Var femte elev har utländsk bakgrund

2011: Nästan var femte barn i förskolan, grund- och gymnasieskolan har utländsk bakgrund. I vuxenutbildningarna är det än fler. Elever med utländsk bakgrund lyckas nästan lika bra i skolan som svenska elever. Men bara om de är födda i Sverige eller har kommit till Sverige före skolstart – elever som har kommit efter skolstart får sämre resultat. Årets Beskrivande data belyser utvecklingen av andel elever med utländsk bakgrund över tid i alla skolformer.

Idag har nästan vart femte barn i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan utländsk bakgrund. I grundläggande komvux är nio av tio födda utomlands och i gymnasial komvux tre av tio. Irak är det vanligaste födelselandet bland alla utlandsfödda elever.

Tiden i Sverige har betydelse för resultaten

Elever med utländsk bakgrund som är födda i Sverige eller som har kommit till Sverige före skolstart lyckas nästan lika bra som svenska elever. Deras meritvärde ökade under 2010 jämfört med förra året. Däremot har elever som kommit till Sverige efter skolstart sämre resultat. Deras resultat har försämrats kraftigt de senaste fem åren.

Elevernas ursprung har också betydelse. Elever från Nordamerika får högst meritvärde medan elever från Afrika får lägst. Två förklaringar är att eleverna från Afrika har bott i Sverige en kortare tid och har föräldrar med kort utbildning.

Föräldrars utbildningsnivå

Föräldrars utbildningsnivå avgör vilket skolresultat eleverna får oavsett vilket land de kommer ifrån. Detta gäller även elever med svensk bakgrund. Barn till högutbildade föräldrar får i genomsnitt bättre resultat än barn till föräldrar med förgymnasial utbildning. En skillnad är att det är vanligare att föräldrar med utländsk bakgrund har förgymnasial utbildning. Detta leder till att elever med utländsk bakgrund oftare har sämre resultat än svenska elever.

En sammanfattning av året som gått

Uppgifterna ovan är hämtade från fördjupningskapitlet i årets Beskrivande data. Övriga kapitel i rapporten beskriver läget för respektive skolform samt viktiga förändringar som hänt inom skolformen jämfört med tidigare år. 

Senast granskad: 2013-02-12
Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten