerna sammanställningar där du kan läsa om provens genomförande och vad lärarna tycker om proven. Sammanställningarna publiceras på provkonstruktörernas webbplatser. 

Internationella studier

De internationella studierna visar resultatutvecklingen på nationell nivå. Vi kan jämföra våra resultat över tid och med andra länder.

I rapporterna redovisas elevernas kunskaper i:

  • matematik och fysik (PISA och TIMSS)
  • läsförståelse (PIRLS och PISA)
  • demokrati- och samhällsfrågor (ICCS)

Alla publikationer om internationella studier

Andra relaterade rapporter

Skolverkets utvärderingar och uppföljningar om nationella prov i grundskolan hittar du i Skolverkets publikationsdatabas.

Alla publikationer om prov och resultat

Kontakt

Vid frågor om statistiken, kontakta:
utbildningsstatistik@skolverket.se

Vid frågor om proven, kontakta:
nationellaprov@skolverket.se

Senast granskad: 2017-11-30
Innehållsansvar: Avdelningen för analys