TIMSS Advanced 2008

Svenska elever uppvisar en kraftig resultatnedgång i både matematik och fysik jämfört med 1995. Det visar TIMSS Advanced 2008 som har genomförts för andra gången.

Svenska elever uppvisar svaga resultat i matematik och genomsnittliga resultat i fysik i ett internationellt perspektiv. I jämförelse med övriga länder som deltog i TIMSS Advanced 2008 presterar svenska elever på en låg nivå i matematik, bara Filippinerna uppvisar lägre resultat. I fysik presterar svenska elever på en genomsnittlig nivå. Norge är ett av de länder som presterar bättre resultat än Sverige i både matematik och fysik.

Relativt lågpresterande elever har försämrat sina resultat mest

För både matematik och fysik gäller att resultatminskningen inte har varit jämnt fördelad mellan högpresterande respektive lågpresterande elever. De lågpresterande eleverna har försämrat sina resultatpoäng i betydligt större utsträckning, ungefär dubbelt så mycket jämfört med högpresterande elever, även om de högpresterande också har försämrat sina resultat.

Elever som läst mer matematik presterar bättre

Elever som även läst matematik E presterade i genomsnitt betydligt bättre resultat jämfört med de elever som endast läst till och med matematik D. Elever som dessutom läst ytterligare kurser i matematik (t.ex. matematik diskret) presterade sin tur ännu bättre resultat. Det är dock viktigt att förstå att en del av dessa skillnader sannolikt inte bara beror på att eleverna presterar bättre på grund av att de läst ytterligare kurser. Åtminstone hälften av skillnaderna i resultaten bedöms bero på att elever som redan är bra på matematik tenderar att välja att läsa mer matematik. I fysik hade alla elever som deltog i undersökningen läst till och med fysik B.

Andra gången som Sverige deltog

Våren 2008 genomfördes den internationella studien TIMSS Advanced för andra gången i Sverige. I studien har kunskaper i avancerad matematik och fysik undersökts hos gymnasieelever som gick sista året på naturvetenskapligt- och tekniskt program och som hade läst minst matematik D respektive fysik B. Ungefär hälften av provuppgifterna har varit med i någon av de tidigare undersökningarna, vilket möjliggör jämförelser över tid.

Utöver proven besvarar eleverna en enkät med frågor om bland annat bakgrund, engagemang och motivation. Dessutom besvarar skolornas rektorer och lärare frågor om exempelvis lärandemiljö, kompetens och engagemang, samt elevernas inställning och beteende. Enkätsvaren ger bakgrundsinformation om resultaten av proven.

Från Sverige deltog omkring 6 000 elever från 250 gymnasieskolor. Totalt deltog 10 länder i studien.

 

Senast granskad: 2013-06-11
Innehållsansvar: Resultatutvärderingsenheten