19 elever per klass i grundskolan

I Sverige går över 912 000 elever i 4 805 grundskolor. I genomsnitt har varje klass 19 elever. Sett till kommungrupp varierar klasstorleken från som lägst 13 elever till som högst 22 elever i genomsnitt per klass.

Det finns även en skillnad på klasstorlek sett till huvudman. I kommunala skolor går det 19 elever per klass medan det i fristående skolor går 16 elever per klass.

Klasstorlekarna har i genomsnitt ökat med 2 elever i grundskolan sedan 2008. Sett till årskurs 7–9 är klasstorleken ganska oförändrad över tid, omkring 21 elever per klass, medan klasstorleken har ökat mer i de lägre årskurserna. Årskurs 1–3 har ökat från omkring 15 elever per klass till 18.  

Hur samlas uppgifterna in?

Statistiken om klasstorlek samlas in på nationell nivå och baseras på inrapporterade uppgifter om klassbeteckning. Uppgifterna bygger på data från skolenheter som rapporterar in elevuppgifter på individnivå. Det finns ingen definition på vad en klass är. Variabeln bygger på vad skolorna har rapporterat in. Det finns heller inga givna krav på hur undervisningen ska bedrivas. Det är upp till skolorna själva att organisera sig. Olika tolkningar kan därför ha gjorts vid rapporteringen.

Uppgifter på läns- och kommungruppsnivå

Klasstorlek kan inte redovisas på mer detaljerad nivå än länsnivå på grund av att uppgiften inte har tillräckligt hög kvalitet. I det insamlade materialet finns det stora variationer i storlek på grupperna. Det finns extremvärden, för 58 skolenheter uppgår den genomsnittliga klassen till över 50 elever och det högsta värdet uppgår till 134 elever. Samtidigt finns 265 skolenheter med färre än 5 elever per klass.

Uppgifter om klasstorlek på nationell nivå redovisade vi tillsammans med statistik om elever i grundskolan 27 mars 2014. Se vår promemoria Elever i grundskolan läsåret 2013/14.

Senast granskad: 2014-05-19
Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten