TIMSS 2015

Den internationella kunskapsmätningen TIMSS 2015 visar ett trendbrott. Efter försämringar i tidigare undersökningar så förbättras nu tre av fyra resultat. Fjärdeklassarna förbättrar sig i matematik och når samma nivå i naturvetenskap som i förra undersökningen. Åttondeklassarna blir bättre i både matematik och naturvetenskap.

TIMSS står för Trends in International Mathematics and Science Study.

TIMSS är en internationell studie som undersöker fjärde- och åttondeklassares kunskaper i matematik och naturvetenskap. TIMSS är tillsammans med PISA den största internationella kunskapsmätningen. I TIMSS 2015 förbättras tre av fyra resultat jämfört med den förra undersökningen TIMSS 2011.

Matematik årskurs 4. Eleverna presterar i snitt 519 poäng. Det är en förbättring med 15 poäng jämfört med TIMSS 2011.

Naturvetenskap årskurs 4. Eleverna presterar i snitt 540 poäng. Det är på samma nivå som i TIMSS 2011.

Matematik årskurs 8. Eleverna presterar i snitt 501 poäng. Det är en förbättring med 16 poäng jämfört med TIMSS 2011.

Naturvetenskap årskurs 8. Eleverna presterar i snitt 522 poäng. En förbättring med 13 poäng jämfört med TIMSS 2011.

Bred uppgång

Både hög- och lågpresterande elever når bättre resultat i TIMSS 2015. Fler elever presterar på högre kunskapsnivåer och färre elever presterar på de lägre kunskapsnivåerna jämfört med TIMSS 2011.

Jämförelse med andra länder

I TIMSS 2015 deltog totalt 57 länder. De svenska resultaten jämförs med övriga EU- och OECD-länder som deltar i studien. I matematik presterar svenska elever, såväl fjärdeklassare som åttondeklassare, något under genomsnittet i EU och OECD. I naturvetenskap presterar fjärdeklassarna över genomsnittet och åttondeklassarna på genomsnittet.

Hemresurser har fortsatt stor betydelse

TIMSS 2015 visar att det finns ett starkt samband mellan elevers resultat och de resurser de har med sig hemifrån. Det handlar bland annat om föräldrarnas utbildning, antal böcker i hemmet och om man har eget rum. För svenska åttondeklassare har skillnaderna mellan elever med olika mycket hemresurser ökat.

Mer om TIMSS 2015

TIMSS är en förkortning av Trends in International Mathematics and Science Study. TIMSS är tillsammans med PISA den största internationella kunskapsmätningen. Totalt deltog 580 000 elever i TIMSS 2015. TIMSS genomförs vart fjärde år och svenska åttondeklassare har deltagit i fem av sex undersökningar sedan starten 1995. Svenska fjärdeklassare har deltagit sedan 2007.  I TIMSS 2015 deltog 294 skolor med drygt 8 000 elever.

Vad undersöker TIMSS?

I TIMSS undersöks elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap. Utöver prov i NO och matematik besvarar eleverna en enkät med bland annat frågor om sin bakgrund, sitt lärande samt engagemang och motivation i ämnena. Även lärare och skolornas rektorer får besvara frågor om t.ex. undervisning, lärandemiljö, kompetensområden, engagemang och om elevernas inställning och beteenden. Föräldrarna till fjärdeklasseleverna får också besvara en enkät med frågor om hemmiljön och barnens aktiviteter kopplade till NO och matematik.

Senast granskad: 2016-11-29
Innehållsansvar: Avdelningen för analys