Läget i förskola och skola

Två av Skolverkets rapporter beskriver löpande om läget i svensk förskola och skola. Den ena redogör för särskilt angelägna utvecklingsområden, den andra beskriver utvecklingen utifrån den officiella statistiken. Ytterligare rapporter som beskriver läget i förskolan och skolan är Skolverkets attitydundersökningar.

Lärare i skolan

Skolverkets lägesbedömning

Skolverket har under lång tid haft regeringens uppdrag att göra en bedömning av utvecklingen inom förskola, fritidshem, skola och vuxenutbildning. Bedömningen sammanställs i Skolverkets lägesbedömning. Innehåll och struktur av rapporten har varierat under åren och från och med 2013 kommer den att publiceras vartannat år. Publiceringen sker i början av maj.

I rapporten redovisas Skolverkets bedömning av vilka utvecklingsbehov som kräver särskild uppmärksamhet. Dessa bedömningar redovisas tillsammans med utvecklingstrender och fördjupade analyser.  Lägesbedömningen ska fungera som ett underlag för nationella insatser och det utveckligarbete som pågår lokalt hos skolhuvudmän och i förskolor och skolor. 

Beskrivande data

Beskrivande data är en rapport som Skolverket publicerat under många år och kan beskrivas som Skolverkets egen statistiska årsbok. Från och med 2013 publiceras rapporten i maj och avser kalenderåret innan.

Rapporten baserar sig på Skolverkets officiella statistik och redovisar uppgifter om barn, elever, personal, kostnader och utbildningsresultat. Rapporten beskriver hur verksamheten är organiserad, vilka resurser som disponeras och vilka resultat som uppnås. Skillnader mellan olika huvudmän och viktiga förändringar jämfört med tidigare år redovisas också. Uppgifter i Beskrivande data används ofta också som underlag av andra myndigheter och organisationer i deras analyser och slutsatser om skolans utveckling.

Skolverkets attitydundersökningar

Skolverket har sedan 1993 regelbundet genomfört nationella attitydundersökningar som omfattar elever i årskurs 7-9 och gymnasieskolan samt lärare i båda skolformerna. Sedan 2003 ingår även yngre elever i årskurs 4-6. I vissa mätningar har även skolbarnsföräldrar och allmänheten tillfrågats. 2012 genomfördes också den första attitydundersökningen bland elever och lärare i vuxenutbildningen. Utöver dessa har också föräldrarundersökningar genomförts riktad till föräldrar med barn i åldern 1-12 år. Undersökningen belyser vilka verksamhetsformer barnen deltar i, närvarotider och föräldrarnas inställning och attityder till den verksamhetsform de valt.

I rapporterna redovisas resultaten från undersökningen för det aktuella året, ofta i relation till trender i tidigare mätningar. Det övergripande syftet med attitydundersökningarna är att komplettera Skolverkets nationella uppföljning med information om olika gruppers syn på, upplevelser av och attityder till skola och vuxenutbildning.

Senast granskad: 2014-02-24
Innehållsansvar: Utvärderingsavdelningen