Nyheter 2013

Här hittar du nyheter från 2013.

 • 2013-12-19

  Elever med utländsk bakgrund väljer oftare högskolestudier

  Fler gymnasieelever får godkänt slutbetyg inom tre år och elever med utländsk bakgrund läser oftare vidare på högskolan. Detta visar Skolverkets senaste betygstatistik för gymnasieskolan.

 • 2013-12-18

  Många i årskurs 6 fick högsta provbetyg i engelska

  Var femte elev fick högsta provbetyg i engelska och svårast att nå godkänt provbetyg hade de elever som hade ämnesprovet i svenska som andraspråk. Det visar statistik från de nationella proven som elever i årskurs 6 gjorde läsåret 2012/2013.

 • 2013-12-06

  Skolverkets slutsatser om likvärdighet och det fria skolvalets effekter

  Många av de frågor Skolverket får i samband med rapporteringen om PISA 2012 handlar om det fria skolvalets effekter och likvärdigheten i den svenska skolan. Därför vill vi tydliggöra Skolverkets slutsatser om den försämrade likvärdigheten, orsaker och dess eventuella konsekvenser för resultaten. Skolverket har inte utvärderat skolvalet.

 • 2013-12-05

  Nästan var femte elev fick provbetyget A i engelska

  Våren 2013 var första gången eleverna i årskurs 9 fick provbetyg enligt nya betygsskalan A-F. Statistiken visar att engelska är det ämne där störst andel elever (17 procent) fick det högsta provbetyget A i förhållande till de andra ämnesproven. Även matematik hade en hög andel elever (11 procent) med provbetyget A, jämfört med övriga ämnen.

 • 2013-11-28

  Många elever i årskurs 6 fick högsta betyg i engelska

  Våren 2013 fick 15 procent av eleverna i årskurs 6 betyget A i engelska. Även i matematik var det en hög andel av eleverna som fick högsta betyg, 14 procent. Samtidigt hade dessa ämnen störst andel elever som inte nådde kunskapskraven för godkänt betyg, det vill säga som fick betyget F. Det visar Skolverkets första betygsstatistik för årskurs 6.

 • 2013-11-26

  Största elevminskningen någonsin i gymnasieskolan

  Preliminär statistik visar att antalet elever i gymnasieskolan har sjunkit med
  22 000 jämfört med föregående läsår. Det motsvarar en nedgång med över sex procent vilket är den kraftigaste elevminskningen någonsin mellan två läsår i gymnasieskolan.

 • 2013-11-21

  Fler klarar kursproven i matematik

  Andelen elever som klarade de inledande kursproven i matematik var större under vårterminen 2013 än vårtermin 2012. Störst skillnad var det i matematik 1a. 2012 fick hälften av eleverna minst godkänt provbetyget medan motsvarande andel var 84 procent vårterminen 2013.

 • 2013-11-07

  Muntliga delprov lättast för eleverna i årskurs 3

  Våren 2013 genomförde 97 procent av eleverna i årskurs 3 alla delprov i ämnesproven matematik och svenska. De muntliga delproven var de prov som eleverna klarade av bäst.

 • 2013-10-08

  Statistik om särskilt stöd i grundskolan

  Från och med 2013 ingår uppgifter om särskilt stöd i grundskolan i Skolverkets statistik. Statistiken visar att nästan 14 procent av grundskoleleverna har ett åtgärdsprogram. Högst andel elever med åtgärdsprogram finns i de högre årskurserna.

 • 2013-09-30

  Pojkarnas betyg ökar mest

  Under våren 2013 gick den första årskullen ut med slutbetyg enligt den nya betygsskalan A-F. Statistiken visar att det genomsnittliga meritvärdet bara påverkats marginellt och andelen som är behöriga att söka till gymnasieskolan är relativt konstant. Pojkarnas betyg ökade mest.

 • 2013-09-12

  Kostnaden per elev har ökat i gymnasieskolan

  Av de stora skolformerna har kostnaden per elev ökat mest i gymnasieskolan jämfört med föregående år. Den genomsnittliga kostnaden per elev i gymnasieskolan var 103 900 kronor år 2012, en ökning med 3 procent.

 • 2013-09-02

  Vad är det som påverkar hur lärare använder sin tid i skolan?

  Grundskollärare använder en tredjedel av arbetstiden till att undervisa eleverna. Planering, bedömning och dokumentation är exempel på andra uppgifter som tiden går till. Men vad är det som påverkar hur lärarna använder tiden i skolan?

 • 2013-08-29

  Stabila betyg trots ny betygsskala

  Våren 2013 fick niondeklassarna slutbetyg för första gången enligt den nya betygsskalan A-F. Den första preliminära statistiken visar att det nationella betygssnittet påverkats marginellt trots förändringen. Det genomsnittliga meritvärdet har ökat med drygt en poäng.

 • 2013-05-29

  Få nyinvandrade elever klarar grundskolan

  Grundskoleelever som varit i Sverige kortare tid än fyra år har betydligt lägre resultat jämfört med övriga elever. Endast 30,5 procent av alla nyinvandrade är behöriga att söka till gymnasieskolans nationella program att jämföra med 89,1 procent för övriga elever exklusive nyinvandrade. Det visar ny betygsstatistik från våren 2012.

 • 2013-05-16

  Större andel får godkänt på höstterminens matematikprov

  Andelen elever som klarade kursproven i matematik är betydligt större på höstterminen än på vårterminen. En trolig orsak till att fler klarar proven kan vara att många av eleverna som gör proven på hösten gör dem under matematikkursens andra eller tredje termin.

 • 2013-04-25

  Färre elever i svenska utlandsskolor

  Antalet elever i reguljär utbildning har minskat med 3 procent från föregående läsår. Minskningen är störst bland elever i förskoleklass som minskat från 117 elever till 73 elever. Trots minskningen har antalet elever i reguljär gymnasieutbildning ökat med 3 procent i förhållande till föregående läsår.

 • 2013-04-10

  Allt färre barn i pedagogisk omsorg

  Antalet barn i pedagogisk omsorg fortsätter att minska. Hösten 2012 gick 18 100 barn i den verksamheten. Flest barn är inskrivna i verksamheter som bedrivs av en person i hemmet, men omkring 7 procent finns i andra varianter.

 • 2013-04-04

  Kommunala skolor har högre andel examinerade lärare

  I grundskolan finns flest tjänstgörande lärare. Där är det 86 procent som har en pedagogisk högskoleexamen. Men andelen skiljer sig mellan kommunala och fristående huvudmän. Statistiken visar att kommunala grundskolor har 88 procent examinerade lärare medan fristående grundskolor har 77 procent.

 • 2013-04-02

  Över 40 elever per grupp på fritidshemmen

  Elevgrupperna i fritidshemmen fortsätter att bli allt större och idag går det i genomsnitt mer än 40 elever i en grupp. Det är en ökning med en elev per grupp sedan förra året och över tio elever sedan 2003.

 • 2013-03-27

  Fortsatt minskning av antal elever i gymnasiesärskolan

  Antalet elever i gymnasiesärskolan fortsätter att minska. De nationella programmen och det individuella programmet är nu lika stora.

 • 2013-03-27

  Elevantalet i specialskolan har minskat

  Elevantalet i specialskolan har minskat med nästan tio procent jämfört med föregående läsår. Två av tre elever kommer från en annan kommun än den skolan är belägen och var femte elev bor på elevhem.

 • 2013-03-27

  Andelen elever i grundsärskolan minskar

  Andelen elever i grundsärskolan i relation till samtliga elever i den obligatoriska skolan har minskat och är nu på samma nivå som för 15 år sedan.

 • 2013-03-27

  Elevökningen i grundskolan fortsätter

  Antalet elever i grundskolan ökar. Antalet har ökat med över 10 000 elever sedan föregående läsår och kommer enligt prognosen att fortsätta öka fram till läsåret 2018/19.

 • 2013-03-27

  Fortsatt ökning av elever i förskoleklass

  Majoriteten av alla sexåringar går i förskoleklass. Läsåret 2012/13 är det nästan 108 000 elever vilket är det högsta antalet sen början av 2000-talet.

 • 2013-03-21

  Fler söker högskoleförberedande program i första hand

  Andelen ungdomar som i första hand söker till högskoleförberedande program fortsätter att öka. Statistik från hösten 2012 visar också att det är en större andel elever på högskoleförberedande program som studerar på ett program som de sökt i första hand.

 • 2013-03-14

  Allt fler barn i förskolan

  Över 480 000 barn går idag i förskolan - en ökning med 10 000 barn sedan förra året. Aldrig tidigare har så många barn varit inskrivna i förskolan. Statistiken visar också att den genomsnittliga gruppstorleken och personaltätheten är oförändrad.

 • 2013-03-07

  Intresset för fristående gymnasieskolor minskar bland nybörjare

  Efter många års uppgång så minskar nu för första gången andelen nybörjarelever i fristående skolor. Elevstatistiken visar också att intresset för yrkesprogrammen fortsätter att minska. Tydligast är trenden bland kvinnorna. Två av tre kvinnor började på ett högskoleförberedande program det här läsåret.

 • 2013-03-07

  Nu finns uppgifter på skolenhetsnivå

  Skolverkets officiella statistik om skolenheter i gymnasieskolan finns nu publicerad på nationell och kommunal nivå. Samtidigt publiceras också personal och elevuppgifter på skolenhetsnivå för både grundskola och gymnasieskola i databasen SIRIS.

 • 2013-01-22

  Pojkar har svårare för skrivuppgifter i svenska

  En jämförelse mellan resultaten av ämnesproven i grundskolans årskurs 3, 6 och 9 visar att pojkar generellt har svårare för skrivuppgifter i svenska. Genomgående i alla årskurser och ämnen är också att flickorna klarar proven bättre än pojkarna. Det visar en sammanfattning av resultaten från grundskolans ämnesprov våren 2012.