Nyheter 2012

Här hittar du nyheter från 2012.

 • 2012-12-20

  Kvinnor på teknik bäst på att slutföra gymnasieskolan

  Våren 2012 lämnade 97 000 elever gymnasieskolan med slutbetyg från årskurs 3. Sju av tio elever fick ett slutbetyg inom tre år. Högst andel med slutbetyg efter tre år har kvinnor på teknikprogrammet visar Skolverkets senaste betygsstatistik.

 • 2012-11-29

  Flickorna lyckas bättre än pojkarna i ämnesprov i årskurs 9

  Skillnaden i resultat mellan flickor och pojkar ökar i de nationella proven för årskurs 9. Flickorna nådde målen i högre utsträckning än pojkarna i de sammanvägda provbetygen för samtliga ämnesprov. Störst skillnad var det i kemi, biologi och svenska.

 • 2012-11-22

  Skrivuppgifter svårast i provet i svenska

  Våren 2012 skrev elever i årskurs 6 nationella prov för första gången. I ämnesprovet svenska var delproven att skriva berättande text och argumenterande text svårast. Pojkarna nådde kravnivån i lägre utsträckning än flickorna. Svenska var också det ämnesprov som det var störst skillnad mellan pojkars och flickors resultat. Den nya statistiken finns publicerad på nationell, kommunal och skolnivå.

 • 2012-11-21

  Färre elever på yrkesprogram

  Preliminär statistik visar att 29 procent av eleverna i årskurs 1 i gymnasieskolan går på ett yrkesprogram. Det är en minskning med två procentenheter jämfört med höstterminen 2011. Andelen elever som läser högskoleförberedande program har ökat med en procentenhet till 52 procent.

 • 2012-11-20

  Stora skillnader i resultaten i matematik

  Andelen elever som fick minst godkänt provbetyg varierar stort mellan gymnasieskolans olika kursprov i matematik våren 2012. Matematik 1C är det kursprov som flest elever klarar. Statistiken visar också att provbetygen i matematik varierar stort.

 • 2012-11-15

  Flickor bättre än pojkar i provet i svenska

  Våren 2012 uppnådde flickorna kravnivåerna i högre utsträckning än pojkarna i nästan alla delprov i det nationella provet för årskurs 3. Störst skillnad var det i svenska och svenska som andraspråk. Statistiken visar också att nästan tre av fyra elever klarade alla delprov i svenska.

 • 2012-11-08

  Betygsgapet mellan flickor och pojkar förstoras

  Skillnaden mellan flickors och pojkars slutbetyg i grundskolan ökar. Flickornas genomsnittliga meritvärde ökar medan pojkarna ligger kvar på samma nivå som förra året. Statistiken visar också att färre pojkar blir behöriga till gymnasieskolan. För flickorna är utvecklingen den motsatta.

 • 2012-09-14

  Förskolans kostnader ökar mest

  Ny statistik visar att kommunernas kostnader för förskolan ökade med 3 procent mellan 2010 och 2011. Sett till de senaste 10 åren har förskolans kostnader ökat med 77 procent. Kostnaden för gymnasieskolan minskade med 1,2 procent jämfört med föregående år medan kostnaden för grundskolan i stort sett varit oförändrad.

 • 2012-08-23

  Alltför många obehöriga till gymnasieskolan

  87,6 procent av eleverna som gick ut årskurs nio i våras är behöriga att söka till något av de nationella programmen i gymnasieskolan, visar preliminär betygsstatistik. Det är en liten minskning jämfört med förra året då 87,7 procent av eleverna var behöriga.

 • 2012-08-07

  Svensk utlandsundervisning i siffror 2012

  Över 1 400 elever, som bor utomlands med sina vårdnadshavare, fick undervisning i en svensk utlandsskola under läsåret 2011/12. Fördelat på 12 länder bedrivs reguljär undervisning i 19 skolor.

 • 2012-05-29

  Statistik med stor spridning

  Skolverkets statistik används inom många områden. Förutom att den ger en nationell bild över landets förskolor och skolor blir den också underlag för politiska initiativ och ställningstaganden. Den används också som beslutsunderlag i skolvalet för föräldrar och elever och är en stomme i medias rapportering om skolan.

 • 2012-05-29

  Erfarenheter från lärlingsutbildningen

  Skolverket har utvärderat de tre första åren för lärlingsutbildningen. Rapporten om lärlingsförsöket pekar på några förbättringsområden och tar upp vad eleverna tyckte om utbildningen.
  - Vi kommer att fortsätta följa lärlingsverksamheten och ge förslag på förbättringar, säger Sven Sundin, projektledare, Skolverket.

 • 2012-05-10

  Hög andel godkända i kursprovet Matematik 1C

  Hösten 2011 skrev eleverna i gymnasieskolan kursprov. Kursprovet i Matematik 1C skrevs av förstaårselever på två högskoleförberedande program i nya gymnasieskolan. Drygt 96 procent av eleverna uppnådde godkänt provbetyg.

 • 2012-04-05

  Andel lärare med lärarexamen har ökat

  Av samtliga tjänstgörande lärare, omräknat till heltidstjänster, i skola och vuxenutbildning har nästan 84 procent en pedagogisk högskoleexamen. Det är en ökning med 1,7 procentenheter jämfört med föregående läsår.

 • 2012-03-29

  Antalet elever i gymnasiesärskolan fortsätter att minska

  Trots att det tionde skolåret är borttaget från grundsärskolan har inte antalet elever gymnasiesärskolan ökat. Antalet elever i gymnasiesärskolan fortsätter att minska och uppgår nu till 9 000.

 • 2012-03-29

  Elevökning i grundskolan för första gången på 10 år

  För första gången sedan början av 2000-talet har antalet elever i grundskolan ökat. Antalet har ökat med ungefär 2 000 sedan föregående läsår och kommer enligt prognosen att fortsätta öka fram till läsåret 2018/19.

 • 2012-03-29

  Markant ökning av elever i grundsärskolans årskurs 9

  Ändrade regler för skolformen har lett till minskat elevantal. Det minskade elevantalet innebär även att andelen elever som är mottagna i grundsärskolan i relation till hela den obligatoriska skolan fortsätter att minska. Antalet elever i årskurs nio har däremot ökat kraftigt.

 • 2012-03-29

  Elevantalet i förskoleklass fortsätter att öka

  Majoriteten av alla sexåringar går i förskoleklass. Läsåret 2011/12 är det 104 000 elever vilket är det högsta antalet sen början av 2000-talet.

 • 2012-03-29

  Antalet elever i specialskolan är oförändrat

  Elevantalet i specialskolan är oförändrat jämfört med föregående läsår. Två av tre elever kommer från en annan kommun än den skolan är belägen och var femte elev bor på elevhem.

 • 2012-03-22

  Fler elever i fritidshem men färre verksamheter

  Under många år har antalet inskrivna elever i fritidshem ökat samtidigt som antalet fritidshem blivit allt färre, vilket har lett till större elevgrupper.

 • 2012-03-22

  Åtta av tio blev antagna till sitt förstahandsval

  Inför läsåret 2011/12 sökte 127 300 ungdomar till gymnasieskolans utbildningar. Av dessa var 89 procent behöriga till det program som de sökt i första hand, och 78 procent var antagna till sitt förstahandsval den 1 juli 2011. Det var 70 400 som sökte ett högskoleförberedande program i första hand, vilket motsvarar 55 procent av de sökande. Till yrkesprogrammen sökte 49 200 elever, motsvarande 39 procent av de sökande.

 • 2012-03-15

  Fler barn än någonsin i förskolan

  Aldrig tidigare har så många barn gått i förskolan som nu. Idag är över 470 000 barn inskrivna i förskolan. Det innebär en ökning med 150 000 barn på tio år. Statistiken visar också att personalen i kommunala förskolor har högre utbildning medan barngrupperna är något mindre i fristående förskolor.

 • 2012-03-15

  Färre barn i pedagogisk omsorg

  Antalet barn i pedagogisk omsorg fortsätter att minska. Hösten 2011 gick 19 400 barn i den verksamheten. Familjedaghem är fortfarande den vanligaste varianten av pedagogisk omsorg. Statistiken visar också att det är fler barn som är inskrivna i omsorg på obekväma tider.

 • 2012-03-07

  Allt färre elever och ökningen av antalet skolor har avstannat

  Idag går 369 000 elever i gymnasieskolan. Det är en minskning med 17000 elever jämfört med förra läsåret. Samtidigt har de senaste 10 årens kraftiga ökning av antalet gymnasieskolor avstannat. Statistiken visar också att de högskoleförberedande programmen är populärast bland eleverna som började i höstas. Yrkesprogrammen tappar däremot elever.