TIMSS

TIMSS undersöker kunskaper i matematik och naturvetenskap hos elever i årskurs 4 och 8.

TIMSS står för Trends in International Mathematics and Science Study.

TIMSS är en internationell studie som undersöker fjärde- och åttondeklassares kunskaper i matematik och naturvetenskap. TIMSS är tillsammans med PISA den största internationella kunskapsmätningen.

TIMSS 2019

Omkring 60 länder kommer att delta i TIMSS 2019. Varje land gör ett representativt urval av skolor med årskurs 4 och 8. I Sverige deltar totalt omkring 15 500 elever från cirka 400 skolor.

Provet i TIMSS 2019 kommer för första gången att genomföras digitalt istället för på papper.

Endast några skolor kommer att få göra provet på papper för att kunna göra jämförelser bakåt i tiden.

Tidplan

Mars-April 2018: Förstudien genomförs med cirka 60 skolor. 3 000 elever genomför ett digitalt prov och deras matematik- och NO-lärare och rektorer besvarar en enkät, vilket även eleverna i årskurs 4:s vårdnadshavare gör.

Mars-April 2019: Huvudstudien genomförs med cirka 340 skolor. 9 500 elever genomför ett digitalt prov och 3 000 elever genomför ett pappersprov. Deras matematik- och NO-lärare och rektorer besvarar en enkät, vilket även eleverna i årskurs 4:s vårdnadshavare gör.

December 2020: Resultaten släpps och huvudrapport publiceras.

TIMSS 2019 undersöker

  • Elevprestationer i matematik och naturvetenskapliga ämnen.
  • Elevers erfarenhet av och attityder till matematik och naturvetenskapliga ämnen .
  • Elevers bakgrund kopplat till prestation och attityder.
  • Trender i elevers prestation och attityder.
  • Lärares och rektorers uppfattning om undervisning, kompetens, fortbildning, trygghet och trivsel i skolan.
  • Skillnader i elevers prestation mellan länder mot bakgrund av skolans organisation, lärares undervisning och elevers bakgrund och attityder.
  • Internationella skillnader och likheter i länders utbildningssystem och styrdokument.

Provfrågor och rättning

Eleverna gör ett prov med uppgifter i naturvetenskapliga ämnen och matematik. Dessutom besvarar eleverna en enkät med frågor om sin bakgrund, sitt lärande, engagemang och motivation i ämnena. Lärarna och rektorerna besvarar frågor om  undervisning, lärandemiljö, kompetensområden, engagemang och om elevers inställning och beteenden. Vårdnadshavare till elever i årskurs 4 besvarar en enkät med frågor om hemmiljön och barnens aktiviteter kopplade till naturvetenskap och matematik.

Proven rättas av forskare inom ämnena och alla resultat skickas till den internationella organisationen (IEA) som för samman alla deltagande länders data. Skolverket skriver en rapport om de svenska resultaten och publicerar den samtidigt som den internationella rapporten.

Sveriges resultatutveckling i TIMSS

För eleverna i årskurs 4 har resultatutvecklingen varit positiv i de tre TIMSS-undersökningar där Sverige har deltagit. Jämfört med de andra deltagande länderna som ingår i EU eller OECD så presterade svenska elever i årskurs 4 under genomsnittet i matematik men över genomsnittet i naturvetenskap i den senaste undersökningen.

Resultatutveckling i TIMSS kunskapsmätning i matematik och naturvetenskap för åk 4.

Från 1995 har Sveriges resultat för elever i årskurs 8 försämrats fram till TIMSS 2015, då vi såg en förbättring i både matematik och naturvetenskap. Jämfört med andra deltagande länder som ingår i EU eller OECD så presterade svenska elever i årskurs 8 under genomsnittet i matematik och på samma nivå som genomsnittet i naturvetenskap i den senaste undersökningen.

Resultatutveckling i TIMSS kunskapsmätning i matematik och naturvetenskap för åk 8.

Om TIMSS

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) är en av flera internationella studier om undervisning och lärande som Sverige deltar i. De internationella studierna ger en bild av det svenska skolsystemet jämfört med andra länders system, och ger en möjlighet att följa resultatutvecklingen över tid inom de ämnesområden som undersökningarna handlar om. TIMSS organiseras och leds av forskningsorganisationen IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) som har sitt säte i Amsterdam, och Skolverket ansvarar för genomförandet i Sverige.

Senast granskad: 2017-09-05
Innehållsansvar: Avdelningen för analys