Övergång mellan grundskola och gymnasieskola

2013: Nästan alla grundskoleelever fortsätter till gymnasieskolan. 98,5 procent börjar gymnasieskolan direkt efter grundskolan, medan ett mindre antal elever påbörjar sina studier ett eller två år senare.

Sedan millennieskiftet har den totala övergången från grundskolan till gymnasieskolan varit omkring 99 procent. Trots att gymnasieskolan är en frivillig skolform påbörjar praktiskt taget alla ungdomar en gymnasieutbildning.

Elever som väljer att göra uppehåll innan de påbörjar gymnasieskolan tenderar att välja individuella program (IV). År 2010 var direktövergången till IV knappt 9 procent. Av de som väntade ett år med gymnasiestudierna började knappt 39 procent med IV. Motsvarande andel bland elever med två års uppehåll var 74 procent.

Vissa skolenheter har fler obehöriga elever

Läsåret 2011/12 gick 12,5 procent av eleverna ut årskurs 9 utan behörighet till gymnasieskolan. Statistiken visar att nästan alla skolenheter hade någon eller några elever som lämnade grundskolan utan behörighet. Hälften av de obehöriga eleverna fanns samlade i 286 av 1 446 skolenheter med elever utan behörighet. Dessa skolenheter hade nästan uteslutande kommunal huvudman och i genomsnitt ett betydligt större antal elever i årskurs 9 jämfört med övriga skolenheter.

Meritvärdet i grundskolan förutsäger slutbetyg i gymnasieskolan

Det är vanligare att elever vars föräldrar har högskoleutbildning får ett slutbetyg från gymnasieskolan. Skillnaden mellan elever med grundskoleutbildade föräldrar och de som har föräldrar med en högskoleutbildning som är tre år eller längre är 32 procent. Elever med högutbildade föräldrar presterar bättre redan i grundskolan och när hänsyn tas till meritvärdet i grundskolan så försvinner nästan alla resultatskillnader i gymnasieskolan. En elevs meritvärde i grundskolan förutsäger med andra ord i hög grad sannolikheten att få slutbetyg från gymnasieskolan.

Diagram: Sambandet mellan slutbetyg från gymnasieskolan och meritvärde i grundskolan. Nybörjare i gymnasieskolan 2008 fram till läsåret 2012/13 efter föräldrarnas högsta utbildningsnivå. Andel (%) elever.

En sammanfattning av året som gått

Uppgifterna ovan är hämtade från fördjupningskapitlet i årets Beskrivande data. Årets fördjupningskapitel belyser olika former av övergångar både inom och mellan skolformerna förskoleklass, grundskola och gymnasieskola.

Övriga kapitel i rapporten beskriver läget för respektive skolform samt viktiga förändringar som har hänt inom skolformen jämfört med tidigare år.

Senast granskad: 2014-04-07
Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten