Internationella studier

Sverige deltar i flera internationella kunskapsutvärderingar. Det är studier som sträcker sig över flera år och som var och en omfattar flera tusen elever i Sverige. Här hittar du en beskrivning av aktuella studier med internationell inriktning, information om studier som pågår och resultat från avslutade studier.

Matematik och naturvetenskap

TIMSS är en studie som mäter elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i årskurs 4 och 8. Studien syftar bland annat till att beskriva och jämföra elevprestationer både nationellt och internationellt, och att försöka förklara och förstå trender inom och mellan länder. TIMSS TIMSS Advanced är en studie som mäter elevers kunskaper i avancerad matematik och fysik i gymnasieskolans sista år. Studien syftar bland annat till att beskriva och jämföra elevprestationer både nationellt och internationellt, och att försöka förklara och förstå trender inom och mellan länder. TIMSS Advanced PISA är en studie som syftar till att undersöka i vilken grad respektive lands utbildningssystem bidrar till att 15-åriga elever är rustade att möta framtiden när det gäller kunskaper i matematik och naturvetenskap och läsförmåga. PISA

Läsförmåga

PIRLS är en studie om läsförmågan hos elever i årskurs 4. Studien syftar bland annat till att mäta och jämföra skillnader mellan länders skolsystem, försöka förklara och förstå trender, och att beskriva och jämföra elevprestationer både nationellt och internationellt. PIRLS PISA är en studie som syftar till att undersöka i vilken grad respektive lands utbildningssystem bidrar till att 15-åriga elever är rustade att möta framtiden när det gäller läsförmåga och kunskaper i matematik och naturvetenskap. PISA

Medborgarskap

ICCS är en studie om medborgar- och samhällsfrågor i skolan. I studien undersöks kunskaper, attityder och engagemang i demokrati- och samhällsfrågor hos elever i årskurs 8 och 9. Studien syftar till att jämföra och analysera elevprestationer, att beskriva och analysera trender och elevers intresse av att engagera sig i det offentliga och politiska livet. ICCS

Språk

ESCL är en studie av årskurs 9 elevers kunskaper i främmande språk. Undersökningen syftar till att se vilka nivåer elevernas kunskaper når i att läsa, lyssna och skriva samt hur språkkunskaperna kan öka. Studien genomfördes för första gången våren 2011 i 14 europeiska länder. Språkstudien ESLC

Lärare och lärandemiljön

TALIS är en studie som vänder sig till lärare och

skolledare för årskurs 1-9 samt gymnasieskolan. Studiens syfte är att beskriva  undervisnings- och lärandemiljöer. Sverige deltar i TALIS 2018 tillsammans med 46 andra länder. Det är andra gången som Sverige deltar.  TALIS

Beskrivande filmer

Se film om de olika internationella studierna

Senast granskad: 2017-09-07
Innehållsansvar: Resultatutvärderingsenheten