Nyheter 2016

Här hittar du nyheter från 2016.

2016-04-28

Resultat från gymnasieskolans nationella prov hösten 2015

Nu finns statistik över de nationella prov som elever genomförde i gymnasieskolan under höstterminen 2015. Statistiken visar antalet genomförda prov och provbetyg i ämnena svenska, engelska och matematik. Väsentligt färre kursprov genomförs dock under höstterminerna jämfört med under vårterminen. Du kan även ta fram lokal statistik på skol-, kommun- och länsnivå.


2016-04-14

Små skillnader mellan garanterad och planerad undervisningstid i grundskolan

Skillnaden mellan den garanterade och planerade undervisningstiden i grundskolan är liten. Vår statistik för läsåret 2015/16 visar hur skolornas planerade undervisningstid förhåller sig till den garanterade undervisningstiden.


2016-04-07

Utbildningsnivån på fritidshem sjunker

Ny statistik från Skolverket visar att personal med pedagogisk högskoleexamen fortsätter att minska. Endast en fjärdedel av personalen har behörighet att ansvara för undervisningen i fritidshem. Elevgrupperna i fritidshem är fortfarande stora. Men de senaste årens trend med allt större elevgrupper har avstannat. Idag går det i genomsnitt 40,9 elever per grupp och förra året var motsvarande siffra 41,1.


2016-03-23

Elevökningen i grundskolan fortsätter

Antalet elever i grundskolan har ökat med 100 000 elever sedan läsåret 2010/11, och en tredjedel av dessa elever tillkom innevarande läsår. Beräknat utifrån folkbokförda barn kommer elevantalet att fortsätta öka.


2016-03-23

Eleverna i förskoleklass blir allt fler

Läsåret 2015/16 går nästan 97 procent av alla sexåringar i förskoleklass. Elevantalet har ökat och detta läsår går drygt 116 000 elever i skolformen, vilket är det högsta elevantalet sedan 1998/99.


2016-03-23

Elever i gymnasiesärskolan 2015/16

Det går totalt cirka 6 400 elever i gymnasiesärskolan läsåret 2015/16. Liksom tidigare år fortsätter även nu antalet elever att minska. Jämfört med föregående läsår är det ungefär 600 färre elever vilket motsvarar en minskning på 9 procent. Sett till antal elever som går årskurs 1 sker det även här en minskning från läsåret 2014/15, vilket är en andel på omkring 2 procent.


2016-03-23

Statistik om särskild utbildning för vuxna hösten 2015

Nu finns officiell statistik om elever i särskild utbildning för vuxna läsåret 2015/16. Statistiken visar antal elever, vilken nivå eleverna läser på och hur många timmar de läser i genomsnitt per vecka.


2016-03-23

Fler elever i grundsärskolan

För andra året i rad så ökar antalet elever i grundsärskolan. Läsåret 2015/16 går det nästan 9800 elever i grundsärskolan. Det är en ökning med nästan 1 procent jämfört med föregående läsår. Knappt en procent av alla elever i den obligatoriska skolan går i en grundsärskola.


2016-03-23

Ökat antal elever i specialskolan

Antalet elever i specialskolan läsåret 2015/16 är 553, vilket är en ökning med tio procent jämfört med föregående läsår. Det är tredje läsåret i rad som antalet elever ökar i specialskolan. Elevantalet i Hällsboskolan i Stockholm har ökat väsentligt jämfört med föregående läsår.


2016-03-10

Fyra av fem lärare har lärarlegitimation

Andelen behöriga lärare fortsätter att öka i alla skolformer. Trots det är bristen på behöriga lärare i flera skolformer och ämnen fortfarande stor. Det visar Skolverkets nya statistik.


2016-01-11

Flest nyanlända elever i högstadie- och gymnasieåldern

Totalt 40 000 nyanlända i åldern 13-18 år kom till Sverige förra året. Barnen i åldern 1-12 år är färre, knappt 31 000. Det visar Skolverkets analys av Migrationsverkets statistik om de nyanlända som kommit till Sverige under 2015.