Provresultat i gymnasieskolan

Här har vi samlat länkar till uppgifter och sammanställningar om resultaten från nationella prov och prov i internationella studier i gymnasieskolan.

Kursprov genomförs i vissa kurser i engelska, matematik samt svenska och svenska som andraspråk. Provresultaten publiceras vid två tillfällen per år, höstterminens resultat i april och vårterminens resultat i november.

Provresultat på riksnivå 

Resultat för kursprov i gymnasieskolan på nationell nivå ingår i Sveriges officiella statistik. Resultaten redovisas per kursprov och program totalt samt uppdelat på kön, utländsk bakgrund och föräldrars utbildningsbakgrund. Provresultat på nationell nivå

Provresultat på skolenhetsnivå

I SIRIS presenteras resultaten per program och på skolenhetsnivå, men även summerat på kommun- och nationell nivå. Provresultat i siris

Rapporter och PM

Vi publicerar olika typer av rapporter om resultat på nationella prov och internationella studier.

Skolverkets beskrivande statistik

I samband med publicering av den officiella statistiken beskriver vi resultaten för kursproven i kortare PM. Från och med 2012 redovisas resultaten 2 ggr om året i en webbtext tillsammans med tabellerna. En mer utförlig redovisning av resultaten presenteras i rapporten ”Avvikelser mellan provresultat och kursbetyg” en gång om året. Beskrivande statistik om np i gy

Skillnaden mellan provresultat och kursbetyg

Skolverket publicerar varje år rapporter om skillnaden mellan betygen och provresultaten i gymnasieskolan. Resultaten redovisas både på nationell nivå och på skolenhetsnivå.

Provresultat i Siris

Sök tidigare rapporter om skillnader i provresultat och kursbetyg

Vad tycker lärarna om de nationella proven?

I denna rapport har ett stort antal enkätsvar om 2013 års nationella prov i grund- och gymnasieskolan sammanställts. Vi tar upp olika aspekter på provens innehåll, genomförande, användning och relation till kurs- och ämnesplaner. Så tycker lärarna om de nationella proven 2013

Provinstitutionernas sammanställningar

Provinstitutionerna, de högskolor och universitet som på uppdrag av Skolverket utvecklar proven, samlar varje år in lärarenkäter och några elevlösningar. Baserat på detta gör provinstitutionerna sammanställningar där du kan läsa om provens genomförande och vad lärarna tycker om proven. Från 2013 och framåt så kommer sammanställningarna publiceras på provkonstruktörernas webbplatser.  Provinstitutionernas sammanställningar

Internationella studier

Internationella studier visar resultatutvecklingen på nationell nivå. Vi kan jämföra våra resultat över tid och med andra länder.

I TIMSS Advanced redovisas gymnasieelevernas kunskaper i avancerad matematik och fysik. TIMSS Advanced

Andra relaterade rapporter

Skolverkets utvärderingar och andra slags uppföljningar om nationella prov i gymnasieskolan hittar du i Skolverkets publikationsdatabas

Likvärdig betygssättning i gymnasieskolan? (2009) Studieresultat i gymnasieskolan (2008) Alla publikationer om prov och resultat . Provinstitutionernas sammanställningar

Senast granskad: 2014-06-11
Innehållsansvar: Utvärderingsavdelningen