Nyheter 2014

Här hittar du nyheter från 2014.

 • 2014-12-19

  Slutbetyg våren 2014 i SALSA

  Nu finns slutbetygen i årskurs 9 våren 2014 presenterade i SALSA. SALSA är en databas som analyserar de faktiska resultaten genom att ta hänsyn till skolenheters olika förutsättningar. Mått som visas är andelen elever som uppnått målen och genomsnittligt meritvärde.

 • 2014-12-09

  Nio av tio sjätteklassare klarade de flesta ämnesproven

  Våren 2014 var det 98 000 sjätteklassare som gjorde nationella prov. Resultaten visar att nio av tio elever fick godkänt provbetyg i nästan alla ämnen. Svenska, religionskunskap och fysik var de ämnen som hade högst andel elever med godkänt resultat. Statistiken presenteras på nationell nivå och även nedbruten på läns-, kommun- och skolenhetsnivå.

 • 2014-11-24

  Flickor lyckas bättre än pojkar på nationella prov

  Flickor får bättre provbetyg på alla nationella prov och det ämne där både pojkar och flickor lyckas bäst är engelska. Det visar resultaten från de nationella prov som landets niondeklassare genomförde i våras. Statistiken finns även nedbruten på läns-, kommun- och skolnivå.

 • 2014-11-17

  Betygen sjunker i NO och matematik för elever i årskurs 6

  För elever i årskurs 6 har betygssnittet i de naturorienterande ämnena sjunkit från 13,5 poäng till 12,7 och i matematik från 13,7 till 13,0 jämfört med förra året. Drygt 79 procent av eleverna blev godkända i alla ämnen de läst, det vill säga fick lägst betyget E. Det visar Skolverkets betygsstatistik från våren 2014 som även finns nedbruten på läns-, kommun- och skolenhetsnivå.

 • 2014-11-12

  Många föräldrar är missnöjda med barngruppernas storlek

  Föräldrar i Sverige är nöjda med förskolan. Nästan 90 procent tycker att personalen gör ett bra jobb, att barnen är trygga och att pedagogiken är bra. Men många föräldrar är missnöjda med storleken på barngrupperna i förskolan. Det visar Skolverkets senaste föräldraundersökning som publicerades 2013 där totalt föräldrar till 124 000 barn deltog. Resultatet finns även redovisat på kommunnivå.

 • 2014-11-06

  Tre av tio elever klarar inte kursprovet i matematik 1a

  Under våren 2014 skrev eleverna i gymnasieskolan sammanlagt 365 400 olika kursprov. Matematik 1 a var det kursprov som eleverna hade svårast för att klara. Där var andel elever som uppnådde minst provbetyg E 70 procent. I kursproven i svenska och engelska var det över 95 procent som fick godkänt provbetyg.

 • 2014-10-21

  Resultaten klara för nationella proven i årskurs 3

  Nu finns resultaten för de nationella prov som landets tredjeklassare gjorde under vårterminen. Statistiken finns i tabeller på riksnivå och i databasen Siris även på läns-, kommun- och skolenhetsnivå.

 • 2014-11-12

  Elever i behov av särskilt stöd drabbas vid skolbyten

  Totalt har fler än var tionde elev i grundskolan hösten 2013 någon form av särskilt stöd eftersom de riskerar att inte klara av skolan. Andelen ökar i de högre årskurserna, men minskar mellan årskurs 6 och 7. Minskningen beror troligen på att dokumentationen inte alltid följer med vid skolbyten. Detta gör att den nya skolan då måste upptäcka stödbehovet på nytt. Därför är det oerhört viktigt att skolorna har en bra kunskapsöverföring om stödbehov när elever byter skola.

 • 2014-10-08

  Många yrkeslärare är obehöriga

  Många yrkeslärare på gymnasieskolans yrkesprogram saknar en pedagogisk högskoleexamen. Totalt är 35 procent av lärarna obehöriga enligt en enkätstudie som Skolverket genomfört. Samtidigt visar studien att det finns ett stort rekryteringsbehov av fler yrkeslärare. För att öka behörigheten bland yrkeslärarna kan huvudmän ansöka om statsbidrag från Skolverket.

 • 2014-10-03

  Frågor och svar om lärarnas behörighetsstatistik

  Hur är statistiken framtagen? När kommer den att uppdateras? Hur påverkas statistiken av arbetet med att legitimera lärare? Läs våra frågor och svar om behörighetsstatistiken.

 • 2014-09-22

  Ny statistik om kostnader 2013

  I dag publicerar Skolverket ny statistik om kostnader för kalenderåret 2013. Statistiken ger en fullständig bild av kostnader för fritidshem, annan pedagogisk verksamhet, skola och vuxenutbildning vars verksamhet är finansierad genom offentliga medel.

 • 2014-09-05

  Nästan alla grundskoleelever fortsätter till gymnasieskolan

  Ny statistik om övergång mellan grundskolan och gymnasieskolan 2013 visar att 98 procent av grundskoleeleverna började gymnasieskolan direkt efter nian.

 • 2014-09-04

  Över 800 skolor deltar i internationella studier

  Vi står inför en spännande period då tre internationella studier ska genomföras. Studier som mäter elevers kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Våren 2015 kommer omkring 22 000 elever från mer än 500 grundskolor och 300 gymnasieskolor att delta i PISA, TIMSS eller TIMSS Advanced.

 • 2014-09-01

  Skolor för elever i behov av särskilt stöd ökar

  Antalet fristående skolor som enbart tar emot elever i behov av särskilt stöd ökar. I Skolverkets kartläggning uppger hälften av skolorna att de bildades år 2006 eller senare. Drygt hälften av skolorna ligger i Stockholmsregionen. Möjligheten att gå i en av dessa skolor varierar därmed i praktiken stort beroende på var i landet du bor.

 • 2014-07-01

  Kvinnor får oftare ett högre kursbetyg än provbetyg

  Skolverket publicerar för tredje året i följd en rapport över skillnader mellan provbetyg och kursbetyg. Även i år visar det sig att de fristående skolorna i högre grad än de kommunala sätter ett högre kursbetyg än provbetyg. På 19 av 20 prov visar det sig också att kvinnor oftare än män får ett högre kursbetyg än provbetyg.

 • 2014-06-25

  Antalet elever i sfi ökar varje år

  Antalet elever i sfi har ökat varje år under de senaste 15 åren. År 2013 studerade närmare 114 000 elever i sfi, vilket är en ökning med 5 procent sedan året innan och mer än en tredubbling sedan år 2000. Även antalet elever som har sin första kursstart i sfi är högre 2013 än tidigare år, vilket indikerar att antalet elever troligen kommer att öka även framöver.

 • 2014-06-24

  Fler studerar på distans i komvux

  Andelen kursdeltagare i komvux som studerar utan schemalagd undervisning, t.ex. på distans, har ökat över tid. År 2013 studerar 18 procent av kursdeltagarna utan schemalagd undervisning, jämfört med 12 procent fem år tidigare. Framför allt är det kursdeltagare på gymnasial nivå som studerar på detta sätt. På grundläggande nivå är det 5 procent av kursdeltagarna som studerar utan schemalagd undervisning.

 • 2014-06-11

  Resultat från 40 internationella studier sammanfattade

  PISA 2012 har fått stort genomslag i skoldebatten. Men PISA är bara en i raden av internationella kunskapsmätningar. Sedan 1995 har svenska elever deltagit i ett 40-tal undersökningar som nu har sammanfattats i en ny rapport från Skolverket. Den samlade bilden är att kunskapsutvecklingen i huvudsak är negativ men såväl kunskaperna som skolmiljön har också positiva inslag.

 • 2014-05-27

  Störst andel flyktingar och anhöriga läser på sfi

  Under 2009 invandrade 60 000 personer som har rätt till utbildning i svenska för invandrare (sfi). Flyktingar och personer som har anhöriga bosatta i Sverige var den grupp där flest började läsa på sfi.

 • 2014-05-21

  Så kan förskolebarn bli mer kreativa

  Forskare har på uppdrag av Skolverket undersökt hur förskolan arbetar för att förstärka exempelvis kreativitet, samarbetsförmåga och ansvarstagande hos barnen. Läs mer och bli inspirerad hur ni kan arbeta med dessa frågor på er förskola.

 • 2014-05-19

  19 elever per klass i grundskolan

  I Sverige går över 912 000 elever i 4 805 grundskolor. I genomsnitt har varje klass 19 elever. Sett till kommungrupp varierar klasstorleken från som lägst 13 elever till som högst 22 elever i genomsnitt per klass.

 • 2014-04-28

  Kursprovsresultat från hösten 2013 i SIRIS

  Höstterminen 2013 skrev elever i gymnasieskolan 33 600 nationella kursprov. Nu finns provresultaten presenterade per skolenhet och program som stöd för bedömning och betygssättning.

 • 2014-04-16

  Skolverkets slutsatser om ökande skillnader mellan skolor

  Alla elever har enligt skollagen rätt till en likvärdig utbildning. Skolverket får idag många frågor om likvärdighet i skolan. Skolverkets analyser visar på kraftigt ökande skillnader i kunskapsresultat mellan skolor och även en ökad uppdelning av elever mellan skolor utifrån elevernas familjebakgrund. Skillnader mellan skolor är långtifrån det enda som är viktigt för likvärdigheten men vi bedömer att de ökande skillnaderna är ett allvarligt problem som påverkar möjligheterna till en likvärdig skola negativt.

 • 2014-04-10

  Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen ökar

  Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen fortsätter att öka i nästan alla skolformer med undantag från specialskolan, särvux och sfi. Den största ökningen av andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen sedan föregående läsår har skett i grundsär- och gymnasiesärskolan.

 • 2014-04-03

  Stor variation bland skolenheter

  Skolverkets årliga analys om avvikelser mellan provbetyg och ämnesbetyg, visar att det finns en stor variation mellan skolenheter i skillnaderna mellan provbetyg och ämnesbetyg. Samtidigt visar statistiken att det är ovanligt med stora avvikelser och att majoriteten av eleverna får samma provbetyg som ämnesbetyg.

 • 2014-04-03

  Fler driver pedagogisk omsorg i enskild regi

  Antalet barn som går i pedagogisk omsorg fortsätter att minska. Hösten 2013 gick 16 300 barn i pedagogisk omsorg, vilket är en halvering av antalet barn sedan tio år tillbaka. Pedagogisk omsorg i enskild regi har under samma period ökat med 61 procent.

 • 2014-03-27

  Elevökning i grundskolan

  Antalet elever i grundskolan har ökat med nästan 22 000 elever sedan föregående läsår och kommer enligt prognosen fortsätta att öka.

 • 2014-03-27

  Fortsatt ökning av elever i förskoleklass

  Majoriteten av alla sexåringar går i förskoleklass. Läsåret 2013/14 är det nästan 110 000 elever vilket är det högsta antalet sen början av 2000-talet.

 • 2014-03-27

  Färre elever i grundsärskolan

  Andelen elever i grundsärskolan fortsätter att minska i förhållande till samtliga elever i den obligatoriska skolan. Läsåret 2013/14 är det 1 procent av samtliga elever som går i en grundsärskola.

 • 2014-03-27

  Färre elever i år 1 i nya gymnasiesärskolan

  Antalet elever i gymnasiesärskolan fortsätter att minska. Läsåret 2013/14 går det drygt 7 700 elever i gymnasiesärskolan, en minskning med 12 procent jämfört med året innan. Störts minskning är det i årskurs 1.

 • 2014-03-27

  Elevantalet fortsätter att minska i särvux

  Antalet elever som läser på särskild utbildning för vuxna fortsätter att minska för sjätte året i rad. Statistiken visar också att antalet elevtimmar per vecka har ökat för elever som läser på gymnasiesärskolenivå.

 • 2014-03-19

  Färre sökande till gymnasieskolan hösten 2013

  Som en följd av mindre födelsekullar minskar också antalet sökande till gymnasieskolan. Inför läsåret 2013/14 var det 113 500 ungdomar som sökte till gymnasieskolan, vilket är en minskning med 5 100 elever jämfört med läsåret innan.

 • 2014-03-07

  Elevens bästa ska avgöra placering i särskilda undervisningsgrupper

  Elever ska i första hand gå i sin ordinarie klass men ibland kan det behövas särskilda undervisningsgrupper för elever med stort stödbehov. Men att använda särskilda undervisningsgrupper kräver noggranna avvägningar visar en ny studie från Skolverket.

 • 2014-03-05

  Slutbetyg våren 2013 i SALSA

  Nu finns slutbetygen i årskurs 9 våren 2013 presenterade i SALSA. Nytt för i år är att redovisningen av elever med utländsk bakgrund förändrats samt att resultaten per kommun inte längre redovisas.

 • 2014-02-25

  Fler elever i specialskolan

  Antalet elever i specialskolan läsåret 2013/14 är 478, vilket är en ökning med nästan fem procent jämfört med föregående läsår.

 • 2014-01-17

  Korrigering av grundskolans slutbetyg våren 2013

  Skolverket publicerade grundskolans slutbetyg för läsåret 2012/13 den 30 september 2013. I den publicerade statistiken har fel upptäckts vilket främst har påverkat det genomsnittliga meritvärdet. I dag publicerar Skolverket rättade uppgifter.