PIRLS i korthet

PIRLS är en internationell studie som undersöker läsförmågan hos elever i årskurs 4. Länder från hela världen deltar och den genomförs vart femte år. Det är IEA som organiserar studien och i Sverige är det Skolverket som står för genomförandet.

PIRLS står för Progress in International Reading Literacy Study.

Syftet med studien är att beskriva och jämföra elevers läsförmåga och attityder till läsning. Syftet är också att försöka förklara och förstå trender inom länder och att undersöka skillnader i elevers läsförmåga mellan länder, mot bakgrund av skolans organisation, lärares undervisning och elevernas situation och attityder.

Utöver det jämför studien också skillnader mellan olika länders skolsystem. Sådana jämförelser ökar ländernas möjligheter att upptäcka sina egna systems starka och svaga sidor, vilket i förlängningen kan leda till en förbättrad skola.

PIRLS är en omfattande studie som innefattar både förstudie och huvudstudie. Syftet med förstudien är att finslipa mätmetoder och mätinstrument inför huvudstudien.

Aktuella händelser i studien

December 2017: Den svenska rapporten med de svenska resultaten släpps samtidigt som den internationella rapporten som redovisar resultatet i alla deltagande länder.

Våren 2016 – hösten 2017: Huvudstudien genomförs och proven rättas.  Efter det behandlas alla data och sammanställs för att kunna bearbetas och analyseras. Under hösten 2017 skrivs den svenska rapporten.
 

Senast granskad: 2016-06-01
Innehållsansvar: Utvärderingsavdelningen