Fler elever i specialskolan

Antalet elever i specialskolan läsåret 2014/15 är 502, vilket är en ökning med fem procent jämfört med föregående läsår.

Nästan tre fjärdedelar av eleverna går i någon av de fem regionskolorna för elever som är döva eller hörselskadade. Drygt hälften av eleverna i regionskolorna är pojkar. Andelen pojkar i riksskolorna är högre, 70 procent.

Andelen elever som deltar i modersmålsundervisning är 6 procent i regionskolorna och 1 procent i riksskolorna.

Elever från många kommuner

Specialskolan består av nio skolenheter. Eleverna kommer från 121 kommuner. Sex av tio elever har en annan hemkommun än den där skolan är belägen. Detta innebär att det kan vara långt mellan skola och hem. Drygt 18 procent av eleverna i specialskolan bor därför på elevhem eller annat enskilt hem.

Senast granskad: 2015-02-19
Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten