Betygsgapet mellan flickor och pojkar förstoras

Skillnaden mellan flickors och pojkars slutbetyg i grundskolan ökar. Flickornas genomsnittliga meritvärde ökar medan pojkarna ligger kvar på samma nivå som förra året. Statistiken visar också att färre pojkar blir behöriga till gymnasieskolan. För flickorna är utvecklingen den motsatta.

Meritvärdet beräknas på de 16 bästa ämnesbetygen i elevens slutbetyg. De elever som gick ut årskurs 9 i våras har ett genomsnittligt meritvärde på 211,4 men skillnaden mellan flickors och pojkars betyg är stor. Flickornas genomsnittliga meritvärde är 223,8. Jämfört med året innan har det ökat med nästan två poäng. Pojkarnas genomsnittliga meritvärde är 199,5, i stort sett samma nivå som förra året. Betygen har förbättrats för alla elever utom för pojkar med utländsk bakgrund och pojkar som har föräldrar med lägre utbildning. För de elevgrupperna har betygen tvärtom sjunkit.

Färre pojkar behöriga till gymnasiet

Jämfört med förra årets statistik har andelen elever som är behöriga att söka något av de nationella programmen minskat från 87,7 till 87,5 procent. Även här skiljer sig resultaten åt mellan pojkar och flickor. Andelen pojkar som är behöriga att söka något nationellt program har minskat med en halv procentenhet sedan förra året. Andelen flickor som är behöriga har tvärtom ökat något.    

Mer om meritvärde och betyg

De elever som gick ut årskurs 9 i våras var den sista elevkullen som fick betyg enligt den gamla betygsskalan - Icke godkänt, Godkänt, Väl godkänt och Mycket väl godkänt. Meritvärdet beräknas på de 16 bästa ämnesbetygen i elevens slutbetyg. Godkänt ger 10 poäng, Väl godkänt ger 15 och Mycket väl godkänt ger 20 poäng. Maxvärdet är 320 poäng.

De elever som går ut årskurs 9 våren 2013 kommer vara den första elevkullen som får slutbetyg enligt den nya betygsskalan A-F. A ger 20 poäng, B ger 17,5 poäng, C ger 15 poäng, D ger 12,5 poäng, E ger 10 poäng och F ger 0 poäng.

Statistik för skolor, kommuner och län

Skolverkets betygsstatistik finns på skolnivå, kommunnivå, länsnivå och nationell nivå. Se länkar till höger. Du kan även läsa mer om resultaten i promemorian "PM - En beskrivning av slutbetygen i grundskolan våren 2012"

Senast granskad: 2012-11-08
Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten