Kostnaden per elev har ökat i gymnasieskolan

Av de stora skolformerna har kostnaden per elev ökat mest i gymnasieskolan jämfört med föregående år. Den genomsnittliga kostnaden per elev i gymnasieskolan var 103 900 kronor år 2012, en ökning med 3 procent.

Kostnaden per barn i förskolan och per elev i grundskolan ökade båda med 2 procent jämfört med 2011. Kostnaden per inskrivet barn i förskolan var 125 700 kronor och per elev i grundskolan 93 000 kronor år 2012.

Fler barn i förskola och fritidshem, färre i skolan

Antalet barn i förskola och elever i fritidshem har ökat med 24 800 barn och elever. Samtidigt har elevantalet minskat i skola och vuxenutbildning med 4 800 respektive 8 600 elever jämfört med föregående läsår. Även i pedagogisk omsorg har antalet barn minskat och verksamheterna blivit färre. Förskolan och grundskolan är de skolformer som har flest barn och elever.  

Kostnad för förskolan fortsätter att öka

Mellan 2011 och 2012 ökade den totala kostnaden för förskolan med 5 procent till 59,8 miljarder. Grundskolan ökade under samma period med 3 procent till 83,2 miljarder. Medan den totala kostnaden för gymnasieskolan minskade med 2 procent till 37,4 miljarder.

En stor del av kommunernas kostnader går till förskola och skola

Den totala kostnaden för kommunernas verksamheter år 2012 var 528,9 miljarder kronor. Av dessa var det drygt 14 procent som gick till förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet och 26 procent som gick till skola och vuxenutbildning. I kostnaderna ingick även ersättningar till andra anordnare och huvudmän. 


Du kan läs mer om resultaten i promemorian "Kostnader för förskola, fritidshem, annan pedagogisk verksamhet, skola och vuxenutbildning 2012"

PM

Senast granskad: 2013-09-12
Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten