Gymnasiesärskolans nya reform ska följas upp

2013 reformerades gymnasiesärskolan. Men hur har reformen tagits emot av skolhuvudmän och skolor? Vilka möjligheter och utmaningar finns med den reformerade gymnasiesärskolan? Under våren 2015 kommer Skolverket att genomföra en uppföljning och analys av den reformerade gymnasiesärskolan. Uppdraget kommer redovisas senast 10 mars 2016.

Reformeringen innebär att bestämmelser för gymnasiesärskolan till stor del har anpassats till bestämmelser för den reformerade gymnasieskolan 2011. Samtliga styrdokument är nya: läroplan, programmål, ämnesplaner och ämnesområdesplaner. Syftet har bland annat varit att skapa en tydligare struktur för gymnasiesärskolan, att öka likvärdigheten och att ge eleverna bättre förutsättningar för val av utbildning.

Bengt Weidow, undervisningsråd på Skolverket har träffat många skolhuvudmän och skolor för att informera om den nya reformen.

– Det är en i grunden synnerligen genomgripande reformering av gymnasiesärskolan som nu pågår. Det övergripande målet är att eleverna ska bli bättre förberedda för livet efter sin gymnasieutbildning, säger Bengt Weidow.  

Varför ska en uppföljning av reformen göras redan efter så kort tid?

- Vi ser den här uppföljningen som en första avstämning. Att redan på ett tidigt stadium få kunskap om hur reformen genomförs i verksamheterna är viktigt för det fortsatta arbetet för både beslutsfattare, staten, kommunen och skolorna, säger Anna Mannikoff som är projektledare för studien.

Hur kommer undersökningen genomföras?

– Vi kommer göra en enkätundersökning, intervjuer och sammanställa den statistik vi har om gymnasiesärskolan. Enkäten kommer alla rektorer i gymnasiesärskolan att få besvara och intervjuerna kommer vi att göra i ett antal kommuner, säger Anna Mannikoff.

Enkäten, som är en webbenkät, skickas ut i maj. Även intervjuerna kommer att genomföras under våren. Företrädare för skolhuvudmän, tjänstemän med ansvar för antagningen till gymnasiesärskolan, liksom rektorer, lärare och studie- och yrkesvägledare kommer att intervjuas.     

En samlad bild av gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan är inte särskilt väl belyst tidigare. Den här rapporten blir därför ett välkommet tillskott. Den blir också unik i det avseendet att Skolverket sammanställer röster från landets alla gymnasiesärskolor. Rapporten kommer att ge en samlad bild över reformens genomslag och vilka konsekvenser den hittills har fått för gymnasiesärskolan.

– I och med den samlade bilden tror vi att rapporten kommer att fungera som ett bra underlag för diskussioner ute på skolor och hos skolhuvudmän, men även hos beslutsfattare, menar Anna Mannikoff.

Rapporten kommer att publiceras på Skolverkets webbplats senast den 10 mars 2016.

Senast granskad: 2015-05-07
Innehållsansvar: Utvärderingsavdelningen