Språkstudien ESLC

I den internationella språkstudien - ESLC prövas de fem största språken som lärs ut inom EU - engelska, tyska, franska, spanska och italienska. Studien genomfördes 2011 och i dagsläget finns det inga planer på att upprepa den.

ESLC står för European Survey of Language Competences och är ett projekt som initierades av EU-kommissionen. Syftet med studien är att ge EU:s medlemsländer jämförande data om elevers kunskaper i främmande språk. Syftet är också att ge insikter i hur språkundervisningen kan leda till förbättrade kunskaper i främmande språk.

Språk är en viktig nyckelkompetens för ekonomisk framgång och resultaten från studien är en indikation på vad elever kan i olika språk i de olika länderna. Genom att systematisera vetandet kan vi också få kunskap om hur inlärningen går till kopplat till resultaten.

Goda kunskaper i engelska

Studien 2011 visar att svenska niondeklassares kunskaper i engelska är mycket bra. Sverige ligger i topp och har lika bra resultat som Malta där engelska är ett officiellt språk. Samtidigt visar studien att svenska elevers kunskaper i spanska är svaga.

Totalt var det 53 000 elever som deltog i språkstudien från 14 länder. Från Sverige var det 3 000 elever. De svenska eleverna testades i engelska och spanska eftersom det är de två främmande språk som flest läser i den svenska grundskolan. Elevernas språkkunskaper har sedan mäts utifrån den gemensamma europeiska referensramen för språk – GERS. I studien graderas kunskaperna i fem olika GERS-nivåer. 

Många svenska elever når den högsta nivån i engelska. I läsförståelse presterar 66 procent på högsta nivån.  Motsvarande siffra i hörförståelse är 77 procent. När det gäller skrivförmåga är resultaten generellt lägre för alla länder. 28 procent av de svenska eleverna når den högsta nivån. Många når dock den näst högsta nivån.

Frankrike och Sverige är de enda länder som deltagit i spanska. 24 procent av de svenska eleverna når inte upp till nybörjarnivå i läsförståelse, motsvarande siffra för hörförståelse är 37 procent och för skrivförmåga 45 procent. De franska eleverna presterar marginellt bättre än de svenska eleverna.

Varför lyckas svenska elever i engelska och men inte spanska? Det finns flera tänkbara förklaringar. Engelskan har högre status, nyttan med engelskan upplevs som större och eleverna exponeras mer för engelskan utanför skolan. Undervisningen i engelska börjar också tidigare och är obligatorisk.

En fördjupad analys av resultaten i spanska

I februari 2014 publicerade Skolverket en fördjupningsstudie med fokus på spanska, där nya analyser av data har gjorts tillsammans med intervjuer och observationer på skolor som nådde höga resultat i spanska, för att försöka se vad som gör att vissa skolor lyckas bättre med undervisningen i spanska. Att tala eller inte tala spanska

Senast granskad: 2015-05-27
Innehållsansvar: Utvärderingsavdelningen