Nyheter 2015

Här hittar du nyheter från 2015.

 • 2015-12-08

  Vad gör ungdomar efter gymnasieskolan?

  Vi har undersökt vad ungdomar gör 1, 3 och 5 år efter att de avslutat gymnasieskolan. Uppgifterna finns nedbrutna på skol-, kommun- och länsnivå i vår statistikdatabas Siris. I statistiken ingår ungdomar som gick ut gymnasieskolan läsåret 2007/08, 2009/10 och 2011/12.

 • 2015-11-26

  Så påverkades lärarna av de senaste årens skolreformer

  Den nya läroplanen och kunskapskraven är tydligare och mer användbara än de gamla. Det anser en stor majoritet av landets högstadielärare. Men de ser också problem med betygssättning och ökade krav på dokumentation. Det visar en ny rapport från Skolverket.

 • 2015-11-12

  Fler läser språkintroduktion

  Antalet elever som börjar årskurs 1 på introduktionsprogrammet språkintroduktion i gymnasieskolan har ökat med 2100 sedan förra året. Det motsvarar en ökning med 21 procent. Sett till hela gymnasieskolan så fortsätter elevminskningen. Totalt minskade antalet elever med drygt 4000 sedan förra året. Det visar Skolverkets preliminära elevstatistik för gymnasieskolan.

 • 2015-11-04

  Statistik om nationella prov i gymnasieskolan våren 2015

  Nu finns statistik över de nationella prov som genomfördes i gymnasieskolan under vårterminen 2015. Statistiken visar antalet inrapporterade prov och provbetyg för prov som har genomförts i ämnena svenska, svenska som andra språk, engelska och matematik. Huvuddelen av de kursprov som genomförs under ett läsår genomförs på vårterminen.

 • 2015-11-05

  Små skillnader garanterad och planerad undervisningstid

  För första gången publicerar vi uppgifter om hur skolornas planerade undervisningstid förhåller sig till den garanterade undervisningstiden. Genomgången visar endast på mindre skillnader.

 • 2015-10-22

  Ny statistik för terminsbetygen i årskurs 6

  Nu finns statistik publicerad för elevernas terminsbetyg i årskurs 6, våren 2015. Det är nu tredje året som eleverna får betyg i årskurs 6. Våren 2015 samlades terminsbetygen in för 103 614 elever. Statistiken visar att betygen ökat i de flesta ämnen.

 • 2015-10-08

  Antalet åtgärdsprogram har halverats på ett år

  Totalt hade 64 600 av eleverna i grundskolan ett åtgärdsprogram hösten 2014. Detta är nästan en halvering på ett år. Detta beror troligen på den lagändring som gjort att skolor snabbt kan sätta in stöd utan att upprätta ett åtgärdsprogram.

 • 2015-09-24

  Hur barns förmågor och lärande i förskolan kan utvecklas

  I en ny studie beskriver forskare hur pedagoger i fem förskolor arbetar med att skapa förutsättningar för barns lärande inom områden såsom kreativitet, ansvar, sociala relationer och empati. Underlaget i studien kan med fördel användas i det kollegiala samtalet på din förskola.

 • 2015-09-11

  Kostnader i skolan 2014

  Nu finns officiell statistik om kostnader för kalenderåret 2014. Statistiken ger en fullständig bild av kostnader för förskola, fritidshem, annan pedagogisk verksamhet, skola och vuxenutbildning.

 • 2015-09-04

  Hur anpassar skolan sin verksamhet för alla elever?

  Antalet elever med funktionsnedsättning i skolan har ökat. Ofta krävs det en diagnos för att få resurser, trots att skolan är skyldig att ge särskilt stöd efter elevens behov. För allas rätt till en inkluderande utbildning är planering och ett nära samarbete mellan vuxna viktigt. Det är några av slutsatserna som presenteras i en ny kunskapsöversikt om barn och elever med funktionsnedsättning.

 • 2015-08-13

  Den nya betygsskalan ska utvärderas

  Skolverket har fått i uppdrag att utvärdera den nya betygsskalan. Hur den fungerar och om kunskapskraven är tillräckliga för betygssättningen. Som en del i utvärderingen kommer 7 000 gymnasielärare få ge sin bild om betygsskalan och kunskapskraven, i en enkät som skickas ut i höst.

 • 2015-08-10

  Skolverkets slutsatser om resultatutvecklingen i PISA och elever med utländsk bakgrund

  Skolverket har fått frågor om den förändrade elevsammansättningen och den svenska resultatutvecklingen i PISA. Därför vill vi tydliggöra vilka slutsatser Skolverket har dragit i detta hänseende.

 • 2015-06-26

  Osäkert om gymnasieelever får den tid de har rätt till

  Rektorer menar att eleverna i gymnasieskolan får den undervisningstid de har rätt till. Men samtidigt beskriver lärare att lektioner ställs in och att frånvarande lärare inte alltid ersätts. Var fjärde lärarna uppger också att skolan inte dokumenterar inställda lektioner. Det visar en undersökning som Skolverket gjort under 2014.

 • 2015-06-24

  Statistik om utbildning i svenska för invandrare 2014

  Nu finns statistik om i utbildning i svenska för invandrare 2014. I statistiken ingår uppgifter om elever fördelade efter kön, ålder, tidigare utbildning, läs- och skrivinlärning, typ av anordnare, modersmål och födelseland. Studieresultat redovisas som provbetyg, kursbetyg och resultat av studierna efter 2-3 års studier.

 • 2015-06-23

  Mer vanligt att studera hos externa anordnare i komvux

  Andelen kursdeltagare i vuxenutbildningen som studerar hos extern anordnare har ökat. År 2014 studerar närmare hälften av alla kursdeltagarna hos annan anordnare, vilket är en fördubbling jämfört med för tio år sedan. Ny statistik visar även att andelen som läser på distans eller under andra flexibla former fortsätter att öka.

 • 2015-06-17

  Förskolor med större barngrupper har fler missnöjda föräldrar

  Ju större den genomsnittliga barngruppen är i kommunens förskolor desto mindre nöjda är föräldrarna. Samma mönster finns också när det gäller personaltätheten. Nu har regeringen beslutat om ett nytt statsbidrag för att minska barngruppernas storlek. Från och med i höst har kommuner och enskilda huvudmän möjlighet att söka.

 • 2015-05-26

  Många elever på introduktionsprogram behöver ett fjärde år

  Av alla elever som påbörjade ett introduktionsprogram hösten 2011 var det nästan hälften som fortsatte att läsa på ett fjärde år i gymnasieskolan. Men andelen skiljer sig åt mellan introduktionsprogrammen. Störst andel elever som klarar en hel gymnasieutbildning på tre år finns på programinriktat individuellt val. Där fick ungefär var tredje elev en examen eller ett studiebevis i ett nationellt program efter tre studieår.

 • 2015-05-07

  Gymnasiesärskolans nya reform ska följas upp

  2013 reformerades gymnasiesärskolan. Men hur har reformen tagits emot av skolhuvudmän och skolor? Vilka möjligheter och utmaningar finns med den reformerade gymnasiesärskolan? Under våren 2015 kommer Skolverket att genomföra en uppföljning och analys av den reformerade gymnasiesärskolan. Uppdraget kommer redovisas senast 10 mars 2016.

 • 2015-04-29

  Statistik om nationella prov i gymnasieskolan hösten 2014

  Nu finns statistik över de nationella prov som genomfördes i gymnasieskolan under höstterminen 2014. Statistiken visar antalet genomförda prov och provbetyg i ämnena svenska, svenska som andra språk, engelska och matematik. Antalet prov som genomförs under höstterminen är väsentligt färre än under vårterminen.

 • 2015-04-22

  Statistik om annan pedagogisk verksamhet 2014

  Nu finns officiell statistik om annan pedagogisk verksamhet 2014. Statistiken visar uppgifter om barn och personal i pedagogisk omsorg, inskrivna barn i omsorg på obekväma tider samt antal verksamheter och personal i de öppna verksamheterna - öppen förskola och öppen fritidsverksamhet.

 • 2015-04-16

  En av tre lärare är obehörig

  Var tredje lärare saknar behörighet i de ämnen de undervisar i. Det visar Skolverkets nya statistik. Nytt för i år är att det går att se statistik om lärarbehörigheten i varje skola.

 • 2015-03-26

  Eleverna i förskoleklass blir allt fler

  Läsåret 2014/15 går 96 procent av alla sexåringar i förskoleklass. Elevantalet har ökat och detta läsår går nästan 114 000 elever i skolformen, vilket är det högsta elevantalet sedan 1998/99.

 • 2015-03-26

  Elevökningen i grundskolan fortsätter

  Antalet elever i grundskolan har ökat med 50 000 elever under de två senaste läsåren, varav nästan 30 000 elever tillkom innevarande läsår. Enligt prognosen kommer elevantalet fortsätta att öka.

 • 2015-03-25

  Ökat antal elever i grundsärskolan

  För första gången på tio år har antalet elever i grundsärskolan ökat. Läsåret 2014/15 går det 9 700 elever i grundsärskolan. Det är en ökning med 4 procent jämfört med föregående läsår. Omkring en procent av alla elever i den obligatoriska grundskolan går i en grundsärskola.

 • 2015-03-25

  Antalet elever i gymnasiesärskolan fortsätter minska

  Läsåret 2014/15 går det drygt 7 000 elever i gymnasiesärskolan, det är en minskning med 9 procent jämfört med året innan.

 • 2015-03-26

  Statistik om särskild utbildning för vuxna hösten 2014

  Nu finns officiell statistik om elever i särskild utbildning läsåret 2014/15. Statistiken visar antal elever, vilken nivå eleverna läser på och hur många timmar de läser i genomsnitt per vecka.

 • 2015-03-19

  Statistik över sökande till gymnasieskolan hösten 2014

  Nu finns officiell statistik över elever som sökte till gymnasieskolan inför läsår 2014/15. Statistiken visar vilka program eleverna valde i första hand samt andelen som var behöriga respektive antagna till sitt förstahandsval hösten 2014.

 • 2015-02-19

  Mer utrymme behövs för det pedagogiska uppdraget

  Rektorers möjlighet att arbeta med det pedagogiska uppdraget måste få större plats i skolan. I dag lägger rektorer i årskurserna 7–9 mer tid på administration än på det pedagogiska uppdraget. Samtidigt kan vi se att lärare efterfrågar en tydligare pedagogisk styrning från rektor. Det visar två nya studier som undersökt rektorers arbete och lärares tidsanvändning i grundskolan.

 • 2015-02-17

  Fler elever i specialskolan

  Antalet elever i specialskolan läsåret 2014/15 är 502, vilket är en ökning med fem procent jämfört med föregående läsår.

 • 2015-02-11

  Spanska är störst i gymnasieskolan

  Spanska är det moderna språk som lockar flest elever i gymnasieskolan. Det visar Skolverkets statistik över den första kullen avgångselever som slutfört den nya gymnasieskolan (Gy 2011) 2014. En större andel har fått betyg i kurs 3 eller 4 i spanska jämfört avgångskullen som lämnade gymnasieskolan 2013. För alla de tre vanligaste moderna språken har det skett en minskning av andelen elever som fått betyg i kurs 5.

 • 2015-01-19

  Genomsnittlig betygspoäng korrigerad

  Skolverkets statistik om gymnasieskolans genomsnittliga betygspoäng våren 2014 har korrigerats. Det har visat sig att uppgiften som publicerades i betygsstatistiken den 18 december 2014 var felaktigt beräknad. Statistiken har korrigerats på skolverket.se och i databasen SIRIS.