Skolverkets slutsatser om likvärdighet och det fria skolvalets effekter

Många av de frågor Skolverket får i samband med rapporteringen om PISA 2012 handlar om det fria skolvalets effekter och likvärdigheten i den svenska skolan. Därför vill vi tydliggöra Skolverkets slutsatser om den försämrade likvärdigheten, orsaker och dess eventuella konsekvenser för resultaten. Skolverket har inte utvärderat skolvalet.

Kan skolvals- och friskolereformen ha medverkat till sämre kunskaper?

I Skolverkets rapport 398 PISA 2012 tas frågan upp på sidan 34-35. Under den senaste 20-årsperioden har det svenska skolsystemet genomgått flera systemförändringar och det ligger nära till hands att koppla samman dessa med resultatutvecklingen. Skolverket har inte utvärderat skolvals- och friskolereformerna, men mycket talar för att skolsegregationen, utifrån såväl resultat som socioekonomisk sammansättning, har påverkats negativt av skolvalet. En konsekvens är ökade skillnader mellan olika skolors genomsnittliga resultat. I Skolverkets rapport från 2012 påvisades också en kraftigt ökad mellanskolvariation sedan slutet av 1990-talet och fram till 2011. Analyserna har baserats på såväl betygen som resultaten i läsförståelse i PISA 2000–2009.

När det gäller hur den generella kunskapsnivån har påverkats av dessa större systemförändringar finns det inga entydiga forskningsresultat (Wondratschek 2013). Att utvärdera reformernas effekt på resultaten är metodologiskt komplicerat, givet de problem och begränsningar som finns i data och frågan är om det någonsin kommer att gå att få fram ett entydigt resultat. Det är till exempel mycket svårt att avgränsa effekter av en specifik reform när flera reformer genomförs under samma tidsperiod och det är också komplicerat att separera effekter av reformer i relation till andra samhälleliga förändringar.

På internationell nivå finns det inte något empiriskt samband mellan andelen fristående skolor och genomsnittliga resultat. Länder med många i fristående skolor presterar inte bättre än länder med få fristående skolor, enligt PISA. Däremot tenderar skolsystem med en större andel fristående skolor att vara mer segregerade.PISA 2012 kan inte påvisa att den socioekonomiska skolsegregationen i Sverige ökat, men det visar däremot andra forskningsresultat som utgått från registerdata.

Skolverkets huvudsakliga slutsatser kan sammanfattas i två punkter:

  • Skolverket bedömer att det fria skolvalet sannolikt har bidragit till ökade resultatskillnader mellan skolor och en ökad socioekonomisk skolsegregation och därmed till minskad likvärdighet.
  • Skolverket drar inga slutsatser om ifall det fria skolvalet har påverkat den stora nedgången i den generella kunskapsnivån i PISA 2012. Det är fortfarande en öppen fråga.
Senast granskad: 2013-12-05